Khoa Du Lịch - Trường Đại học Huế - Chuyên ngành Kinh tế | Edu2Review
EduMember Giá hời mua chỉ có lời - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày
Giá hời mua chỉ có lời - Thêm bạn thêm ưu đãi - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày.

Kinh tế

Chương trình

Ngành

Kinh tế

Thời lượng

1 thời lượng

Thời gian đào tạo: 4 năm

Khối lượng kiến thức: 120 tín chỉ

Đối tượng tuyển sinh: Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và đào tạo.

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo cử nhân Kinh tế du lịch có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; có kiến thức, kỹ năng cơ bản và cần thiết nhằm đạt được thành công về nghề nghiệp trong lĩnh vực chuyên môn, đáp ứng nhu cầu xã hội.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Về kiến thức

  • Nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế – chính trị – văn hoá – xã hội.
  • Có kiến thức đề hoạch định, tổ chức thực hiện, giám sát và quản lý phát triển các hoạt động du lịch theo nguyên tắc phát triển kinh tế.

Về kỹ năng

  • Kỹ năng cứng: Kỹ năng chuyên môn, năng lực thực hành nghề nghiệp, kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng giải quyết vấn đề,…
  • Kỹ năng mềm: Kỹ năng giao tiếp và ứng xử tốt, làm việc theo nhóm, khả năng sử dụng ngoại ngữ, tin học,…

Cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong các tổ chức cơ quan quản lý nhà nước về du lịch – văn hoá và quan hệ công chúng ở các cấp khác nhau, các cán bộ thừa hành, giám sát hoặc quản lý ở các cấp thuộc các bộ phận chức năng trong doanh nghiệp du lịch thuộc mọi thành phần kinh tế.