Công ty Cổ phần Đầu tư và Đào tạo Doanh Chủ - Khóa học Kiểm soát nội bộ & kiểm toán nội bộ chuyên nghiệp | Edu2Review

Khóa học Kiểm soát nội bộ & kiểm toán nội bộ chuyên nghiệp

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kế toán - kiểm toán

Để làm tròn chức trách, các nhân sự kiểm toán nội bộ và quản tri rủi ro rất cần được tham gia khóa đào tạo chuẩn mực quốc tế về kiểm soát nội bộ – chuẩn COSO và chuẩn mực thực hành kiểm toán nội bộ chuyên nghiệp của IIA (Institute of Internal Auditors), cùng với cách thức vận dụng trong thực tế.

Chương trình Kiểm soát nội bộ & kiểm toán nội bộ chuyên nghiệp của Doanh Chủ sẽ giúp các cấp quản lý nắm cách thức tổ chức và vận hành hoạt động Điều hành, hoạt động kiểm soát, cách thức hệ thống Giám sát tương tác trong hệ thống, theo chuẩn mực quốc tế.

Mục tiêu đào tạo

  • Tiếp cận Chuẩn mực COSO® , chuẩn mực được áp dụng rộng rãi trên Thế giới, về thiết lập Hệ thống kiểm soát nội bộ và Quản trị rủi ro trong tổ chức.
  • Tiếp cận chuẩn mực Thực hành kiểm toán nội bộ chuyên nghiệp của IIA® (Institute of Internal Auditors).
  • Hướng dẫn vận dụng chuẩn mực Quốc tế vào thực tế của Việt Nam, thực tế của chính tổ chức mà các Anh/Chị đang công tác, cùng các kỹ thuật bổ trợ khác.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Công ty Cổ phần Đầu tư và Đào tạo Doanh Chủ

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá