Công ty Dịch vụ Kế toán Thuế và Tư vấn Doanh nghiệp Ngân Việt - Khóa học Kế toán nhà hàng khách sạn | Edu2Review

Khóa học Kế toán nhà hàng khách sạn

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kế toán - kiểm toán

Nội dung khóa học

  • Dạy cách hạch toán nguyên vật liệu chi tiết, cách chuyển đổi đơn vị tính.
  • Dạy cách hạch toán chi phí đặc thù trong nhà hàng.
  • Cách hạch toán công cụ dụng cụ, phân bổ tính vào chi phí, phần còn lại nhập kho nếu không dùng hết.
  • Cách khấu hao TSCĐ mua về dùng cho nhà hàng cần phân chia theo tỷ lệ nào phù hợp với phần tính vào giá thành món ăn và phần chi phí quản lý, cách lập bảng khấu hao tài sản dành cho nhà hàng từng tháng để thuận lợi cho đối chiếu số liệu tổng hợp và những nội dung khác

Mục tiêu đầu ra

  • Thành thạo việc tính giá thành các món ăn.
  • Thành thạo Cách lập báo cáo tài chính gồm: Bảng cân đối số phát sinh, cân đối kế toán, lưu chuyển tiền tệ, tình hình thực hiện nghĩa vụ nhà nước, thuyết minh báo cáo tài chính...
  • Cách lập các báo cáo như: Báo cáo thuế hàng tháng, so sánh các chỉ tiêu về thuế so với tờ khai.
  • Cách lập quyết toán thuế TNDN và thuế TNCN năm
  • Cách lập tờ khai điều chỉnh thuế TNDN nếu công ty muốn nộp lại báo cáo tài chính.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Công ty Dịch vụ Kế toán Thuế và Tư vấn Doanh nghiệp Ngân Việt

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá