Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng và Nghiên cứu Ứng dụng về Kế toán – Kiểm toán – Đại học Kinh tế TP. HCM - Khóa học Bồi dưỡng kiến thức theo chuyên đề: | Edu2Review

Khóa học Bồi dưỡng kiến thức theo chuyên đề:

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kế toán - kiểm toán

Thời lượng

3 tuần

  • Các chuyên đề: Kế toán tài chính, Kế toán quản trị , Kế toán chi phí, Phân tích hoạt động kinh doanh, Kiểm toán.
  • Sau khi học xong chương trình, học viên sẽ được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp và có đầy đủ kiến thức để làm việc theo các chuyên ngành đã theo học.

Lợi ích khóa học