Trung tâm Đào tạo UniTrain | Edu2Review
🎯 Trên 85% HV nói T.Anh lưu loát sau 24h học theo pp tiếng Anh tư duy StudyNow
🎯 Trên 85% HV nói T.Anh lưu loát sau 24h học theo pp tiếng Anh tư duy StudyNow
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?
   Trung tâm Đào tạo UniTrain
   Trung tâm Đào tạo UniTrain
   Trung tâm Đào tạo UniTrain
   Trung tâm Đào tạo UniTrain
   5 hình
   0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Khóa học

   24 khóa học

   ACCA MA/F2 – Kế toán quản trị (Management Accounting)

   Kế toán - kiểm toán
   15 buổi
   Học phí 3.300.000 ₫
   Kế toán - kiểm toán
   15 buổi
   Học phí 3.300.000 ₫

   Nội dung chương trình học

   • Bản chất, nguồn và mục đích của thông tin quản lý
   • Kỹ thuật tính chi phí
   • Ngân sách
   • Chi phí tiêu chuẩn
   • Đo lường hiệu suất

   Lợi ích chương trình

   Sau khi hoàn thành khóa học ACCA Management Accounting (MA/F2), học viên có khả năng:

   • Hiểu rõ bản chất, nguồn gốc và mục đích của kế toán quản trị
   • Am hiểu và vận dụng thành thạo phương pháp và nguyên tắc kế toán chi phí
   • Dự toán ngân sách, lập kế hoạch và kiểm soát thực tế so với ngân sách
   • So sánh chi phí thực tế và giá thành tiêu chuẩn và phân tích các biến động
   • Đánh giá và báo cáo hiệu quả hoạt động trong quản lý doanh nghiệp
   Tư vấn

   ACCA FA/F3 – Kế toán tài chính (Financial Accounting)

   Nghiệp vụ kế toán
   15 buổi
   Học phí 3.300.000 ₫
   Nghiệp vụ kế toán
   15 buổi
   Học phí 3.300.000 ₫

   Nội dung chương trình học

   Sau khi hoàn thành khóa học ACCA Financial Accounting (FA/F3), học viên có khả năng:

   • Giải thích nội dung và mục đích của báo cáo tài chính
   • Lượng hóa các thông tin tài chính
   • Sử dụng các bút toán kép và hệ thống kế toán
   • Ghi sổ các nghiệp vụ và sự kiện phát sinh
   • Lập bảng cân đối tài khoản (xác định và sửa lỗi)Lập các báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất cơ bản
   • Phân tích và thuyết minh báo cáo tài chính

   Lợi ích chương trình

   • Khái niệm và mục đích của báo cáo tài chính
   • Các đặc tính của thông tin tài chính
   • Việc sử dụng hệ thống kế toán kép và kế toán
   • Ghi lại các giao dịch và sự việc phát sinh
   • Chuẩn bị số dư dùng thử
   • Lập báo cáo tài chính cơ bản
   • Lập báo cáo tài chính hợp nhất đơn giản
   • Giải thích báo cáo tài chính
   Tư vấn

   ACCA PM/F5 – Đánh giá hiệu quả kinh doanh (Performance Management)

   Nghiệp vụ kế toán
   54 buổi
   Học phí 5.900.000 ₫
   Nghiệp vụ kế toán
   54 buổi
   Học phí 5.900.000 ₫

   Nội dung chương trình học

   • Chi phí đặc biệt và kỹ thuật quản trị kế toán
   • Kỹ thuật đưa ra quyết định
   • Ngân sách và kiểm soát
   • Đo lường và kiểm soát hiệu suất

   Lợi ích chương trình

   Sau khi hoàn tất môn học, học viên có khả năng:

   • Hiểu rõ và vận dụng các kỹ thuật kế toán chi phí
   • Giúp doanh nghiệp đưa ra các quyết định kinh tế đúng đắn, thúc đẩy việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực khan hiếm của doanh nghiệp bằng việc lựa chọn và áp dụng đúng đắn các kỹ thuật “ra quyết định”. Ngoài ra, còn đánh giá đúng những rủi ro trong doanh nghiệp và kiểm soát những rủi ro này.Kỹ thuật lập ngân sách thích hợp; các phương pháp lên kế hoạch và kiểm soát
   • Đo lường và kiểm soát hiệu quả hoạt động thông qua sử dụng hệ thống đánh giá chi phí tiêu chuẩn
   • Định mức hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp từ cả góc độ tài chính và phi tài chính
   Tư vấn

   ACCA TX/F6 – Thuế Việt Nam (Tax)

   Kế toán - kiểm toán
   54 giờ
   Học phí 5.900.000 ₫
   Kế toán - kiểm toán
   54 giờ
   Học phí 5.900.000 ₫

   Nội dung chương trình học

   • Hệ thống thuế của Việt Nam và chính quyền
   • Thuế thu nhập cá nhân
   • Thuế thu nhập doanh nghiệp
   • Thuế nhà thầu nước ngoài
   • Thuế giá trị gia tăng

   Lợi ích chương trình

   Sau khi hoàn thành môn học, học viên có khả năng:

   • Nắm rõ hệ thống thuế Việt Nam, nghĩa vụ của người nộp thuế và ảnh hưởng của việc không tuân thủ
   • Am hiểu và vận dụng thành thạo thuế thu nhập cá nhân
   • Am hiểu và vận dụng thành thạo thuế thu nhập doanh nghiệp
   • Am hiểu và vận dụng thành thạo thuế nhà thầu nước ngoài
   • Am hiểu và vận dụng thành thạo thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp
   Tư vấn

   ACCA FR/F7 – Lập báo cáo tài chính (Financial Reporting)

   Kế toán - kiểm toán
   54 buổi
   Học phí 5.900.000 ₫
   Kế toán - kiểm toán
   54 buổi
   Học phí 5.900.000 ₫

   Nội dung chương trình học

   • Khái niệm và quy định về báo cáo tài chính
   • Kế toán giao dịch trong báo cáo tài chính
   • Phân tích và giải thích báo cáo tài chính của các đơn vị, nhóm
   • Chuẩn bị báo cáo tài chính

   Lợi ích chương trình

   Sau khi hoàn tất môn học, học viên có khả năng:

   • Hiểu rõ và vận dụng các khung chuẩn mực/quy định chung về báo cáo tài chính
   • Hạch toán các nghiệp vụ theo chuẩn mực kế toán quốc tế
   • Đọc hiểu và phân tích báo cáo tài chính
   • Lập và trình bày báo cáo tài chính riêng lẻ, hợp nhất theo chuẩn mực kế toán quốc tế
   Tư vấn

   ACCA AA/F8 – Kiểm toán (Audit & Assurance)

   Kế toán - kiểm toán
   54 buổi
   Học phí 5.900.000 ₫
   Kế toán - kiểm toán
   54 buổi
   Học phí 5.900.000 ₫

   Nội dung chương trình học

   • Khung chương trình và quy định kiểm đoán
   • Lập kế hoạch và đánh giá rủi ro
   • Kiểm soát nội bộ
   • Bằng chứng kiểm toán
   • Xem xét và báo cáo

   Lợi ích chương trình

   Sau khi hoàn thành môn học, học viên có khả năng:

   • Giải thích khái niệm về kiểm toán và đảm bảo và các chức năng của kiểm toán, quản trị doanh nghiệp, bao gồm đạo đức và hành vi nghề nghiệp, mô tả phạm vi và phân biệt giữa các chức năng kiểm toán nội bộ và bên ngoài
   • Minh họa cách thức kiểm toán viên thu thập kiến thức về công ty và môi trường công ty, đánh giá rủi ro sai sót trọng yếu (phát sinh từ gian lận hay các bất thường khác) và lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính
   • Mô tả và đánh giá hệ thống thông tin và kiểm soát nội bộ để xác định và thông tin các rủi ro trong kiểm soát, các hậu quả và đưa ra các khuyến nghị thích hợp
   • Xác định và mô tả công việc và các bằng chứng cần thiết để đáp ứng mục tiêu kiểm toán và áp dụng chuẩn mực kiểm toán quốc tế (International Standards on Auditing (ISAs))
   • Giải thích được ảnh hưởng của các sự kiện sau niên độ và nguyên tắc hoạt động liên tục (going concern) tới kết luận của cuộc kiểm toán và được phản ánh như thế nào ở các báo cáo kiểm toán, thuyết minh, soát xét và báo cáo
   Tư vấn

   ACCA FM/F9 – Quản trị tài chính (Financial Management)

   Kế toán - kiểm toán
   54 giờ
   Kế toán - kiểm toán
   54 giờ

   Nội dung chương trình học

   • Chức năng quản lý tài chính
   • Môi trường quản lý tài chính
   • Quản lý vốn lưu động
   • Thẩm định đầu tư
   • Tài chính doanh nghiệp
   • Định giá doanh nghiệp
   • Quản lý rủi ro

   Lợi ích chương trình

   Sau khi hoàn tất môn học, học viên có khả năng:

   • Hiểu rõ vai trò và mục đích của bộ phận quản trị tài chính
   • Đánh giá tác động của môi trường kinh tế đối với quản trị tài chính doanh nghiệp
   • Hiểu và vận dụng các kỹ thuật quản trị vốn lưu động
   • Thực hiện thẩm định các phương án đầu tư
   • Xác định và đánh giá các phương án huy động vốnHiểu và vận dụng các phương pháp định giá doanh nghiệp
   • Hiểu và vận dụng các phương pháp quản trị rủi ro trong doanh nghiệp
   Tư vấn

   Thực hành Excel trong Kiểm toán

   Kế toán - kiểm toán
   5 buổi
   Học phí 1.300.000 ₫
   Kế toán - kiểm toán
   5 buổi
   Học phí 1.300.000 ₫

   Đối tượng tham gia

   • Sinh viên, người đi làm trong lĩnh vực cần xử lý dữ liệu phức tạp
   • Đặc biệt phù hợp với người làm trong lĩnh vực kiểm toán độc lập hoặc kiểm toán nội bộ, phân tích tài chính, ngân hàng…

   Nội dung chương trình học

   • Các hàm và công cụ thông dụng trong phân tích và xử lý dữ liệu.
   • Thao tác nhanh sử dụng phím tắt.
   • Thực hành vận dụng Excel vào các tình huống thực tế trong kiểm toán các phần hành.
   • Trình bày working papers chuyên nghiệp

   Điểm đặc biệt của chương trình

   • Khóa học được thiết kế tập trung vào nội dung thực hành, giúp học viên dễ dàng ứng dụng vào công việc
   • Giảng viên là Trưởng nhóm kiểm toán của Big 4, chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tế
   • Phương pháp giảng dạy logic, dễ hiểu, tập trung chủ yếu vào thực hành
   • Giải đáp các thắc mắc và tình huống thực tế của học viên trong quá trình học
   • Số lượng học viên giới hạn, đảm bảo tương tác tốt trong giảng dạy
   • Chính sách ưu đãi học phí cho học viên đăng ký sớm, nhóm học viên, học viên cũ

   Lợi ích chương trình

   Sau khi kết thúc khoá học, học viên có thể ứng dụng thành thạo và linh hoạt vào vị trí chuyên môn của mình tại các doanh nghiệp, đặc biệt là lĩnh vực tài chính – kiểm toán, đồng thời trở thành những ứng viên nổi bật hơn cho các vị trí tuyển dụng mong muốn.

   Tư vấn

   Thực hành Excel trong Kế toán

   Kế toán - kiểm toán
   5 tháng
   Học phí 1.300.000 ₫
   Kế toán - kiểm toán
   5 tháng
   Học phí 1.300.000 ₫

   Đối tượng tham gia

   • Sinh viên, người đi làm trong lĩnh vực cần xử lý dữ liệu phức tạp
   • Đặc biệt phù hợp với người làm trong các lĩnh vực: kế toán doanh nghiệp, kế toán ngân hàng, kế toán tổng hợp…

   Nội dung chương trình học

   • Thao tác nhanh và nâng cao năng suất làm việc 200% bằng sử dụng phím tắt
   • Các hàm và công cụ thông dụng trong xử lý dữ liệu kế toán như Vlookup, Sumifs, Countif, Text to Column, Data validation, Remove Duplicate, Pivot Table…
   • Thực hành vận dụng phím tắt, hàm, công cụ vào các bài case study tình huống thực tế
   • Trình bày và in ấn bảng tính chuyên nghiệp

   Điểm đặc biệt của chương trình

   • Khóa học được thiết kế tập trung vào nội dung thực hành tại lớp, giúp học viên dễ dàng ứng dụng vào công việc
   • Giảng viên giàu kinh nghiệm thực tếtrong lĩnh vực kế toán – kiểm toán tại các công ty nước ngoài và Big4
   • Phương pháp giảng dạy logic, dễ hiểu, tập trung chủ yếu vào thực hành
   • Giải đáp các thắc mắc và tình huống thực tế của học viên trong quá trình học
   • Số lượng học viên giới hạn, đảm bảo tương tác tốt trong giảng dạy
   • Chính sách ưu đãi học phí cho học viên đăng ký sớm, nhóm học viên, học viên cũ

   Lợi ích chương trình

   Sau khi kết thúc khoá học, học viên có thể ứng dụng thành thạo và linh hoạt vào vị trí chuyên môn của mình tại các doanh nghiệp, đặc biệt là lĩnh vực kế toán, đồng thời trở thành những ứng viên nổi bật hơn cho các vị trí tuyển dụng mong muốn.

   Tư vấn

   Ứng dụng Excel trong xử lý dữ liệu

   Kế toán - kiểm toán
   5 buổi
   Học phí 1.300.000 ₫
   Kế toán - kiểm toán
   5 buổi
   Học phí 1.300.000 ₫

   Đối tượng tham gia

   • Người đi làm nhu cầu tăng hiệu suất làm việc và tiết kiệm thời gian khi làm việc với Excel
   • Sinh viên cần nâng cao kỹ năng Excel xử lý dữ liệu lớn, phức tạp
   • Đặc biệt phù hợp với nhân sự đa dạng các lĩnh vực cần xử lý và phân tích dữ liệu như business development, sales, marketing, kế toán – kiểm toán, phân tích tài chính, ngân hàng, nhân sự, supply chain…

   Nội dung chương trình học

   • Các phím tắt và công cụ hỗ trợ nhập liệu trong Excel (các định dạng dữ liệu trong Excel, phím tắt, macro, flash fill, table…)
   • Các hàm xử lý dữ liệu lớn thông dụng và các lỗi thường gặp trong Excel
   • Các công cụ hỗ trợ nhập, xuất, lọc dữ liệu và phân tích (Filter, Sort, Text To Column, Conditional Formating, Pivot Table…)
   • Quản lý, trình bày bảng tính (worksheets) và in ấn trong Excel chuyên nghiệp

   Điểm đặc biệt của chương trình

   • Khóa học được thiết kế tập trung vào nội dung thực hành giúp học viên dễ dàng ứng dụng vào công việc
   • Giảng viên giàu kinh nghiệm xử lý dữ liệu trong kiểm toán, tư vấn tài chính, phân tích và lập các báo cáo quản trị cho các doanh nghiệp nước ngoài
   • Phương pháp giảng dạy logic, dễ hiểu, tập trung chủ yếu vào thực hành
   • Giải đáp các thắc mắc và tình huống thực tế của học viên trong quá trình học
   • Số lượng học viên giới hạn, đảm bảo tương tác tốt trong giảng dạy
   • Chính sách ưu đãi học phí cho học viên đăng ký sớm, nhóm học viên, học viên cũ
   Tư vấn

   Ứng dụng VBA trong Excel

   Kế toán - kiểm toán
   5 buổi
   Học phí 1.400.000 ₫
   Kế toán - kiểm toán
   5 buổi
   Học phí 1.400.000 ₫

   Nội dung chương trình học

   • Kiến thức cơ bản về developer tab, VBA window, sub window, workbook – worksheet – Range – Cell, create & record macro, debugging
   • Bài tập thực hành mang tới kiến thức tổng hợp về Application, Workbook, Worksheet, Cell, Range, Object Property, Object Method, Worksheet Function với các tips, các cách làm nhanh và hiệu quả nhất được lồng ghép trong từng bài học (best practice)
   • Kết thúc khóa học viên có khả năng viết code đơn giản, đọc hiểu code phức tạp, áp dụng tự động hóa vào công việc hàng ngày

   Điểm đặc biệt của chương trình

   • Giảng viên là người giàu kinh nghiệm thực tế trong việc vận dụng VBA Excel trong lập báo cáo tại các công ty đa quốc gia
   • Chương trình đào tạo được thiết kế mang tính thực tiễn cao, phương pháp giảng dạy logic, dễ hiểu, tập trung chủ yếu vào thực hành
   • Giải đáp các thắc mắc và tình huống thực tế của học viên trong quá trình học
   • Số lượng học viên giới hạn, đảm bảo tương tác tốt trong giảng dạy
   • Chính sách ưu đãi học phí cho học viên đăng ký sớm, nhóm học viên, học viên cũ
   Tư vấn

   Ứng dụng Dashboard Reporting trong Excel

   Kế toán - kiểm toán
   4 buổi
   Học phí 2.000.000 ₫
   Kế toán - kiểm toán
   4 buổi
   Học phí 2.000.000 ₫

   Nội dung chương trình

   • Giới thiệu về Dashboard reporting
   • Các hàm và chức năng thông dụng trong trình bày Dashboard
   • Các hàm và chức năng thông dụng trong trình bày Dashboard
   • Các bước lập và trình bày Dashboard
   • Liên kết Dashboard với PowerPoint, xuất file PDF

   Lợi ích chương trình

   • Giảng viên là người giàu kinh nghiệm thực tế trong việc vận dụng kỹ thuật Dashboard reporting trong lập báo cáo tại các công ty đa quốc gia
   • Chương trình đào tạo được thiết kế mang tính thực tiễn cao, phương pháp giảng dạy logic, dễ hiểu, tập trung chủ yếu vào thực hành
   • Giải đáp các thắc mắc và tình huống thực tế của học viên trong quá trình học
   • Số lượng học viên giới hạn, đảm bảo tương tác tốt trong giảng dạy
   • Chính sách ưu đãi học phí cho học viên đăng ký sớm, nhóm học viên, học viên cũ
   Tư vấn

   Kiểm toán thực hành

   Nghiệp vụ kiểm toán
   7 buổi
   Học phí 2.400.000 ₫
   Nghiệp vụ kiểm toán
   7 buổi
   Học phí 2.400.000 ₫

   Đối tượng tham gia

   • Sinh viên năm 3, năm cuối khối ngành kinh tế muốn theo đuổi nghề kiểm toán
   • Các trợ lý kiểm toán/ kiểm toán viên đã đi làm nhưng cần củng cố kiến thức và nâng cao kỹ năng để phát triển nghề nghiệp
   • Các kế toán viên/người đi làm lĩnh vực khác muốn tìm hiểu kiến thức kiểm toán phần hành

   Nội dung chương trình học

   • Các nguyên tắc kế toán, chuẩn mực và trình bày báo cáo tài chính
   • Tổng quan các loại thuế và các quy định pháp lý liên quan
   • Các nguyên tắc kiểm toán
   • Thực hành kiểm toán khoản mục

   Điểm đặc biệt của chương trình

   • Giảng viên giàu kinh nghiệm kiểm toán, là Audit Manager tại Big4, sở hữu nhiều chứng chỉ chuyên môn quốc tế
   • Phương pháp giảng dạy hiện đại, logic và dễ hiểu
   • Kết hợp hệ thống hóa kiến thức chuyên môn và thực hành case study thực tế giúp học viên tiếp thu kiến thức hiệu quả
   • Thực hành case study kiểm toán phần hành xuyên suốt của doanh nghiệp giúp học viên có cái nhìn tổng quan
   • Lồng ghép các kỹ năng từ kinh nghiệm làm việc của giảng viên
   • Số lượng học viên giới hạn, đảm bảo tương tác tốt tại lớp học
   • Học viên đạt bài test cuối kỳ sẽ được nhận chứng nhận hoàn thành khóa học
   Tư vấn

   Tổ chức và quản lý dữ liệu báo cáo trong Excel

   Kế toán - kiểm toán
   4 buổi
   Học phí 1.700.000 ₫
   Kế toán - kiểm toán
   4 buổi
   Học phí 1.700.000 ₫

   Đối tượng tham gia

   • Người đi làm cần xử lý dữ liệu lớn và tổng hợp, phân tích báo cáo không giới hạn ngành nghề.
   • Đặc biệt phù hợp với nhà quản lý và phân tích như quản lý nhân sự, quản lý kinh doanh/sales, quản trị kinh doanh, phân tích tài chính, ngân hàng, kế toán...

   Nội dung chương trình học

   • Quy tắc tổ chức dữ liệu trong Excel
   • Chuyển đổi dữ liệu thô thành dữ liệu chuẩn bằng ứng dụng Power Query, đáp ứng cho việc lập báo cáo
   • Tạo liên kết các nguồn dữ liệu chuẩn từ nhiều file Excel bằng Ứng dụng Power Pivot và thiết lập Data Model
   • Tạo báo cáo phân tích phân tích đa bảng, linh hoạt bằng Pivot Table và Slicer

   Điểm đặc biệt của chương trình

   • Giảng viên là người giàu kinh nghiệm thực tế trong việc vận dụng kỹ thuật Excel nâng cao trong tổ chức và quản lý dữ liệu báo cáo tại các công ty đa quốc gia
   • Chương trình đào tạo được thiết kế mang tính thực tiễn cao, phương pháp giảng dạy logic, dễ hiểu, tập trung chủ yếu vào thực hành
   • Giải đáp các thắc mắc và tình huống thực tế của học viên trong quá trình học
   • Số lượng học viên giới hạn, đảm bảo tương tác tốt trong giảng dạy
   • Chính sách ưu đãi học phí cho học viên đăng ký sớm, nhóm học viên, học viên cũ
   Tư vấn

   Phân tích và trực quan hóa dữ liệu trên Power BI

   Tín chỉ Tin học
   4 buổi
   Học phí 2.500.000 ₫
   Tín chỉ Tin học
   4 buổi
   Học phí 2.500.000 ₫

   Đối tượng tham gia

   • Nhân viên trong nhiều lĩnh vực kinh doanh, hành chính, marketing, tài chính, kế toán, nhân sự…
   • Các chuyên gia phân tích cần sử dụng công nghệ để phân tích dữ liệu kinh doanh cho Business Insights và xây dựng báo cáo trực quan
   • Đội ngũ quản lý, nhân sự cấp cao và chủ doanh nghiệp biết cách đọc báo cáo Power BI, tìm ra ý nghĩa của các báo cáo/dữ liệu để đưa ra các quyết định kinh doanh phù hợp
   • Các bạn sinh viên, người đi làm có nhu cầu tìm hiểu và nâng cao kiến thức, đặc biệt là các sản phẩm hiện đại của Microsoft

   Nội dung chương trình học

   • Giới thiệu tổng quan về ứng dụng Power BI
   • Kết nối dữ liệu và xây dựng mô hình dữ liệu (data model)
   • Trực quan hóa dữ liệu (data visualization) và xây dựng báo cáo BI
   • Power BI service – nền tảng online

   Điểm đặc biệt của chương trình

   • Giảng viên là người giàu kinh nghiệm thực tế trong việc vận dụng kỹ thuật Dashboard reporting trong lập báo cáo tại các công ty đa quốc gia
   • Chương trình đào tạo được thiết kế mang tính thực tiễn cao, phương pháp giảng dạy logic, dễ hiểu, tập trung chủ yếu vào thực hành
   • Giải đáp các thắc mắc và tình huống thực tế của học viên trong quá trình học
   • Số lượng học viên giới hạn, đảm bảo tương tác tốt trong giảng dạy
   • Chính sách ưu đãi học phí cho học viên đăng ký sớm, nhóm học viên, học viên cũ
   Tư vấn

   Advanced Power Query

   Tín chỉ Tin học
   3 buổi
   Học phí 1.600.000 ₫
   Tín chỉ Tin học
   3 buổi
   Học phí 1.600.000 ₫

   Đối tượng chương trình

   • Học viên đã có kiến thức cơ bản về nguyên tắc tổ chức dữ liệu và Power Query (gồm xử lý dữ liệu tự động, nối hoặc gộp dữ liệu lớn), hiện mong muốn tham gia khoá học cấp độ chuyên sâu để có thể xử lý và tự động hóa những bài toán phức tạp hơn.
   • Đặc biệt phù hợp với những vị trí nghề nghiệp cần xử lý dữ liệu phức tạp như quản lý nhân sự, quản lý kinh doanh/sales, quản trị kinh doanh, phân tích tài chính, ngân hàng, kế toán…

   Nội dung chương trình học

   • Chuyển hóa dữ liệu nâng cao
   • Các công cụ nâng cao trong Power Query
   • Tạo công thức trong Power Query
   • Ứng dụng các công cụ từ cơ bản đến nâng cao vào case study thực tế

   Điểm đặc biệt của chương trinh

   • Giảng viên là người giàu kinh nghiệm thực tế trong việc vận dụng kỹ thuật Excel nâng cao trong tổ chức và quản lý dữ liệu báo cáo tại các công ty đa quốc gia
   • Chương trình đào tạo được thiết kế mang tính thực tiễn cao, phương pháp giảng dạy logic, dễ hiểu, tập trung chủ yếu vào thực hành
   • Giải đáp các thắc mắc và tình huống thực tế của học viên trong quá trình học
   • Số lượng học viên giới hạn, đảm bảo tương tác tốt trong giảng dạy
   • Chính sách ưu đãi học phí cho học viên đăng ký sớm, nhóm học viên, học viên cũ
   Tư vấn

   Quản trị Tài chính doanh nghiệp

   Nghiệp vụ tài chính
   5 buổi
   Học phí 4.500.000 ₫
   Nghiệp vụ tài chính
   5 buổi
   Học phí 4.500.000 ₫

   Đối tượng tham gia

   • Các cấp quản lý doanh nghiệp không chuyên về Tài chính (Manager, Director)
   • Các cấp điều hành doanh nghiệp (Executive)
   • Doanh nhân, chủ doanh nghiệp và Startup

   Nội dung chương trình học

   • Tổng quan về kế toán và tài chính doanh nghiệp
   • Phân tích tài chính và chỉ số doanh nghiệp
   • Các thông tin kế toán quản trị
   • Thẩm định tài chính các quyết định đầu tư
   Tư vấn

   Thực hành kế toán hợp nhất kinh doanh

   Nghiệp vụ kế toán
   4 buổi
   Nghiệp vụ kế toán
   4 buổi

   Mục tiêu chương trình học

   Chương trình giúp người học:

   • Hiểu về tổng quan hợp nhất kinh doanh và các quy định hiện hành có liên quan (Thông tư số 202/2014/TT-BTC)
   • Hệ thống hóa quy trình lập Báo cáo tài chính hợp nhất theo trình tự các bước cụ thể
   • Có khả năng lập báo cáo tài chính hợp nhất hoàn chỉnh sau khi bài tập thực hành
   • Có khả năng phân tích các tình huống trong thực tế, vận dụng các quy định hiện hành để đưa ra các phương pháp hợp nhất phù hợp đảm bảo giữa quy định và thực tiễn áp dụng
   • Chia sẻ các vấn đề trong thực tiễn khi hợp nhất báo cáo tài chính ở các tập đoàn lớn

   Đối tượng tham gia

   • Các nhà quản lý tài chính – kế toán, Kế toán tổng hợp, chuyên viên kế toán, chuyên viên tài chính, chuyên viên phân tích đầu tư của các tập đoàn…
   • Những người đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên ngành tài chính kế toán mong muốn tiếp cận chuyên môn hợp nhất kinh doanh
   • Trợ lý kiểm toán, người cung cấp dịch vụ kế toán
   Tư vấn

   Quản trị rủi ro

   Điều hành
   1 thời lượng
   Điều hành
   1 thời lượng

   Nội dung chương trình học

   Phần I: Quản trị rủi ro

   • Xây dụng qui trình quản lý rủi ro thống nhất trong doanh nghiệp
   • Minh bạch hóa các rủi ro
   • Đưa quản lý rủi ro thành một phần chính thức trong hệ thống kiểm soát nội bộ chung
   • Chính sách quản lý rủi ro và triển khai thực hiện
   • Chuẩn bị bố trí và sử dụng hợp lý các nguồn lực

   Phần II: Quy trình quản trị rủi ro

   • Xác nhận mục tiêu của doanh nghiệp
   • Xác định rủi ro
   • Mô tả và phân loại rủi ro
   • Đánh giá và xếp hạng rủi ro
   • Xây dựng kế hoạch ứng phó
   • Tổ chức giám sát việc thực hiện các biện pháp
   Tư vấn

   Ứng dụng Excel nâng cao – Đào tạo doanh nghiệp

   Tin học, Lập trình
   1 thời lượng
   Tin học, Lập trình
   1 thời lượng

   Nội dung chương trình học

   • Thực hành Excel xử lý dữ liệu
   • Ứng dụng VBA trong Excel
   • Tổ chức và quản lý dữ liệu báo cáo trong Excel
   • Ứng dụng Dashboard Reporting trong Excel

   Lợi ích chương trình

   Chương tình học Excel với 4 kỹ năng sẽ giúp bạn:

   • Trang bị toàn diện các kỹ năng Excel nâng cao trong xử lý dữ liệu
   • Tăng hiệu suất làm việc và khả năng khai thác hiệu quả nguồn dữ liệu lớn
   • Tự động hóa các thao tác thủ công lặp đi lặp lại trên Excel
   • Đo chỉ số sức khỏe của doanh nghiệp bằng hình ảnh trực quan đồ thị
   • Đem lại lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp và giúp nhà quản trị ra quyết định đúng đắn, nhanh chóng và kịp thời
   Tư vấn

   Kiểm soát nội bộ

   Điều hành
   1 thời lượng
   Điều hành
   1 thời lượng

   Nội dung chương trình học

   Phần I: Tổng quan về kiểm soát nội bộ

   • Giới thiệu báo cáo COSO
   • Khuôn mẫu hệ thống kiểm soát nội bộ theo báo cáo của COSO
   • Cách thức xây dựng các quy trình kiểm soát thông qua các Case-studies với các ngành kinh doanh khác nhau

   Phần II: Kiểm soát các chu trình kinh doanh và xử lý thông tin

   • Kiểm soát nội bộ hoạt động mua hàng, nhập kho hàng hóa, hàng tồn kho
   • Kiểm soát nội bộ quy trình thanh toán
   • Kiểm soát doanh thu, và quy trình quản lý tiền mặt
   • Kiểm soát nội bộ quá trình sản xuất.
   • Kiểm soát nội bộ các khoản mục chi phí
   • Kiểm soát quá trình xử lý thông tin
   • Kiểm soát nội bộ đối với việc quản lý các tài sản cố định
   • Đánh giá tiền kiểm, hậu kiểm và đề xuất biện pháp khắc phục, duy trì
   Tư vấn

   Cập nhật kiến thức kế toán, thông tư, quy định mới

   Nghiệp vụ kế toán
   1 thời lượng
   Nghiệp vụ kế toán
   1 thời lượng

   Nội dung chương trình học

   • Nguyên tắc kế toán: phương pháp kế toán ghi nhận và đánh giá lại theo giá trị hợp lý
   • Tài khoản và hệ thống tài khoản kế toán
   • Quy đinh về chứng từ điện tử
   • Sổ sách kế toán
   • Quy định về công khai báo cáo tài chính
   • Những hành vi bị cấm
   • Đổi mới cách tiếp cận chính sách
   • Tách biệt kế toán và thuế, hướng đến phục vụ nhu cầu quản trị, điều hành doanh nghiệp
   • Tách biệt kỹ thuật ghi chép trên sổ kế toán và kỹ thuật trình bày báo cáo tài chính
   • Coi trọng bản chất hơn hình thức và tên gọi giao dịch
   • Tiếp cận gần hơn thông lệ và chuẩn mực quốc tế
   Tư vấn

   Chuyển đổi báo cáo tài chính VAS sang IFRS

   Phân tích tài chính
   1 thời lượng
   Phân tích tài chính
   1 thời lượng

   Nội dung chương trình học

   Phần I: Đánh giá ảnh hưởng của IFRS về báo cáo tài chính

   • Giới thiệu sơ bộ về hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế
   • Các khác biệt cơ bản theo hai hệ thống chuẩn mực kế toán VAS và IFRS
   • Thực trạng áp dụng IFRS và những yêu cầu khi chuyển đổi báo cáo từ hệ thống VAS hiện hành
   • Ảnh hưởng cơ bản của việc chuyển đổi đến báo cáo tài chính và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

   Phần II: Xác định và định lượng các khác biệt giữa chuẩn mực kế toán Việt Nam VAS và IFRS

   • Sự tương đồng khác biệt cơ bản về báo cáo tài chính của hai hệ thống
   • So sánh các chuẩn mực cơ bản và trọng yếu của hai hệ thống
   • Các ví dụ minh họa cụ thể xảy ra trong thực tiễn khi chuyển đổi báo cáo
   • Các bút toán điều chỉnh cho các giao dịch theo hệ thống chuẩn mực IFRS

   Phần III: Thực hành chuyển đổi báo cáo tài chính

   • Bài tập tình huống với các trường hợp thường xuất hiện trong thực tế
   • Xây dựng một báo cáo tài chính theo chuẩn mực IFRS từ báo cáo tài chính dựa trên chuẩn mực VAS của doanh nghiệp
   • Nâng cao chất lượng việc báo cáo và quy trình báo cáo tài chính
   Tư vấn

   Đào tạo theo yêu cầu

   Kỹ năng tự học
   1 thời lượng
   Kỹ năng tự học
   1 thời lượng

   Lợi ích của chương trình

   • Tối ưu hiệu quả đào tạo dựa trên thiết kế chương trình linh hoạt theo yêu cầu doanh nghiệp
   • Tiết kiệm chi phí đào tạo theo nhóm nhân viên

   Quy trình đào tạo theo yêu cầu

   • Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu đào tạo từ doanh nghiệp
   • Bước 2: UniTrain thiết kế nội dung và hình thức đào tạo phù hợp, thảo luận và thống nhất với doanh nghiệp
   • Bước 3: Ký hợp đồng đào tạo. UniTrain chuẩn bị tài liệu, công cụ học tập và giảng dạy
   • Bước 4: Triển khai đào tạo
   • Bước 5: Tổng kết sau đào tạo (Hình thức: Thực hiện bài kiểm tra trực tiếp vào cuối khóa; Phỏng vấn trực tiếp từng học viên hay nhóm đại diện sau đào tạo) nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm về quy trình tổ chức đào tạo, chất lượng giảng viên, nội dung đào tạo… và lên kế hoạch cho chương trình đào tạo tiếp theo
   Tư vấn

   Đánh giá

   0 đánh giá

     Viết đánh giá

   Mức độ hài lòng

   Giáo viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   Thực hành kỹ năng
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0
   Giáo viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   Thực hành kỹ năng
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0

   Chi tiết từ học viên

   Giới thiệu

   Giới thiệu trung tâm

   UniTrain là đơn vị cung cấp các dịch vụ tư vấn và đào tạo chuyên nghiệp trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán và tài chính với đội ngũ giảng viên dày dặn kinh nghiệm quản lý tại các công ty kiểm toán lớn (Big 4), các định chế tài chính và tập đoàn đa quốc gia hàng đầu tại Việt Nam.

   Sứ mệnh của công ty là truyền đạt và chuyển hóa các kiến thức chuyên ngành thành giá trị thực tế cho các khách hàng của mình, nhân viên của công ty, cũng như cho toàn thể nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn hội nhập và phát triển. Chúng tôi cam kết cung cấp cho khách hàng các dịch vụ đào tạo chuyên ngành kế toán, kiểm toán, thuế và tài chính đã được chuẩn hóa, chuyên nghiệp và nhất quán.

   Với mong muốn là một nhân tố góp phần tích cực vào thành tựu phát triển của nghề kiểm toán, kế toán và tư vấn tài chính của Việt Nam, chúng tôi tin tưởng rằng Unitrain sẽ là một đối tác tin cậy của tất cả các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức trong các mối quan hệ hợp tác lâu dài và thành công trong tương lai.

   Giới thiệu Trung tâm UniTrain

   Điểm đặc biệt của trung tâm

   • Tập trung đội ngũ giảng viên là các chuyên gia trong ngành kiểm toán, tài chính, kế toán, có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy, sở hữu nhiều chứng chỉ chuyên môn quốc tế và nắm giữ các vị trí quản lý cấp cao tại Big 4 và các tập đoàn đa quốc gia; từng đạt thành tích cao nhất trong các kỳ thi (prize winner).
   • Là đơn vị đào tạo duy nhất cung cấp các chương trình đào tạo chuyên nghiệp, hiện đại và toàn diện về các kỹ năng ứng dụng Excel trong xử lý dữ liệu (Data processing), tổ chức & quản lý dữ liệu báo cáo (Data management), tự động hóa (VBA – Automation) và Dashboard reporting cho nhân sự trong ngành kinh tế, tài chính.
   • Chương trình đào tạo chuyên nghiệp và hiệu quả cao, xây dựng từ thực tiễn bởi các giảng viên nhiều năm kinh nghiệm quản lý, tư vấn và giảng dạy.
   • Phương pháp giảng dạy hiệu quả, logic, dễ hiểu, định hướng giải quyết bài tập và các tình huống thực tế.
   • Môi trường học sôi động giúp học viên tiếp thu tốt và đạt được hiệu quả học tập cao nhất.
   • Phòng học trang bị đầy đủ thiết bị phục vụ việc học tập và giảng dạy.
   • Số lượng học viên giới hạn nhằm đảm bảo tương tác tốt và hiệu quả học tập.
   • Nhiều chương trình ưu đãi và hỗ trợ học viên cũ.

   Nhiều điều thú vị đang chờ đón bạn tại Trung tâm Đào tạo UniTrainNhiều điều thú vị đang chờ đón bạn tại Trung tâm Đào tạo UniTrain

   * Thông tin trung tâm được cập nhật vào tháng 12/2019

   Nguồn ảnh và video: Trung tâm Đào tạo UniTrain

   Địa điểm

   Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

   • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
   • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
   • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
   Tìm hiểu ngay