Thời Gian Linh Động | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Direct English Saigon

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Thời Gian Linh Động

Ưu điểm

- Thời gian linh động.
- Môi trường học tập thú vị.

Điểm cần cải thiện

- Ít trung tâm.
- Trang trí chưa đẹp.

Trải nghiệm và lời khuyên

Một trải nghiệm thú vị.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn