Trung tâm Kế toán Thực hành Thuận Việt - Khóa học Kế toán thực hành về xây lắp | Edu2Review

Khóa học Kế toán thực hành về xây lắp

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kế toán - kiểm toán

Mục tiêu khóa học

– Có kỹ năng tốt doanh nghiệp xây lắp
– Hiểu mối quan hệ giữa kế toán và hoạt động xây dựng, lắp đặt máy móc, thiết bị, biết sử dụng những thông tin kế toán về hoạt động xấy lắp để phục vụ cho công tác quản lý, điều hành một doanh nghiệp xây lắp có hiệu quả nhất.
– Cách sử dụng tư vấn pháp luật về lĩnh vực xây lắp, tư vấn thuế, kế toán và các luật có liên quan trong mọi hoạt động của một doanh nghiệp xây lắp.

Nội dung chương trình

Chương 1: Những vấn đề chung về hạch toán trong doanh nghiệp xây dựng cơ bản
Chương 2: Kế toán vật liệu và công cụ dụng cụ lao động trong doanh nghiệp xây lắp
Chương 3: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
Chương 4: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
Chương 5: Kế toán tiêu thụ thành phẩm, hàng hoá
Chương 6: Kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận
Chương 7: Quy định chung về kế toán chủ đầu tư
Chương 8: Chứng từ kế toán các đơn vị chủ đầu tư
Chương 9: Sổ kế toán và một số nội dung về tài khoản kế toán áp dụng tại các đơn vị chủ đầu tư

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Kế toán Thực hành Thuận Việt

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá