Trung tâm Ngoại ngữ Quốc tế HACIC - Khóa học Anh văn thiếu nhi | Edu2Review

Khóa học Anh văn thiếu nhi

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Trẻ em

Tổng quan khóa học

Cấp độ Các bài kiểm tra quốc tế tương ứng CEFR Tên khóa học Giáo trình Thời gian
Giờ Tháng

Pre (trẻ từ 6 đến 7 tuổi)

Pre-Starter Pre-S1 Let’s go let’s begin 40 2,5
Pre-S2 Let’s go let’s begin 40 2,5
Pre-S3 Family & Friends 1A 52 3.25
Pre-S4 Family & Friends 1B 52 3.25

Beginner (trẻ từ 7 đến 8 tuổi)

Starter Starter 1 English 1A 48 3.0
Starter 2 English 1B 48 3.0
Starter 3 English 1C 48 3.0

Higher Beginner (trẻ từ 8 đến 9 tuổi)

Mover

A1

Mover 1 English 2A 48 3.0
Mover 2 English 2B 48 3.0
Mover 3 English 2C 48 3.0

Elementary (trẻ từ 9 đến 10 tuổi)

Flyer

A2

Flyer 1 English 3A 48 3.0
Flyer 2 English 3B 48 3.0
Flyer 3 English 3C 48 3.0

Lợi ích khóa học