Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Úc Anh

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Úc Anh

11 đánh giá
7.3
Khá
11 đánh giá

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giáo viên
8.0
Cơ sở vật chất
7.1
Môi trường HT
6.7
Thực hành kỹ năng
7.3
Tiến bộ bản thân
8.0
Tư vấn xếp lớp
7.8
Số lượng học viên
7.3
Quan tâm học viên
6.7
Hài lòng về học phí
7.8
Sẵn sàng giới thiệu
7.1
Giáo viên
8.0
Cơ sở vật chất
7.1
Môi trường HT
6.7
Thực hành kỹ năng
7.3
Tiến bộ bản thân
8.0
Tư vấn xếp lớp
7.8
Số lượng học viên
7.3
Quan tâm học viên
6.7
Hài lòng về học phí
7.8
Sẵn sàng giới thiệu
7.1

Giới thiệu