Trung Tâm Tiếng Anh JOLO | Edu2Review
9.3
Xuất sắc
199 đánh giá
94% học viên khuyên học
1.100 học viên đã đặt chỗ

Khóa học

IELTS Introduction

IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0
75 giờ
Giáo viên bản xứ
Kiểm tra đầu vào
Học phí 13.500.000đ
EduMember 12.750.000đ
Đăng ký gói Thành Viên EduMember để:
 • Giảm ngay 750.000đ khi đăng ký khoá học này
 • Nhận ngay tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA
Xem chi tiết

* Lưu ý: Học phí được áp dụng cho cơ sở quận 3 và Hà Nội.

Thông tin chung

 • Đầu ra: 4.0 - 5.0
 • Thời lượng: 75 giờ
 • Học phí: 13.500.000 đồng/khóa
Nhận tư vấn

Pre-IELTS

IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0
75 giờ
Giáo viên bản xứ
Kiểm tra đầu vào
Học phí 13.500.000đ
EduMember 12.750.000đ
Đăng ký gói Thành Viên EduMember để:
 • Giảm ngay 750.000đ khi đăng ký khoá học này
 • Nhận ngay tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA
Xem chi tiết

* Lưu ý: Học phí được áp dụng cho cơ sở quận 3 và Hà Nội.

Thông tin chung

 • Đầu ra: 5.0 - 6.0
 • Thời lượng: 75 giờ
 • Học phí: 13.500.000 đồng/khóa
Nhận tư vấn

IELTS Intensive

IELTS Advanced: 6.0 - 7.0
75 giờ
Giáo viên bản xứ
Kiểm tra đầu vào
Học phí 13.500.000đ
EduMember 12.500.000đ
Đăng ký gói Thành Viên EduMember để:
 • Giảm ngay 1.000.000đ khi đăng ký khoá học này
 • Nhận ngay tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA
Xem chi tiết

* Lưu ý: Học phí được áp dụng cho cơ sở quận 3 và Hà Nội.

Thông tin chung

 • Đầu ra: 6.0 - 7.0
 • Thời lượng: 75 giờ
 • Học phí: 13.500.000 đồng/khóa
Nhận tư vấn

IELTS Reinforcement

IELTS Proficient: 7.0 - 9.0
60 giờ
Giáo viên bản xứ
Kiểm tra đầu vào
Học phí 16.920.000đ
EduMember 15.670.000đ
Đăng ký gói Thành Viên EduMember để:
 • Giảm ngay 1.250.000đ khi đăng ký khoá học này
 • Nhận ngay tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA
Xem chi tiết

* Lưu ý: Học phí được áp dụng cho cơ sở quận 3 và Hà Nội.

Thông tin chung

 • Đầu ra: từ 7.0
 • Thời lượng: 60 giờ
 • Học phí: 16.920.000 đồng/khóa
Nhận tư vấn

Kindy Tots

Tiếng anh mẫu giáo
60 giờ
Giáo viên bản xứ
Kiểm tra đầu vào
Học phí 9.600.000đ
EduMember 8.850.000đ
Đăng ký gói Thành Viên EduMember để:
 • Giảm ngay 750.000đ khi đăng ký khoá học này
 • Nhận ngay tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA
Xem chi tiết

* Lưu ý: Học phí được áp dụng cho cơ sở quận 3 và Hà Nội.

Đối tượng: Trẻ 3 - 6 tuổi.

Nhận tư vấn

Discoverers

Trẻ em
60 giờ
Giáo viên bản xứ
Kiểm tra đầu vào
Học phí 9.600.000đ
EduMember 8.850.000đ
Đăng ký gói Thành Viên EduMember để:
 • Giảm ngay 750.000đ khi đăng ký khoá học này
 • Nhận ngay tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA
Xem chi tiết

* Lưu ý: Học phí được áp dụng cho cơ sở quận 3 và Hà Nội.

Đối tượng: Học sinh lớp 1 - 6.

Nhận tư vấn

Achievers

Trẻ em
45 giờ
Giáo viên bản xứ
Kiểm tra đầu vào
Học phí 7.200.000đ
EduMember 6.700.000đ
Đăng ký gói Thành Viên EduMember để:
 • Giảm ngay 500.000đ khi đăng ký khoá học này
 • Nhận ngay tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA
Xem chi tiết

* Lưu ý: Học phí được áp dụng cho cơ sở quận 3 và Hà Nội.

Đối tượng: Học sinh lớp 6 -9.

Nhận tư vấn

GE Foundation

Giao tiếp Cơ bản
90 giờ
Giáo viên bản xứ
Kiểm tra đầu vào
Học phí 13.860.000đ
EduMember 12.860.000đ
Đăng ký gói Thành Viên EduMember để:
 • Giảm ngay 1.000.000đ khi đăng ký khoá học này
 • Nhận ngay tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA
Xem chi tiết

* Lưu ý: Học phí được áp dụng cho cơ sở quận 3 và Hà Nội.

Thông tin chung

 • Đầu ra: A1
 • Thời lượng: 90 giờ
 • Học phí: 13.860.000 đồng/khóa
Nhận tư vấn

GE Elementary

Giao tiếp Cơ bản
90 giờ
Giáo viên bản xứ
Kiểm tra đầu vào
Học phí 13.860.000đ
EduMember 12.860.000đ
Đăng ký gói Thành Viên EduMember để:
 • Giảm ngay 1.000.000đ khi đăng ký khoá học này
 • Nhận ngay tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA
Xem chi tiết

* Lưu ý: Học phí được áp dụng cho cơ sở quận 3 và Hà Nội.

Thông tin chung

 • Đầu ra: A1 - A2
 • Thời lượng: 90 giờ
 • Học phí: 13.860.000 đồng/khóa
Nhận tư vấn

GE Pre-Intermediate

Giao tiếp Trung cấp
90 giờ
Giáo viên bản xứ
Kiểm tra đầu vào
Học phí 13.860.000đ
EduMember 12.860.000đ
Đăng ký gói Thành Viên EduMember để:
 • Giảm ngay 1.000.000đ khi đăng ký khoá học này
 • Nhận ngay tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA
Xem chi tiết

* Lưu ý: Học phí được áp dụng cho cơ sở quận 3 và Hà Nội.

Thông tin chung

 • Đầu ra: A2- B1
 • Thời lượng: 90 giờ
 • Học phí: 13.860.000 đồng/khóa
Nhận tư vấn

GE Intermediate

Giao tiếp Nâng cao
90 giờ
Giáo viên bản xứ
Kiểm tra đầu vào
Học phí 13.860.000đ
EduMember 12.860.000đ
Đăng ký gói Thành Viên EduMember để:
 • Giảm ngay 1.000.000đ khi đăng ký khoá học này
 • Nhận ngay tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA
Xem chi tiết

Thông tin chung

 • Đầu ra: B1 - B2
 • Thời lượng: 90 giờ
 • Học phí: 13.860.000 đồng/khóa
Nhận tư vấn

GE Upper-Intermediate

Giao tiếp Nâng cao
90 giờ
Giáo viên bản xứ
Kiểm tra đầu vào
Học phí 14.727.000đ
EduMember 13.727.000đ
Đăng ký gói Thành Viên EduMember để:
 • Giảm ngay 1.000.000đ khi đăng ký khoá học này
 • Nhận ngay tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA
Xem chi tiết

* Lưu ý: Học phí được áp dụng cho cơ sở quận 3 và Hà Nội.

Thông tin chung

 • Đầu ra: B2 - C1
 • Thời lượng: 90 giờ
 • Học phí: 14.720.000 đồng/khóa
Nhận tư vấn

GE Advanced

Giao tiếp Nâng cao
90 giờ
Giáo viên bản xứ
Kiểm tra đầu vào
Học phí 16.459.000đ
EduMember 15.209.000đ
Đăng ký gói Thành Viên EduMember để:
 • Giảm ngay 1.250.000đ khi đăng ký khoá học này
 • Nhận ngay tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA
Xem chi tiết

* Lưu ý: Học phí được áp dụng cho cơ sở quận 3 và Hà Nội.

Thông tin chung

 • Đầu ra: C1
 • Thời lượng: 90 giờ
 • Học phí: 16.459.000 đồng/khóa
Nhận tư vấn

GE Proficient

Giao tiếp Nâng cao
90 giờ
Giáo viên bản xứ
Kiểm tra đầu vào
Học phí 16.459.000đ
EduMember 15.209.000đ
Đăng ký gói Thành Viên EduMember để:
 • Giảm ngay 1.250.000đ khi đăng ký khoá học này
 • Nhận ngay tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA
Xem chi tiết

* Lưu ý: Học phí được áp dụng cho cơ sở quận 3 và Hà Nội.

Thông tin chung

 • Đầu ra: C2
 • Thời lượng: 90 giờ
 • Học phí: 16.459.000 đồng/khóa
Nhận tư vấn

Speaking & Writing II

IELTS Advanced: 6.0 - 7.0
40 giờ
Giáo viên bản xứ
Kiểm tra đầu vào
Học phí 9.870.000đ
EduMember 9.120.000đ
Đăng ký gói Thành Viên EduMember để:
 • Giảm ngay 750.000đ khi đăng ký khoá học này
 • Nhận ngay tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA
Xem chi tiết

* Lưu ý: Học phí được áp dụng cho cơ sở quận 3 và Hà Nội.

Thông tin chung

 • Đầu ra: 6.0+
 • Thời lượng: 40 giờ
 • Học phí: 9.870.000 đồng/khóa
Nhận tư vấn

Bạn cần thêm thông tin?

Gọi Hotline (+84) 98 1908 100

Edu2Review sẽ hỗ trợ thêm cho bạn

Đánh giá

199 đánh giá

Viết đánh giá

Ưu điểm nổi bật

Giáo viên bản xứ
Máy lạnh
Máy chiếu
Giáo trình
Thư viện
Kiểm tra đầu vào

Mức độ hài lòng

Giáo viên
9.5
Cơ sở vật chất
9.2
Môi trường HT
9.2
Thực hành kỹ năng
9.3
Tiến bộ bản thân
9.2
Tư vấn xếp lớp
9.2
Số lượng học viên
9.2
Quan tâm học viên
9.3
Hài lòng về học phí
9.1
Sẵn sàng giới thiệu
9.4
Giáo viên
9.5
Cơ sở vật chất
9.2
Môi trường HT
9.2
Thực hành kỹ năng
9.3
Tiến bộ bản thân
9.2
Tư vấn xếp lớp
9.2
Số lượng học viên
9.2
Quan tâm học viên
9.3
Hài lòng về học phí
9.1
Sẵn sàng giới thiệu
9.4

Chi tiết từ học viên

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
 

Chất Lượng Trung Tâm

Đã học khoá học: Ielts tại đây.

Ưu điểm

Giáo viên nhiệt tình, cơ sở vật chất tốt

Điểm cần cải thiện

Hiện giờ thì chưa thấy điểm gì cần cải thiện

Trải nghiệm và lời khuyên

Trung tâm phù hợp với nhiều trình độ lắm nè. Đáng thử lắm đó mn

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
 

Đánh Giá Chung Về Trung Tâm

Đã học khoá học: IELTS tại đây.

Ưu điểm

Mới mẻ, nhiều hoạt động bổ ích, mọi người thân thiện

Điểm cần cải thiện

Chưa tìm ra điểm cần cải thiện

Trải nghiệm và lời khuyên

Thực sự là 1 nơi đáng để đầu tư với những bạn có nhu cầu học tập nâng cao

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
 

Nhận Xét Về Khoá Học Ielts

Đã học khoá học: Ielts tại đây.

Ưu điểm

Quá nhiều ưu điểm luôn. Ngoài toàn bộ các ưu điểm mà mình đã nhận xét ở trên kia ra thì mình cảm thấy hợp với phong cách dạy ở đây dã man ấy ❤️❤️

Điểm cần cải thiện

Giáo viên cứ bị vui tính í, làm mình cười liên tọi không viết được bài uhuhuhuhuuuuu

Trải nghiệm và lời khuyên

Học đi các bác ơi đáng đồng tiền bát gạo lắm ạ. Bỏ qua chỗ tốt như này là siêu phí phạm đấy mn oiiii

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
 

Đánb Giá Khoá Học Tiếng Anh Giao Tiếp

Đã học khoá học: Khoá tiếng anh giao tiếp tại đây.

Ưu điểm

Giảng viên nhiệt tình, tạo cảm hứng học tập cho người học, cơ sở vật chất hiện đại, giáo trình chất lượng. Sau một thời gian học cảm thấy tiến bộ rõ rệt về khả năng tiếng anh

Điểm cần cải thiện

Chưa thấy điểm cần cải thiện

Trải nghiệm và lời khuyên

Tận dụng thời gian trên lớp kết hợp rèn luyện tại nhà

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Giới thiệu

Địa điểm

...