Giáo Viên Nhiệt Tình | Edu2Review
Đánh giá về

Triangle English School

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Giáo Viên Nhiệt Tình

Ưu điểm

- Giáo viên nước ngoài.
- Học viên ít.
- Giáo viên nhiệt tình.

Điểm cần cải thiện

- Projector.

Trải nghiệm và lời khuyên

Mới học 2 tuần nên chưa cho lời khuyên được.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn