Trường Đại Học Công Đoàn - Chuyên ngành Kế toán | Edu2Review
EduMember Lấy ngay deal giảm sâu học phí, hoàn tiền kèm quyền lợi khác giá gốc 15TR nay chỉ 400đ/ngày!
Lấy ngay deal giảm sâu học phí, hoàn tiền kèm quyền lợi khác giá gốc 15TR nay chỉ 400đ/ngày!

Kế toán

Chương trình

Ngành

Kế toán

Thời lượng

4 năm

Thời gian đào tạo: 4 năm

Khối lượng kiến thức: 130 tín chỉ

Đối tượng tuyển sinh

Mọi công dân không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, giới tính, nguồn gốc gia đình, địa vị xã hội hoặc hoàn cảnh kinh tế, nếu có đủ các điều kiện sau đây đều được dự thi vào trường Đại học Công đoàn:

  • Đã tốt nghiệp trung học phổ thông, trung học bổ túc.
  • Có đủ sức khoẻ để học tập và lao động.

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo những cử nhân Kế toán có phẩm chất chính trị, đạo đức, có sức khoẻ, có tinh thần phục vụ công nhân, viên chức, lao động và nhân dân, có tinh thần say mê, yêu nghề, nắm vững kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành về nghề.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Về kiến thức

  • Tổ chức công tác kế toán bao gồm tổ chức bộ máy kế toán, vận dụng hình thức kế toán, hệ thống chứng từ kế toán, hệ thống tài khoản kế toán và cung cấp thông tin thông qua hệ thống báo cáo tài chính tại các loại hình doanh nghiệp, cơ quan nhà nước và các tổ chức kinh tế khác.
  • Thành thạo việc lập chứng từ, ghi sổ kế toán, lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế, báo cáo quản trị tại các loại hình doanh nghiệp.

Về kỹ năng

  • Thực hiện chức năng kế toán tài chính: kế toán các quá trình sản xuất kinh doanh từ kế toán tiền, nguyên vật liệu, tài sản cố định, lương, thuế, các khoản thanh toán, giá thành, tiêu thụ, đầu tư tài chính, xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận và lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế.
  • Thực hiện chức năng kế toán quản trị: phân loại và tổ chức kế toán chi phí hợp lý tại công ty, có đủ kiến thức để thiết kế, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong các loại hình doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp.

Cơ hội nghề nghiệp

  • Có khả năng, năng lực đảm nhận vị trí kế toán viên (phụ trách một hoặc nhiều phần hành kế toán cụ thể), hoặc kế toán tổng hợp trong các loại hình doanh nghiệp, cơ quan nhà nước hoặc các tổ chức khác.
  • Có khả năng làm công việc của một trợ lý kiểm toán trong các công ty kiểm toán độc lập.