Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải Thành Phố Hồ Chí Minh | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000đ.

Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải Thành Phố Hồ Chí Minh

7.9
Khá
22 đánh giá

Chương trình

Thời gian đào tạo: 5 năm

Chương trình đào tạo

Chuyên ngành Xây dựng Cầu Đường: Khối lượng kiến thức toàn khóa 160 tín chỉ

 • Giáo dục đại cương 40 tín chỉ
 • Giáo dục thể chất, GDQP-AN 11 tín chỉ
 • Giáo dục chuyên nghiệp 109 tín chỉ

Chuyên ngành Xây dựng Đường bộ: Khối lượng kiến thức toàn khóa 160 tín chỉ

 • Giáo dục đại cương 44 tín chỉ
 • Giáo dục thể chất, GDQP-AN 11 tín chỉ
 • Giáo dục chuyên nghiệp 105 tín chỉ

Chuyên ngành Xây dựng Cầu Hầm: Khối lượng kiến thức toàn khóa 160 tín chỉ

 • Giáo dục đại cương 40 tín chỉ
 • Giáo dục thể chất, GDQP-AN 11 tín chỉ
 • Giáo dục chuyên nghiệp 109 tín chỉ

Chuyên ngành Xây dựng Công trình thủy – Thềm lục địa: Khối lượng kiến thức toàn khóa 160 tín chỉ

 • Giáo dục đại cương 44 tín chỉ
 • Giáo dục thể chất, GDQP-AN 11 tín chỉ
 • Giáo dục chuyên nghiệp 105 tín chỉ

Chuyên ngành Xây dựng Đường sắt - Metro: Khối lượng kiến thức toàn khóa 160 tín chỉ

 • Giáo dục đại cương 44 tín chỉ
 • Giáo dục thể chất, GDQP-AN 11 tín chỉ
 • Giáo dục chuyên nghiệp 105 tín chỉ

Chuyên ngành Quy hoạch và thiết kế công trình Giao thông: Khối lượng kiến thức toàn khóa 160 tín chỉ

 • Giáo dục đại cương 58 tín chỉ
 • Giáo dục thể chất, GDQP-AN 11 tín chỉ
 • Giáo dục chuyên nghiệp 91 tín chỉ

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Kỹ thuật Điều khiển tự động
4.5 năm

Thời gian đào tạo: 4,5 năm

Khối lượng kiến thức toàn khóa: 150 tín chỉ

 • Giáo dục đại cương 49 tín chỉ
 • Giáo dục thể chất, GDQP-AN 11 tín chỉ
 • Giáo dục chuyên nghiệp 90 tín chỉ

Kỹ thuật điện tử - viễn thông

Công nghệ Kỹ thuật Điện tử Viễn thông
4.5 năm

Thời gian đào tạo: 4,5 năm

Khối lượng kiến thức toàn khóa: 150 tín chỉ

 • Giáo dục đại cương: 49 tín chỉ
 • Giáo dục thể chất, GDQP-AN: 11 tín chỉ
 • Giáo dục chuyên nghiệp: 90 tín chỉ

Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

Khoa học - Kỹ thuật
4.5 năm

Thời gian đào tạo: 4,5 năm

Khối lượng kiến thức toàn khóa: 144 tín chỉ

 • Giáo dục đại cương: 45 tín chỉ
 • Giáo dục thể chất, GDQP-AN: 11 tín chỉ
 • Giáo dục chuyên nghiệp: 88 tín chỉ

Khai thác vận tải

Khoa học - Kỹ thuật
4 năm

Gồm 2 chuyên ngành: quản trị logistic và vận tải đa phương thức.

Thời gian đào tạo: 4 năm

Khối lượng kiến thức toàn khóa: 128 tín chỉ

 • Giáo dục đại cương 48 tín chỉ
 • Giáo dục thể chất, GDQP-AN 11 tín chỉ
 • Giáo dục chuyên nghiệp 69 tín chỉ

Kỹ thuật điện khiển và TĐH

Kỹ thuật Điều khiển tự động
4.5 năm

Thời gian đào tạo: 4,5 năm

Khối lượng kiến thức toàn khóa 150 tín chỉ

 • Giáo dục đại cương 49 tín chỉ
 • Giáo dục thể chất, GDQP-AN 11 tín chỉ
 • Giáo dục chuyên nghiệp 90 tín chỉ

Kỹ thuật môi trường

Kỹ thuật môi trường
4 năm

Thời gian đào tạo: 4 năm.

Khối lượng kiến thức toàn khóa: 119 tín chỉ

 • Giáo dục đại cương 48 tín chỉ
 • Giáo dục thể chất, GDQP-AN 12 tín chỉ
 • Giáo dục chuyên nghiệp 59 tín chỉ

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin
4.5 năm

Thời gian đào tạo: 4,5 năm

Khối lượng kiến thức toàn khóa: 144 tín chỉ

 • Giáo dục đại cương 47 tín chỉ
 • Giáo dục thể chất, GDQP-AN 11 tín chỉ
 • Giáo dục chuyên nghiệp 86 tín chỉ

Kỹ thuật tàu thủy

Kỹ thuật Tàu thủy
4.5 năm

Thời gian đào tạo: 4,5 năm

Chương trình đào tạo

Chuyên ngành Kỹ thuật tàu thủy: Khối lượng kiến thức toàn khóa: 148 tín chỉ

 • Giáo dục đại cương 54 tín chỉ
 • Giáo dục thể chất, GDQP-AN 11 tín chỉ
 • Giáo dục chuyên nghiệp 83 tín chỉ

Chuyên ngành Công nghệ đóng tàu thủy: Khối lượng kiến thức toàn khóa 148 tín chỉ

 • Giáo dục đại cương 54 tín chỉ
 • Giáo dục thể chất, GDQP-AN 11 tín chỉ
 • Giáo dục chuyên nghiệp 83 tín chỉ

Chuyên ngành Kỹ thuật công trình ngoài khơi: Khối lượng kiến thức toàn khóa 148 tín chỉ

 • Giáo dục đại cương 54 tín chỉ
 • Giáo dục thể chất, GDQP-AN 11 tín chỉ
 • Giáo dục chuyên nghiệp 83 tín chỉ

Chuyên ngành Thiết bị năng lượng tàu thủy: Khối lượng kiến thức toàn khóa 147 tín chỉ

 • Giáo dục đại cương 44 tín chỉ
 • Giáo dục thể chất, GDQP-AN 11 tín chỉ
 • Giáo dục chuyên nghiệp 92 tín chỉ

Kỹ thuật xây dựng

Kỹ thuật xây dựng
4.5 năm

Thời gian đào tạo: 4,5 năm

Chương trình đào tạo

Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp: Khối lượng kiến thức toàn khóa 149 tín chỉ

 • Giáo dục đại cương 63 tín chỉ
 • Giáo dục thể chất, GDQP-AN 11 tín chỉ
 • Giáo dục chuyên nghiệp 75 tín chỉ

Chuyên ngành Kỹ thuật kết cấu công trình: Khối lượng kiến thức toàn khóa 149 tín chỉ

 • Giáo dục đại cương 63 tín chỉ
 • Giáo dục thể chất, GDQP-AN 11 tín chỉ
 • Giáo dục chuyên nghiệp 75 tín chỉ

Chuyên ngành Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm: Khối lượng kiến thức toàn khóa 149 tín chỉ

 • Giáo dục đại cương 63 tín chỉ
 • Giáo dục thể chất, GDQP-AN 11 tín chỉ
 • Giáo dục chuyên nghiệp 75 tín chỉ

Kinh tế xây dựng

Kinh tế
4 năm

Thời gian đào tạo: 4 năm.

Chương trình đào tạo

Chuyên ngành Kinh tế xây dựng: Khối lượng kiến thức toàn khóa 128 tín chỉ

 • Giáo dục đại cương 48 tín chỉ
 • Giáo dục thể chất, GDQP-AN 11 tín chỉ
 • Giáo dục chuyên nghiệp 69 tín chỉ

Chuyên ngành Quản lý dự án xây dựng: Khối lượng kiến thức toàn khóa 128 tín chỉ

 • Giáo dục đại cương 48 tín chỉ
 • Giáo dục thể chất, GDQP-AN 11 tín chỉ
 • Giáo dục chuyên nghiệp 69 tín chỉ

Kỹ thuật cơ khí

Kỹ thuật cơ khí
4.5 năm

Thời gian đào tạo: 4,5 năm.

Chương trình đào tạo

Chuyên ngành Cơ khí ôtô: Khối lượng kiến thức toàn khóa 147 tín chỉ

 • Giáo dục đại cương 61 tín chỉ
 • Giáo dục thể chất, GDQP-AN 11 tín chỉ
 • Giáo dục chuyên nghiệp 75 tín chỉ

Chuyên ngành Cơ giới hóa xếp dỡ: Khối lượng kiến thức toàn khóa 147 tín chỉ

 • Giáo dục đại cương 61 tín chỉ
 • Giáo dục thể chất, GDQP-AN 11 tín chỉ
 • Giáo dục chuyên nghiệp 75 tín chỉ

Chuyên ngành Máy xây dựng: Khối lượng kiến thức toàn khóa 147 tín chỉ

 • Giáo dục đại cương 61 tín chỉ
 • Giáo dục thể chất, an ninh quốc phòng 11 tín chỉ
 • Giáo dục chuyên nghiệp 75 tín chỉ

Chuyên ngành Cơ khí tự động: Khối lượng kiến thức toàn khóa 146 tín chỉ

 • Giáo dục đại cương 41 tín chỉ
 • Giáo dục thể chất, GDQP-AN 11 tín chỉ
 • Giáo dục chuyên nghiệp 94 tín chỉ

Kỹ thuật điện

Kỹ thuật Điện tử
4.5 năm

Thời gian đào tạo: 4,5 năm.

Chương trình đào tạo

Chuyên ngành Điện và tự động tàu thủy: Khối lượng kiến thức toàn khóa 150 tín chỉ

 • Giáo dục đại cương 48 tín chỉ
 • Giáo dục thể chất, GDQP-AN 12 tín chỉ
 • Giáo dục chuyên nghiệp 90 tín chỉ

Chuyên ngành Điện công nghiệp: Khối lượng kiến thức toàn khóa 150 tín chỉ

 • Giáo dục đại cương 48 tín chỉ
 • Giáo dục thể chất, GDQP-AN 12 tín chỉ
 • Giáo dục chuyên nghiệp 90 tín chỉ

Đánh giá

22 đánh giá

  Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
8.6
Cơ sở vật chất
7.1
Môi trường HT
8.3
HĐ ngoại khoá
6.8
Cơ hội việc làm
7.7
Tiến bộ bản thân
8.9
Thủ tục hành chính
6.5
Quan tâm sinh viên
7.2
Hài lòng về học phí
8.6
Sẵn sàng giới thiệu
7.7
Giảng viên
8.6
Cơ sở vật chất
7.1
Môi trường HT
8.3
HĐ ngoại khoá
6.8
Cơ hội việc làm
7.7
Tiến bộ bản thân
8.9
Thủ tục hành chính
6.5
Quan tâm sinh viên
7.2
Hài lòng về học phí
8.6
Sẵn sàng giới thiệu
7.7

Chi tiết từ học viên

Thảo Võ
Thảo Võ
 

Chất Lượng Đào Tạo Ổn

Đã học khoá học: Công nghệ thông tin tại đây.

Ưu điểm

Môi trường học tập tốt ở cả 3 cơ sở.
Thư viện có các đầu sách tốt cho học viên tận dụng.
Giảng viên rất quan tâm học viên. Tuy nhiên, việc tự học vẫn là chiếm ưu thế hàng đầu trong việc học tập ở đại học.
Học bổng mỗi học kỳ không quá cao tầm 5 - 5.5 triệu/1 học kỳ và trường phát học bổng rất nhanh.

Điểm cần cải thiện

Về hành chính văn phòng làm việc khá chậm.
Một vấn đề giải quyết cho sinh viên lâu. Tuy nhiên vẫn giải quyết đến nơi đến chốn chứ không bỏ ngang vấn đề.
Bãi giữ xe cần cải thiện nhiều nhất. Nhân viên khó chịu.

Trải nghiệm và lời khuyên

Học đại học chỉ có kiến thức nền. Phần lớn là do việc tự học để nâng cao kiến thức chuyên môn. Tên hay danh tiếng trường không mang lại cho ta chỗ làm việc tốt mà là do chính bản thân mình. Vì vậy, học ở đâu không quan trọng nhưng ta có chịu học hay không đó mới quan trọng.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
 

Suy Nghĩ Về Nghành Học Logistics Của Một Sv Năm 2.

Đã học khoá học: Logistics tại đây.

Ưu điểm

Giảng viên của trường rất thân thiện với sinh viên (nói chung), nền tảng đào tạo rất tốt.

Điểm cần cải thiện

Nên học theo lối thực hành nhiều hơn

Trải nghiệm và lời khuyên

Các bạn lưu ý khi học phí clc và iec, học bên đại trà sẽ phù hợp hơn vs nhiều bạn sv. Còn học phí ko là vấn đề quá lớn thì hệ clc rất tốt.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
Đăng Khoa
Đăng Khoa
 

Trường Có Quá Nhiều Bất Cập

Đã học khoá học: Khóa 18-Quản lý hàng hải tại đây.

Ưu điểm

Học phí rẻ, có thế mạnh về logistic

Điểm cần cải thiện

Chất lượng giảng dạy không tốt,chương trình đào tạo khá lạc hậu. Thái độ của bộ phận hành chính, công tác HSSV rất tệ. Cơ sở vật chất yếu và cách xa nhau,chỉ có cơ sở quận 12 mới xây nhìn khang trang.

Trải nghiệm và lời khuyên

Đa phần giảng viên thiếu cái tâm và không quan tâm đến sinh viên,bấm điện thoại quá nhiều trong giờ học, cách giảng dạy lang man,thiếu trọng tâm, hay bắt sinh viên tự nghiên cứu nhưng không đưa ra định hướng tài liệu. Chương trình của trường khá lạc hậu. Cơ sở vật chất cũ kỹ và cách xa nhau, chỉ có cơ sở quận 12 nhìn khang trang. Thái độ của bộ phận hành chính,công tác HSSV là rất tệ,hay hắt gỏng và nạt nộ sinh viên.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
 

Tổng Quan Về Trường

Đã học khoá học: Kỹ Thuật ĐTVT tại đây.

Ưu điểm

Sạch sẽ, gọn gàng, vệ sinh.

Điểm cần cải thiện

Cán bộ làm ở các phòng công tác, thu ngân không có thái độ tích cực, khó chịu đối với sinh viên khi sinh viên tới làm các công việc về chứng từ, đơn cứ, giấy tờ. Giữ xe và lao công còn quyền lực hơn hiệu trưởng, chuyên gia la mắng và có thái độ như ông nội người khác.

Trải nghiệm và lời khuyên

Nói chung là vấn đề học tập thì không có gì, chỉ ức chế mỗi cái phòng QUản lí và Thu ngân thôi. Ai cũng ghét, làm việc lúc nào cũng hậm hực, không bao giờ nhanh tay kẹ chân dùm hết.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Giới thiệu

Địa điểm