Trường Đại học Kinh tế - Luật - Chuyên ngành Kế toán | Edu2Review

Kế toán

Chương trình

Ngành

Kế toán

Thời lượng

4 năm

Thời gian đào tạo: 4 năm (8 học kỳ).

Khối lượng kiến thức: 130 tín chỉ ( không kể Ngoại ngữ: 20 tín chỉ, Giáo dục thể chất: 5 tín chỉ và Giáo dục quốc phòng – an ninh: 8 tín chỉ).

Đối tượng tuyển sinh: Mọi đối tượng trên toàn quốc có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (hệ tập trung, hệ giáo dục thường xuyên), trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề.

Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu chung: Chương trình cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán, là chương trình đào tạo kế toán nhằm trang bị cho người học kiến thức về cơ sở lý luận, kỹ năng thực hành nghề nghiệp thành thạo và được công nhận bởi xã hội, nhằm đào tạo nguồn nhân lực làm việc trong lĩnh vực có liên quan đến kế toán nhằm đáp ứng nhu cầu phát tiển kinh tế xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế.

Mục tiêu cụ thể: Đào tạo nguồn nhân lực làm việc trong lĩnh vực có liên quan đến kế toán đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Có kiến thức cơ bản về kinh tế – xã hội và chuyên sâu về kế toán.
 • Có kỹ năng nghiên cứu, thực hành nghề nghiệp thành thạo, phân tích, lập kế hoạch, tư vấn để thực hành và quản lý hiệu quả trong lĩnh vực kế toán.
 • Có đạo đức nghề nghiệp vững vàng, phẩm chất tốt để sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của xã hội trong môi trường hội nhập kinh tế quốc tế.
 • Có ý thức và năng lực học tập suốt đời để nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Kiến thức: Sinh viên sau khi ra trường sẽ có những kiến thức như sau:

 • Kiến thức chung về tự nhiên xã hội.
 • Kiến thức chung về ngành Kế toán Kiểm toán.
 • Kiến thức chuyên ngành Kế toán.

Kỹ năng: Bên cạnh kiến thức, sinh viên sẽ có được những kỹ năng như sau:

 • Kỹ năng phân tích.
 • Kỹ năng nghiên cứu.
 • Kỹ năng tổ chức quản lý.
 • Kỹ năng xử lý thông tin.

Cơ hội nghề nghiệp

Sau khi tốt nghiệp sinh viên có khả năng tổ chức, đảm nhận công việc có liên quan đến lĩnh vực kế toán tại các đơn vị sau:

 • Các cơ quan quản lý nhà nước về kế toán, kiểm toán và thuế.
 • Các định chế tài chính trung gian (các ngân hàng thương mại, các quỹ đầu tư thuộc các khu vực, thành phần kinh tế trong ngoài nước, trung tâm giao dịch chứng khoán).
 • Các tổ chức kinh tế tài chính.
 • Các đơn vị tư vấn kế toán, tài chính, công ty đầu tư, tư vấn dịch vụ kế toán kiểm toán trong và ngoài nước.
 • Các cơ sở giáo dục và đào tạo (trường Đại học, Cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp…).