Trường Đại học Kinh tế - Luật - Chuyên ngành Kinh doanh quốc tế | Edu2Review

Kinh doanh quốc tế

Chương trình

Ngành

Kinh doanh quốc tế

Thời lượng

4 năm

Thời gian đào tạo: 4 năm (8 học kỳ).

Khối lượng kiến thức: 130 tín chỉ (không kể Ngoại ngữ: 24 tín chỉ, Giáo dục thể chất: 5 tín chỉ và Giáo dục quốc phòng - an ninh: 8 tín chỉ).

Đối tượng tuyển sinh: Mọi đối tượng trên toàn quốc có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (hệ tập trung, hệ giáo dục thường xuyên), trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề.

Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu chung: trang bị cho sinh viên những kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp vững vàng để làm việc trong lĩnh vực kinh doanh và kinh doanh quốc tế, đáp ứng nhu cầu xã hội về nguồn nhân lực chất lượng cao trong hội nhập kinh tế quốc tế và phát triển kinh tế đất nước.

Mục tiêu cụ thể:

  • Đào tạo đội ngũ những nhà quản lý có kiến thức vững vàng trong hoạch định và triển khai hoạt động kinh doanh quốc tế.
  • Đào tạo đội ngũ quản lý có khả năng nhận biết và giải quyết các vấn đề trong hoạt động kinh doanh quốc tế.
  • Đào tạo những nhà quản lý có kỹ năng chuyên môn cao để có thể thích ứng với môi trường kinh doanh quốc tế.
  • Đào tạo đội ngũ quản lý có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Kiến thức: Sinh viên sẽ có kiến thức cơ bản khối ngành kinh tế – quản lý; kiến thức cơ sở ngành kinh doanh quốc tế; kiến thức chuyên ngành kinh doanh quốc tế.

Kỹ năng: Sau khi hoàn thành chương trình học, sinh viên sẽ có khả năng lập luận phân tích và giải quyết vấn đề/ tận dụng cơ hội, có thể nghiên cứu và khám phá kiến thức. Ngoài ra sinh viên sẽ có được một tư duy hệ thống, thái độ, tư tưởng và học tập; đạo đức, công bằng và các trách nhiệm khác. Sinh viên còn có khả năng làm việc nhóm và kỹ năng giao tiếp.

Cơ hội nghề nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm giảng viên, chuyên viên tư vấn trong các trường đại học, viện nghiên cứu; chuyên viên quan hệ quốc tế trong các cơ quan/ Vụ/ Viện về các vấn đề kinh tế đối ngoại và kinh doanh quốc tế như Bộ Công thương, Bộ Ngoại giao... Không những thế, sinh viên còn có thể trở thành chuyên viên kinh doanh xuất nhập khẩu, logistics, phát triển thị trường quốc tế và thương hiệu, thanh toán quốc tế, quan hệ quốc tế… trong các doanh nghiệp kinh doanh quốc tế và là những chuyên viên có năng lực trong các tổ chức quốc tế như ILO, UNCTAD, ADB, IMF, World Bank, NGOs...