Trường Đại học Kinh tế - Luật - Chuyên ngành Kinh tế học | Edu2Review

Kinh tế học

Chương trình

Ngành

Kinh tế

Thời lượng

4 năm

Thời gian đào tạo: 4 năm (8 học kỳ)

Khối lượng kiến thức: 130 tín chỉ ( không kể Ngoại ngữ: 20 tín chỉ, Giáo dục thể chất: 5 tín chỉ và Giáo dục quốc phòng – an ninh: 8 tín chỉ).

Đối tượng tuyển sinh: Mọi đối tượng trên toàn quốc có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (hệ tập trung, hệ giáo dục thường xuyên), trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề. Khối tuyển sinh: A, A1 và D1.

Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu chung: Đào tạo các cử nhân kinh tế có kiến thức chuyên môn vững vàng, có kỹ năng tốt, có đạo đức nghề nghiệp đúng đắn để có thể làm việc trong lĩnh vực kinh tế, các lĩnh vực chính trị, xã hội và nghiên cứu, giảng dạy kinh tế học.

Mục tiêu cụ thể:

  • Đào tạo đội ngũ những cử nhân kinh tế có kiến thức chuyên sâu, vững vàng trong lĩnh vực kinh tế học.
  • Đào tạo những cử nhân kinh tế có khả năng tổ chức, quản lý, thực thi các hoạt động kinh tế ở khu vực doanh nghiệp.
  • Đào tạo đội ngũ những nhà nghiên cứu, chuyên gia kinh tế có khả năng hoạch định, tham mưu, tư vấn các vấn đề kinh tế cho doanh nghiệp, cơ quan nhà nước các cấp, các tổ chức quốc tế và các tổ chức phi chính phủ.
  • Đào tạo những chuyên gia kinh tế có khả năng nghiên cứu độc lap trong lĩnh vực kinh tế học.
  • Đào tạo những cử nhân kinh tế có sức khỏe tốt, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Kiến thức: Sinh viên sau khi ra trường sẽ có kiến thức cơ bản về tự nhiên, xã hội và nhân văn; kiến thức cơ sở ngành kinh tế học; kiến thức chuyên ngành kinh tế học.

Kỹ năng: Bên cạnh kiến thức, sinh viên sau khi ra trường sẽ có kỹ năng phân tích, đánh giá, phản biện và sáng tạo; kỹ năng hoạch định, tư vấn chính sách; kỹ năng định lượng và dự báo; kỹ năng giao tiếp, ứng xử và tạo lập mối quan hệ; kỹ năng làm việc nhóm; kỹ năng ngoại ngữ không chuyên.

Cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp ngành Kinh tế học có đủ năng lực, kiến thức làm việc tốt, sẽ có cơ hội và khả năng làm việc trong cơ quan, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế như các cơ quan quản lý kinh tế Nhà nước ở trung ương và địa phương, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ... Một số vị trí tiêu biểu mà sinh viên có thể làm như:

  • Chuyên viên trong các lĩnh vực: phân tích chính sách, hoạch định chính sách, thẩm định dự án đầu tư, tư vấn đầu tư, tư vấn quản trị chiến lược, nghiên cứu thị trường, tư vấn lao động, quản lý nhân sự.
  • Giảng viên giảng dạy Kinh tế học vi mô, Kinh tế học vĩ mô, Lịch sử học thuyết kinh tế. - Cán bộ, công chức làm việc trong các tổ chức đoàn thể, xã hội…