Trường Đại học Kinh tế - Luật - Chuyên ngành Luật Kinh doanh | Edu2Review

Luật Kinh doanh

Chương trình

Ngành

Luật Kinh doanh

Thời lượng

1 tháng

Thời gian đào tạo: 4 năm (8 học kỳ).

Khối lượng kiến thức: 130 tín chỉ.

Đối tượng tuyển sinh:

Mọi đối tượng trên toàn quốc có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (hệ tập trung, hệ giáo dục thường xuyên), trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề.

Mục tiêu đào tạo:

Mục tiêu chung: sau khi hoàn thành chương trình đào tạo theo chuyên ngành luật kinh doanh, trên cơ sở các môn học có tính chất định hướng kiến thức chung, sinh viên sẽ nắm bắt được các kiến thức về kinh tế – xã hội và cả kiến thức về luật pháp liên quan kinh tế.

Mục tiêu cụ thể: sinh viên sẽ nắm bắt được những quy định của Hiến pháp là cơ sở, nguyên tắc chung cho việc xây dựng các quy phạm pháp luật về kinh doanh thương mại khác. Nắm bắt được các quy định của các đạo luật cụ thể điều chỉnh trực tiếp các hoạt động kinh doanh.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

Kiến thức:

Sinh viên sẽ nắm bắt được các kiến thức về kinh tế – xã hội, nắm bắt được những đạo luật cụ thể điều chỉnh trực tiếp các hoạt động kinh doanh.

Kỹ năng:

Sinh viên chuyên ngành Luật kinh doanh sẽ có được kỹ năng nhận thức đầy đủ và sâu về bản chất của pháp luật về kinh doanh, tính đa dạng trong pháp luật về kinh doanh, xu hướng phát triển của pháp luật về kinh doanh và nhận biết nhu cầu, phương pháp điều chỉnh các vấn đề của pháp luật về kinh doanh. Qua đó, trong tương lai có được khả năng nhận biết, giải quyết các vấn đề phức tạp của pháp luật về kinh doanh của Việt Nam cũng như có được định hướng để tìm hiểu sâu hơn về pháp luật về kinh doanh của các nước trên thế giới. Có trình độ tiếng Anh tương đương 500 điểm TOEIC.

Cơ hội nghề nghiệp:

Sinh viên chuyên ngành Luật kinh tế sau khi ra trường sẽ là các chuyên gia về pháp luật kinh doanh có thể đảm nhiệm các vị trí công việc ở các cơ quan quản lý nhà nước nói chung và cơ quan quản lý nhà nước về kinh doanh nói riêng; các đơn vị trực tiếp hoạt động kinh doanh của nhà nước; các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế khác; các cơ quan tư pháp tòa án, viện kiểm sát, cơ quan thi hành án; lực lượng công an kinh tế; các trung tâm trọng tài thương mại; các tổ chức tư vấn pháp luật về kinh doanh...