Trường Đại học Kinh tế - Luật - Chuyên ngành Quản trị kinh doanh | Edu2Review

Quản trị kinh doanh

Chương trình

Ngành

Quản trị kinh doanh

Thời lượng

4 năm

Thời gian đào tạo: 4 năm (8 học kỳ).

Khối lượng kiến thức: 130 tín chỉ ( không kể Ngoại ngữ: 20 tín chỉ, Giáo dục thể chất: 5 tín chỉ và Giáo dục quốc phòng – an ninh: 8 tín chỉ).

Đối tượng tuyển sinh: Mọi đối tượng trên toàn quốc có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (hệ tập trung, hệ giáo dục thường xuyên), trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề.

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo những cử nhân có trình độ cao trong lĩnh vực Quản trị kinh doanh, theo định hướng chuyên gia và quản lý, lãnh đạo.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Kiến thức: Sinh viên sẽ được trang bị kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học Tự nhiên, Xã hội và Nhân văn, kiến thức cơ sở trong lĩnh vực kinh tế và kiến thức cơ bản chuyên ngành quản trị kinh doanh.

Kỹ năng: Sinh viên sau khi hoàn thành chương trình học sẽ có được những kỹ năng sau:

  • Kỹ năng phân tích, thực nghiệm, phản biện và giải quyết vấn đề.
  • Kỹ năng lập kế hoạch và tư vấn chính sách kinh doanh.
  • Kỹ năng phân tích, thực nghiệm, phản biện và giải quyết vấn đề.
  • Kỹ năng lập kế hoạch và tư vấn chính sách kinh doanh.
  • Tư duy có hệ thống; kỹ năng và thái độ chuyên nghiệp.
  • Kỹ năng và thái độ cá nhân.
  • Kỹ năng giao tiếp và thiết lập mối quan hệ.
  • Kỹ năng làm việc nhóm.
  • Kỹ năng giao tiếp bằng ngoại ngữ.

Cơ hội nghề nghiệp

Sau khi tốt nghiệp Chương trình này, sinh viên có thể làm việc trong môi trường kinh doanh toàn cầu với sự cạnh tranh cao. Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm chuyên viên phân tích, dự báo, tư vấn chính sách hoặc chuyên gia cao cấp trong kinh doanh hay làm chủ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo hoặc trở thành giảng viên và nghiên cứu viên.