Trường Đại học Kinh tế TP. HCM - Chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế | Edu2Review

Kinh doanh Quốc tế

Chương trình

Ngành

Kinh doanh quốc tế

Thời lượng

4 năm