Trường Đại học Kinh tế TP. HCM - Chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn | Edu2Review

Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn

Chương trình

Ngành

Phát triển nông thôn

Thời lượng

4 năm