Trường Đại học Kinh tế TP. HCM - Chuyên ngành Quản lí nguồn nhân lực | Edu2Review

Quản lí nguồn nhân lực

Chương trình

Ngành

Quản trị nhân lực

Thời lượng

4 năm