Trường Đại học Kinh tế TP. HCM - Chuyên ngành Tiếng Anh Thương mại | Edu2Review

Tiếng Anh Thương mại

Chương trình

Ngành

Tiếng Anh thương mại

Thời lượng

4 năm

Thời gian đào tạo: 4 năm

Khối lượng kiến thức: 143 tín chỉ

Đối tượng tuyển sinh: Người có văn bằng tốt nghiệp PTTH hoặc tương đương theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo Cử nhân chuyên ngành Tiếng Anh Thương mại có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ tốt để có thể làm việc hiệu quả trong môi trường kinh doanh quốc tế và ở các lĩnh vực chuyên môn khác đòi hỏi người lao động phải có trình độ năng lực tiếng Anh thành thạo.

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Tiếng Anh Thương mại với năng lực chuyên môn và các kỹ năng giao tiếp ngôn ngữ tiếng Anh sẽ có đủ điều kiện làm việc cho các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế và tài chính trong nước hoặc quốc tế, các cơ quan hoặc các văn phòng đại diên, đáp ứng được yêu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế. Sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhận công tác giảng dạy Tiếng Anh chuyên ngành tại các cơ sở đào tạo khác nhau sau khi đã bổ sung kiến thức và kỹ năng sư phạm.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Kiến thức:

  • Những kiến thức đại cương nền để phục vụ cho quá trình học tập và nghiên cứu của ngành ngôn ngữ Anh;
  • Những kiến thức nâng cao về tiếng; về ngôn ngữ học cũng như các kiến thức về nền văn hóa, văn minh của các nước mà tiếng Anh được sử dụng như ngôn ngữ chính thức như: Anh, Mỹ, Úc…; kiến thức tiếng Anh chuyên ngành để người học có thể đào sâu nghiên cứu các văn bản và ngôn bản chuyên ngành bằng tiếng Anh;
  • Kiến thức cơ bản về kinh tế, kinh doanh và quản lý cần thiết để phục vụ mục đích học tập tiếng Anh chuyên ngành đồng thời tạo cho người học lợi thế cạnh tranh cơ hội việc làm;
  • Các lý thuyết về biên dịch trong lĩnh vực kinh tế - thương mại.

Kỹ năng:

  • Năng lực sử dụng các kỹ năng giao tiếp tiếng Anh (nghe - nói - đọc - viết) cấp độ C1 khung châu Âu chung (CEFR - Common Eupropean Framework Reference) tương đương với chứng chỉ quốc tế BEC Higher và IELTS 7.0;
  • Kỹ năng học tập hiệu quả, bước đầu hình thành tư duy và năng lực nghiên cứu khoa học về các vấn đề về ngôn ngữ và các kỹ năng cần thiết để tác nghiệp trong các hoạt động kinh doanh và giao tiếp quốc tế có sử dụng tiếng Anh;
  • Các kỹ năng mềm cần thiết cho công việc làm sau khi tốt nghiệp: kỹ năng trình bày và phân tích vấn đề, kỹ năng tổ chức và làm việc nhóm, khả năng tư duy phản biện …;
  • Kỹ năng giao tiếp bằng một ngôn ngữ nước ngoài thứ 2 (tiếng Pháp) ở cấp độ tiền B1 (CEFR);
  • Kỹ năng tin học tương đương trình độ A, sử dụng tốt các phần mềm chuyênngành và khai thác hiệu quả Internet phục vụ cho việc học tập và công việc chuyên môn.