Trường Đại Học Luật - Đại Học Huế | Edu2Review

Trường Đại Học Luật - Đại Học Huế

1 đánh giá
7.0
Khá
1 đánh giá

Chương trình

Luật Kinh tế

Luật Kinh doanh

Luật Kinh tế

Ngành

Luật Kinh doanh

Chương trình

Khối lượng kiến thức: 120 tín chỉ.

Luật

Luật

Luật

Ngành

Luật

Chương trình

Khối lượng kiến thức: 120 tín chỉ.

 

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm