Trường Đại học Mỹ Thuật TP. HCM | Edu2Review
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Trường Đại học Mỹ Thuật TP. HCM

   Trường Đại học Mỹ Thuật TP. HCM
   Trường Đại học Mỹ Thuật TP. HCM
   Trường Đại học Mỹ Thuật TP. HCM
   Trường Đại học Mỹ Thuật TP. HCM
   4 hình
   4.7
   Bình thường
   3 đánh giá

   Chương trình đào tạo

   49 ngành

   Thiết kế đồ họa - Khu vực 1 - Nhóm 1

   Năng khiếu
   1 tháng
   19.75
   Tổ hợp môn 2022
   H00
   Năng khiếu
   1 tháng
   19.75
   Tổ hợp môn 2022
   H00

   Sư phạm mỹ thuật - Khu vực 1 - Nhóm 1

   Sư phạm Mỹ thuật
   1 tháng
   17.25
   Tổ hợp môn 2022
   H00
   Sư phạm Mỹ thuật
   1 tháng
   17.25
   Tổ hợp môn 2022
   H00

   Điêu khắc - Khu vực 1 - Nhóm 1

   Điêu khắc
   1 tháng
   18.25
   Tổ hợp môn 2022
   H00
   Điêu khắc
   1 tháng
   18.25
   Tổ hợp môn 2022
   H00

   Hội họa - Khu vực 1 - Nhóm 1

   Hội họa
   1 tháng
   17.50
   Tổ hợp môn 2022
   H00
   Hội họa
   1 tháng
   17.50
   Tổ hợp môn 2022
   H00

   Đồ họa - Khu vực 1 - Nhóm 1

   Đồ họa
   1 tháng
   19.75
   Tổ hợp môn 2022
   H00
   Đồ họa
   1 tháng
   19.75
   Tổ hợp môn 2022
   H00

   Sư phạm mỹ thuật - Khu vực 1 - Nhóm 2

   Sư phạm Mỹ thuật
   18.25
   Tổ hợp môn 2022
   H00
   Sư phạm Mỹ thuật
   18.25
   Tổ hợp môn 2022
   H00

   Sư phạm mỹ thuật - Khu vực 1 - Học sinh phổ thông

   Sư phạm Mỹ thuật
   19.25
   Tổ hợp môn 2022
   H00
   Sư phạm Mỹ thuật
   19.25
   Tổ hợp môn 2022
   H00

   Sư phạm mỹ thuật - Khu vực 2 - Nhóm 1

   Sư phạm Mỹ thuật
   17.75
   Tổ hợp môn 2022
   H00
   Sư phạm Mỹ thuật
   17.75
   Tổ hợp môn 2022
   H00

   Sư phạm mỹ thuật - Khu vực 2 - Nhóm 2

   Sư phạm Mỹ thuật
   18.75
   Tổ hợp môn 2022
   H00
   Sư phạm Mỹ thuật
   18.75
   Tổ hợp môn 2022
   H00

   Sư phạm mỹ thuật - Khu vực 2 - Học sinh phổ thông

   Sư phạm Mỹ thuật
   19.75
   Tổ hợp môn 2022
   H00
   Sư phạm Mỹ thuật
   19.75
   Tổ hợp môn 2022
   H00

   Sư phạm mỹ thuật - Khu vực 2 NT - Nhóm 1

   Sư phạm Mỹ thuật
   17.50
   Tổ hợp môn 2022
   H00
   Sư phạm Mỹ thuật
   17.50
   Tổ hợp môn 2022
   H00

   Sư phạm mỹ thuật - Khu vực 2 NT - Nhóm 2

   Sư phạm Mỹ thuật
   18.50
   Tổ hợp môn 2022
   H00
   Sư phạm Mỹ thuật
   18.50
   Tổ hợp môn 2022
   H00

   Sư phạm mỹ thuật - Khu vực 2 NT - Học sinh phổ thông

   Sư phạm Mỹ thuật
   19.50
   Tổ hợp môn 2022
   H00
   Sư phạm Mỹ thuật
   19.50
   Tổ hợp môn 2022
   H00

   Sư phạm mỹ thuật - Khu vực 3 - Nhóm 1

   Sư phạm Mỹ thuật
   18.00
   Tổ hợp môn 2022
   H00
   Sư phạm Mỹ thuật
   18.00
   Tổ hợp môn 2022
   H00

   Sư phạm mỹ thuật - Khu vực 3 - Nhóm 2

   Sư phạm Mỹ thuật
   19.00
   Tổ hợp môn 2022
   H00
   Sư phạm Mỹ thuật
   19.00
   Tổ hợp môn 2022
   H00

   Sư phạm mỹ thuật - Khu vực 3 - Học sinh phổ thông

   Sư phạm Mỹ thuật
   20.00
   Tổ hợp môn 2022
   H00
   Sư phạm Mỹ thuật
   20.00
   Tổ hợp môn 2022
   H00

   Điêu khắc - Khu vực 1 - Nhóm 2

   Điêu khắc
   19.25
   Tổ hợp môn 2022
   H00
   Điêu khắc
   19.25
   Tổ hợp môn 2022
   H00

   Điêu khắc - Khu vực 1 - Học sinh phổ thông

   Điêu khắc
   20.25
   Tổ hợp môn 2022
   H00
   Điêu khắc
   20.25
   Tổ hợp môn 2022
   H00

   Điều khắc - Khu vực 2 - Nhóm 1

   Điêu khắc
   18.75
   Tổ hợp môn 2022
   H00
   Điêu khắc
   18.75
   Tổ hợp môn 2022
   H00

   Điêu khắc - Khu vực 2 - Nhóm 2

   Điêu khắc
   19.75
   Tổ hợp môn 2022
   H00
   Điêu khắc
   19.75
   Tổ hợp môn 2022
   H00

   Điêu khắc - Khu vực 2 - Học sinh phổ thông

   Điêu khắc
   20.75
   Tổ hợp môn 2022
   H00
   Điêu khắc
   20.75
   Tổ hợp môn 2022
   H00

   Điêu khắc - Khu vực 2 NT - Nhóm 1

   Điêu khắc
   18.50
   Tổ hợp môn 2022
   H00
   Điêu khắc
   18.50
   Tổ hợp môn 2022
   H00

   Điêu khắc - Khu vực 2 NT - Nhóm 2

   Điêu khắc
   19.50
   Tổ hợp môn 2022
   H00
   Điêu khắc
   19.50
   Tổ hợp môn 2022
   H00

   Điêu khắc - Khu vực 2 NT - Học sinh phổ thông

   Điêu khắc
   20.50
   Tổ hợp môn 2022
   H00
   Điêu khắc
   20.50
   Tổ hợp môn 2022
   H00

   Điêu khắc - Khu vực 3 - Nhóm 1

   Điêu khắc
   19.00
   Tổ hợp môn 2022
   H00
   Điêu khắc
   19.00
   Tổ hợp môn 2022
   H00

   Điêu khắc - Khu vực 3 - Nhóm 2

   Điêu khắc
   20.00
   Tổ hợp môn 2022
   H00
   Điêu khắc
   20.00
   Tổ hợp môn 2022
   H00

   Điêu khắc - Khu vực 3 - Học sinh phổ thông

   Điêu khắc
   21.00
   Tổ hợp môn 2022
   H00
   Điêu khắc
   21.00
   Tổ hợp môn 2022
   H00

   Hội họa - Khu vực 1 - Nhóm 2

   Hội họa
   18.50
   Tổ hợp môn 2022
   H00
   Hội họa
   18.50
   Tổ hợp môn 2022
   H00

   Hội họa - Khu vực 1 - Học sinh phổ thông

   Hội họa
   19.50
   Tổ hợp môn 2022
   H00
   Hội họa
   19.50
   Tổ hợp môn 2022
   H00

   Hội họa - Khu vực 2 - Nhóm 1

   Hội họa
   18.00
   Tổ hợp môn 2022
   H00
   Hội họa
   18.00
   Tổ hợp môn 2022
   H00

   Hội họa - Khu vực 2 - Nhóm 2

   Hội họa
   19.00
   Tổ hợp môn 2022
   H00
   Hội họa
   19.00
   Tổ hợp môn 2022
   H00

   Hội họa - Khu vực 2 - Học sinh phổ thông

   Hội họa
   20.00
   Tổ hợp môn 2022
   H00
   Hội họa
   20.00
   Tổ hợp môn 2022
   H00

   Hội họa - Khu vực 2 NT - Nhóm 1

   Hội họa
   17.75
   Tổ hợp môn 2022
   H00
   Hội họa
   17.75
   Tổ hợp môn 2022
   H00

   Hội họa - Khu vực 2 NT - Nhóm 2

   Hội họa
   18.75
   Tổ hợp môn 2022
   H00
   Hội họa
   18.75
   Tổ hợp môn 2022
   H00

   Hội họa - Khu vực 2 NT - Học sinh phổ thông

   Hội họa
   19.75
   Tổ hợp môn 2022
   H00
   Hội họa
   19.75
   Tổ hợp môn 2022
   H00

   Hội họa - Khu vực 3 - Nhóm 1

   Hội họa
   18.25
   Tổ hợp môn 2022
   H00
   Hội họa
   18.25
   Tổ hợp môn 2022
   H00

   Hội họa - Khu vực 3 - Nhóm 2

   Hội họa
   19.25
   Tổ hợp môn 2022
   H00
   Hội họa
   19.25
   Tổ hợp môn 2022
   H00

   Hội họa - Khu vực 3 - Học sinh phổ thông

   Hội họa
   20.25
   Tổ hợp môn 2022
   H00
   Hội họa
   20.25
   Tổ hợp môn 2022
   H00

   Đồ họa - Khu vực 1 - Nhóm 2

   Đồ họa
   20.75
   Tổ hợp môn 2022
   H00
   Đồ họa
   20.75
   Tổ hợp môn 2022
   H00

   Đồ họa - Khu vực 1 - Học sinh phổ thông

   Đồ họa
   21.75
   Tổ hợp môn 2022
   H00
   Đồ họa
   21.75
   Tổ hợp môn 2022
   H00

   Đồ họa - Khu vực 2 - Nhóm 1

   Đồ họa
   20.25
   Tổ hợp môn 2022
   H00
   Đồ họa
   20.25
   Tổ hợp môn 2022
   H00

   Đồ họa - Khu vực 2 - Nhóm 2

   Đồ họa
   21.25
   Tổ hợp môn 2022
   H00
   Đồ họa
   21.25
   Tổ hợp môn 2022
   H00

   Đồ họa - Khu vực 2 - Học sinh phổ thông

   Đồ họa
   22.25
   Tổ hợp môn 2022
   H00
   Đồ họa
   22.25
   Tổ hợp môn 2022
   H00

   Đồ họa - Khu vực 2 NT - Nhóm 1

   Đồ họa
   20.00
   Tổ hợp môn 2022
   H00
   Đồ họa
   20.00
   Tổ hợp môn 2022
   H00

   Đồ họa - Khu vực 2 NT - Nhóm 2

   Đồ họa
   21.00
   Tổ hợp môn 2022
   H00
   Đồ họa
   21.00
   Tổ hợp môn 2022
   H00

   Đồ họa - Khu vực 2 NT - Học sinh phổ thông

   Đồ họa
   22.00
   Tổ hợp môn 2022
   H00
   Đồ họa
   22.00
   Tổ hợp môn 2022
   H00

   Đồ họa - Khu vực 3 - Nhóm 1

   Đồ họa
   20.50
   Tổ hợp môn 2022
   H00
   Đồ họa
   20.50
   Tổ hợp môn 2022
   H00

   Đồ họa - Khu vực 3 - Nhóm 2

   Đồ họa
   21.50
   Tổ hợp môn 2022
   H00
   Đồ họa
   21.50
   Tổ hợp môn 2022
   H00

   Đồ họa - Khu vực 3 - Học sinh phổ thông

   Đồ họa
   22.50
   Tổ hợp môn 2022
   H00
   Đồ họa
   22.50
   Tổ hợp môn 2022
   H00

   Đánh giá

   3 đánh giá

     Viết đánh giá

   Ưu điểm nổi bật

   Giáo viên Việt Nam
   Máy lạnh
   Máy chiếu
   WiFi
   Thư viện

   Mức độ hài lòng

   Giảng viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   HĐ ngoại khoá
   0.0
   Cơ hội việc làm
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Thủ tục hành chính
   0.0
   Quan tâm sinh viên
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0
   Giảng viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   HĐ ngoại khoá
   0.0
   Cơ hội việc làm
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Thủ tục hành chính
   0.0
   Quan tâm sinh viên
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0

   Chi tiết từ học viên

   Người dùng Edu2Review
   Người dùng Edu2Review
    

   Mình Mới Biết Đến Phần Mềm Đánh Giá Trực Tuyến

   Trải nghiệm và lời khuyên

   mình mới biết đến phần mềm đánh giá trực tuyến này. đây quả là chương trình hữu ích đối với cơ sở giáo dục cũng như người học.

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
   Trần Thị Ánh Tuyết TUyết
   Trần Thị Ánh Tuyết TUyết
    

   Vì Đây Là Ý Kiến Cá Nhân Chủ Quan Các

   Trải nghiệm và lời khuyên

   vì đây là ý kiến cá nhân, chủ quan, các bạn có thể tham khảo thêm cảm ơn

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
   Tạ Thị Thanh Mai
   Tạ Thị Thanh Mai
    

   Chất Lượng Giảng Dạy Của Trường Khá Là Ổn Đó

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Chất lượng giảng dạy của trường khá là ổn đó!

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

   Giới thiệu

   Giới thiệu về trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM

   Trải qua nhiều năm hình thành và phát triển, trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM (website: hcmufa.edu.vn) ngày càng khẳng định được vị thế của mình, trở thành một trong những trường đào tạo về chuyên ngành mỹ thuật hàng đầu của TP.HCM nói riêng và của cả nước nói chung.

   Là trường đại học có lịch sử lâu đời, trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM không ngừng nỗ lực để kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của của trường, đáp ứng nhu cầu học và rèn luyện của đông đảo các bạn sinh viên.

   Tiền thân là trường Cao đẳng Mỹ thuật TP HCM, trường chính thức được đổi tên thành Đại học Mỹ thuật TP.HCM vào năm 1981. Qua nhiều năm thăng trầm, thầy và trò của trường không ngừng phấn đấu giảng dạy và học, bảo tồn và phát huy tốt truyền thống nghệ thuật dân tộc, đồng thời tiếp thu một cách có chọn lọc tinh hoa nghệ thuật thế giới để góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, mang đậm bản sắc dân tộc.Trường đại học Mỹ thuật TP HCM.

   Trường đại học Mỹ thuật TP.HCM

   Sứ mệnh

   Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh có sứ mệnh đào tạo những nhà chuyên môn về mỹ thuật như: hoạ sĩ, nhà sư phạm mỹ thuật, nhà điêu khắc, nhà thiết kế, nhà lý luận và phê bình mỹ thuật có tri thức, có khả năng sáng tác, thiết kế, nghiên cứu và giảng dạy, có phẩm chất đạo đức để đáp ứng mọi hoạt động mỹ thuật do xã hội yêu cầu.

   Tầm nhìn

   Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM sẽ trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về mỹ thuật hàn lâm, mỹ thuật ứng dụng ở khu vực phía Nam và trong cả nước. Ngoài ra, trường cũng phấn đấu tới năm 2030, công tác đào tạo của đại học Mỹ thuật TP.HCM sẽ ngang tầm khu vực châu Á và có chỗ đứng uy tín trên thế giới trong lĩnh vực mỹ thuật.

   Hoạt động của sinh viên

   Sinh viên của trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM có nhiều hoạt động liên quan đến mỹ thuật đặc sắc. Trong đó phải kể đến The Drawing Tour rất thú vị của Nhóm sinh viên ĐH Mỹ thuật TP.HCM (Open Club of Fine Arts). Open Club of Fine Arts được thành lập bởi các sinh viên và cựu sinh viên của trường, nhằm mục đích phát triển kỹ năng và kiến thức cần thiết cho mỗi thành viên. Bên cạnh đó, đây còn là nơi tạo sân chơi cho những bạn thích và muốn tìm hiểu về hội họa, nghệ thuật.

   Sinh viên Đại học Mỹ thuật có nhiều hoạt động về mỹ thuật

   The Drawing Tour của trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM

   Đội ngũ giảng viên

   Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM có đội ngũ giảng viên đạt chuẩn. Giảng viên nhà trường có độ tuổi khá trẻ, luôn nhiệt tình trong công tác và đều có thể đảm nhiệm nhiều công việc, dạy nhiều lớp khác nhau.

   Các giảng viên của trường có trình độ chuyên môn khá giỏi; là những nhà điêu khắc, nhà lý luận phê bình, họa sĩ đã khẳng định được uy tín trong giới mỹ thuật Thành phố và cả nước. Nhiều người trong số họ có những vị trí quan trọng trong các tổ chức mỹ thuật của nhà nước như Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hội Mỹ thuật TP.HCM.Giảng viên của trường ĐH Mỹ thuật TP HCM

   Giảng viên của trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM

   Cơ sở vật chất

   Tọa lạc tại đường Phan Đăng Lưu, quận Bình Thanh,Trường đại học Mỹ thuật TP.HCM không ngừng nâng cao cơ sở vật chất của nhà trường để phục vụ cho nhu cầu học tập của sinh viên. Tổng diện tích của trường là 8120 nét vuông, được xây dựng đầy đủ các phòng học, xưởng, studio nhiếp ảnh,…

   Bên cạnh đó, trường còn được trang bị các vật dụng cần thiết như bục mẫu (một bộ nhiều bục), giá vẽ (giá nghiêng, giá đứng), bàn vẽ (bàn xếp cho các lớp trang trí, bàn vẽ thiết kế, bàn vẽ đồ họa, bàn vẽ tranh truyện), bàn xoay cho điêu khắc, đèn chiếu mẫu, giá làm phù điêu,…Sinh viên trường ĐH Mỹ thuật TP HCM được trang bị cơ sở vật chất, thiết bị khá đầy đủ

   Sinh viên trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM được trang bị cơ sở vật chất, thiết bị khá đầy đủ

   Thành tựu

   Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM được đánh giá là một trong những cơ sở hàng đầu về đào tạo Mỹ thuật ứng dụng và Mỹ thuật tạo hình. Trường đã vinh dự nhận được nhiều giải thưởng cao quý do nhà nước trao tặng như huân chương Độc lập hạng Ba (2008), huân chương Lao động hạng Hai (2002) và huân chương Lao động hạng Ba (1993). Ngoài ra các cán bộ, nhân viên của trường cũng giành được những giải thưởng danh giá như Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú,…

   Cựu sinh viên tiêu biểu

   Họa sĩ Hoàng Trầm

   Quê ở TP.HCM, họa sĩ Hoàng Trầm là một cựu sinh viên của trường Vẽ Gia Định (chính là tiền thân của trường Đại học Mỹ thuật TP HCM). Trong giai đoạn 1975 – 1988, ông là hiệu trưởng của đại học Mỹ thuật TP.HCM. Suốt thời gian gần 40 năm hoạt động nghệ thuật, ông vẫn luôn giữ được nhịp độ sáng tác một cách chuẩn mực. Họa sĩ Hoàng Trầm đã thể nghiệm nhiều thể loại như sơn dầu, sơn mài, khắc gỗ về tình dân quân, hình tượng người lính,…

   Vào năm 2015, họa sĩ Hoàng Trầm đã mở triển lãm của riêng mình tại TP.HCM ở độ tuổi 82. Ông được trao tặng nhiều giải thưởng cao quý như Giải A Triển lãm đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng năm 1984, Giải thưởng Triển lãm Mĩ thuật Toàn quốc: Giải A năm 1980, Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật đợt I năm 2001.Họa sĩ Hoàng Trầm

   Họa sĩ Hoàng Trầm

   Nguồn: Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

   Địa điểm