Trường Đại Học Phạm Văn Đồng | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000đ.

Trường Đại Học Phạm Văn Đồng

8.0
Tốt
1 đánh giá

Chương trình

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Công nghệ kỹ thuật cơ khí
4.5 năm

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật cơ khí có phẩm chất chính trị, có ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt. Cung cấp cho người học có đủ kiến
thức theo định hướng nghề nghiệp về khoa học cơ bản, kỹ thuật cơ sở và kiến thức chuyên ngành trong lĩnh vực công nghệ chế tạo cơ khí. Hệ thống kiến thức cần thiết để nghiên cứu, sử dụng và điều khiển hệ thống thiết bị, dây chuyền thiết bị. Trên cơ sở đó sinh viên khi hoàn thành chương trình có thể tham gia thiết kế, chế tạo, lắp ráp các dây chuyền sản xuất, các thiết bị và quản lý trong các cơ sở sản xuất công nghiệp.

Cơ hội nghề nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm công tác kỹ thuật, quản lý, điều hành sản xuất, điều khiển hệ thống sản xuất và kiểm tra bảo dưỡng dây chuyền sản xuất tại
các cơ sở sản xuất có liên quan đến ngành cơ khí; tham gia giảng dạy và nghiên cứu khoa học ở các trường đại học, cao đẳng và các cơ sở nghiên cứu có liên quan đến lĩnh vực cơ khí.

Thời gian đào tạo: 4,5 năm.

Khối lượng kiến thức: 150 tín chỉ.

sinh học ứng dụng

Khoa học - Kỹ thuật
1 tháng

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin
4 năm

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo cử nhân ngành Công nghệ thông tin (CNTT) phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khỏe, thẩm mỹ, trung thành với lý tưởng dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức cơ sở và chuyên ngành về CNTT, có khả năng phân tích, giải quyết vấn đề và đánh giá các giải pháp, có năng lực xây dựng và quản trị các hệ thống CNTT, có kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm, có thái độ nghề nghiệp phù hợp và năng lực tự học để đáp ứng được các yêu cầu phát triển của ngành và xã hội.

Cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin có khả năng tham mưu, tư vấn và có khả năng thực hiện nhiệm vụ với tư cách như một chuyên viên trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, đáp ứng các yêu cầu về nghiên cứu và ứng dụng Công nghệ thông tin của xã hội. Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp ra trường có thể tiếp tục học tập, nghiên cứu và phát triển ngành Công nghệ thông tin trong tương lai.

Thời gian đào tạo: 4 năm

Khối lượng kiến thức: 130 tín chỉ.

Kinh tế phát triển

Kinh tế
1 tháng

Sư phạm Tiếng Anh

Sư phạm Tiếng Anh
4 năm

Mục tiêu đào tạo

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân ngành Sư phạm Ngữ văn có thể giảng dạy Ngữ văn tại các trường THPT, THCS, các trường đại học, cao đẳng và TCCN; làm công tác
quản lý chuyên môn ngành sư phạm Ngữ văn trong các cơ quan quản lý giáo dục; làm công tác nghiên cứu tại các viện, làm việc tại các trung tâm, các cơ quan, tổ chức đoàn thể xã hội khác liên quan (hoạt động trong lĩnh vực báo chí, xuất bản; theo dõi và quản lý hoạt động văn hoá, văn học, ngôn ngữ v.v.). Có khả năng học tập, nghiên cứu để đạt được trình độ cao hơn (thạc sĩ, tiến sĩ).

Cơ hội nghề nghiệp

Dạy tiếng Anh tại các trường trung học phổ thông hay trung học cơ sở.

Dạy tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ tại các trường trung học chuyên nghiệp, Cao đẳng, và Đại học.

Thời gian đào tạo: 4 năm

Khối lượng kiến thức: 130 tín chỉ.

Sư phạm Ngữ văn

Sư phạm Ngữ Văn
4 năm

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo giáo viên giảng dạy môn Ngữ văn bậc trung học phổ thông (THPT) đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục phổ thông và xã hội. Đó là những người có phẩm chất
chính trị tốt; thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa vụ công dân; có phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong của nhà giáo; có năng lực giao tiếp, tìm hiểu người học và môi trường
giáo dục để dạy học và giáo dục phù hợp; tổ chức tốt quá trình giáo dục hướng đến phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực người học, đáp ứng yêu cầu dạy học bộ
môn; có năng lực tham gia, vận động, tuyên truyền và tổ chức các hoạt động xã hội; có năng lực tự đánh giá, tự học và nghiên cứu khoa học; có tiềm lực để phát triển nghề nghiệp và thích ứng với các môi trường dạy học khác nhau.

Cơ hội nghề nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân ngành Sư phạm Ngữ văn có thể giảng dạy Ngữ văn tại các trường THPT, THCS, các trường đại học, cao đẳng và TCCN; làm công tác
quản lý chuyên môn ngành sư phạm Ngữ văn trong các cơ quan quản lý giáo dục; làm công tác nghiên cứu tại các viện, làm việc tại các trung tâm, các cơ quan, tổ chức đoàn thể xã hội khác liên quan (hoạt động trong lĩnh vực báo chí, xuất bản; theo dõi và quản lý hoạt động văn hoá, văn học, ngôn ngữ v.v.). Có khả năng học tập, nghiên cứu để đạt được trình độ cao hơn (thạc sĩ, tiến sĩ).

Thời gian đào tạo: 4 năm

Khối lượng kiến thức: 130 tín chỉ.

Sư phạm Vật lý

Sư phạm Vật lý
4 năm

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo giáo viên giảng dạy môn Vật lý bậc trung học phổ thông, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục phổ thông và xã hội. Đó là những người có phẩm chất chính trị tốt; thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa vụ công dân; có phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong của nhà giáo; có năng lực giao tiếp, tìm hiểu người học và môi trường giáo dục để dạy học và giáo dục phù hợp; tổ chức tốt quá trình giáo dục hướng đến phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực người học, đáp ứng yêu cầu dạy học bộ môn; có năng lực tham gia, vận động, tuyên truyền và tổ chức các hoạt động xã hội; có năng lực tự đánh giá, tự học và nghiên cứu khoa học và tiềm lực để phát triển nghề nghiệp và thích ứng với các môi trường dạy học khác nhau.

Cơ hội nghề nghiệp

Giảng dạy vật lý ở các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, trung tâm giáo dục thường xuyên, quản lý phòng thí nghiệm thực hành, làm công tác chuyên môn tại các cơ sở quản lý giáo dục hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

Thời gian đào tạo: 4 năm.

Khối lượng kiến thức: 130 tín chỉ.

Ngôn ngữ Anh

Tiếng Anh
4 năm

Mục tiêu đào tạo

Chương trình nhằm đào tạo cử nhân tiếng Anh có đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong nghề nghiệp, có sức khoẻ tốt, có tinh thần trách nhiệm cao, có khả năng làm việc có hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn có sử dụng tiếng Anh, đáp ứng được những yêu cầu xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế.
Chương trình trang bị cho người học kiến thức chung làm kiến thức nền cho cử nhân ngôn ngữ Anh; cung cấp kiến thức tiếng Anh như một ngoại ngữ; rèn luyện các kỹ năng ngôn ngữ: Nghe – Nói – Đọc – Viết bằng tiếng Anh; rèn luyện kỹ năng sử dụng thành thạo tiếng Anh vào nghiệp vụ được đào tạo; cung cấp kiến thức về ngôn ngữ, văn hóa và văn học phục vụ cho nghề nghiệp của người học trong tương lai.

Cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp ngành Tiếng Anh, có thể làm việc tại: Các cơ quan nghiên cứu ngôn ngữ - văn hoá trong và ngoài nước; các cơ quan, doanh nghiệp có liên quan công việc phiên dịch hay biên dịch; các cơ quan, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực du lịch và một số lĩnh vực khác có sử dụng tiếng Anh; có khả năng giảng dạy tại các trường Trung học phổ thông (đối với sinh viên có tích lũy các học phần thuộc chuyên ngành sư phạm).

Thời gian đào tạo: 4 năm.

Khối lượng kiến thức: 129 tín chỉ.

Đánh giá

1 đánh giá

  Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Chi tiết từ học viên

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
 

Trường Khá Tốt

Đã học khoá học: Công nghệ kỹ thuật cơ khí tại đây.

Ưu điểm

trường khá tốt nhưng đầu vào còn ít

Điểm cần cải thiện

cơ sở còn hạn chế

Trải nghiệm và lời khuyên

khá hấp dẫn, học tốt, giáo viên nhiệt tình, học phí bình ổn, nhiều hoạt động ngoài trời tùy thích tham gia

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Giới thiệu

Địa điểm