Trường Đại Học Phương Đông - Chuyên ngành Công nghệ sinh học và MT | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Công nghệ sinh học và MT

Chương trình

Ngành

Công nghệ Sinh học

Thời lượng

1 tháng

Mục tiêu đào tạo

  • Có kiến thức cơ bản về sinh học đại cương, sinh học thực nghiệm cũng như có kiến thực chuyên sâu về công nghệ sinh học ứng dụng trong đời sống, trong sản xuất nhất là công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp như : sinh học phân tử và kỹ thuật di truyền, công nghệ enzym và protein, công nghệ tế bào động thực vật, công nghệ vi sinh, công nghệ phân bón vi sinh và BVTV sinh học.
  • Người học còn được trang bị những kiến thức về quá trình và thiết bị của công nghệ sinh học, kiến thức cơ bản về tin học và tiếng Anh chuyên ngành công nghệ sinh học.
  • Có khả năng vận dụng các kiến thức đã học để tham gia thực hành tốt trong sản xuất kinh doanh những nghề nghiệp thuộc lĩnh vực công nghệ sinh học, nhất là công nghệ sinh học nông nghiệp như : nuối cấy mô tế bào, sản xuất nấm, sản xuất phân vi sinh, thuốc bảo vệ thực vật sinh học, chọn tạo giống bằng kỹ thuật di truyền.
  • Có khả năng tham gia tổ chức nghiên cứu KHCN, thu thập và phân tích các số liệu thu được trong phòng thí nghiệm cũng như trong sản xuất, phục vụ cho công tác phát triển công nghệ sinh học.

Cơ hội nghề nghiệp

  • Đảm nhận các công việc ở các đơn vị sản xuất kinh doanh ở địa phương cũng như trung ương liên quan đến công nghệ sinh học. Là cán bộ kỹ thuật, quản lý chất lượng, kiểm nghiệm tại các đơn vị sản xuất, KD trong các lĩnh vực có liên quan.
  • Tự thành lập và điều hành các đơn vị sản xuất kinh doanh thuộc ngành công nghệ sinh học nông nghiệp.
  • Giảng dạy một số muôn thuộc lĩnh vực Công nghệ sinh học ở các trường đại học, cao đẳng, trung học, phổ thông.
  • Tham gia nghiên cứu triển khai Công nghệ sinh học ở các Viện, Trung tâm hay tại các Tổng công ty.