Trường Đại Học Tài Chính - Ngân Hàng Hà Nội | Edu2Review

Trường Đại Học Tài Chính - Ngân Hàng Hà Nội

5 đánh giá
9.1
Xuất sắc
5 đánh giá

Chương trình

Tài chính - Ngân hàng

Tài chính Ngân hàng

Tài chính - Ngân hàng

Ngành

Tài chính Ngân hàng

Chương trình

Đối tượng tuyển sinh:

Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tổ hợp xét tuyển:

A00: Toán – Lý – Hóa

A01: Toán – Lý – Anh

D01: Toán – Văn – Anh

C01: Văn – Sử – Địa

Mục tiêu đào tạo:

Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp:

Mục tiêu đào tạo: Đào tạo Cử nhân, chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp có phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe và trình độ chuyên môn tốt đáp ứng các yêu cầu công tác trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp trong điều kiện hội nhập quốc tế.

Chuyên ngành Ngân hàng:

Mục tiêu đào tạo: Đào tạo Cử nhân, chuyên ngành Ngân hàng có phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe và trình độ chuyên môn tốt.Cử nhân chuyên ngành Ngân hàng có thể làm việc tại các Ngân hàng thương mại.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

Cơ hội nghề nghiệp:

Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp:

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp có thể đảm nhận nhiều vị trí công việc khác nhau liên quan đến hoạt động tài chính và quản trị tài chinh tại các loại hình doanh nghiệp, các tổng công ty , tập đoàn kinh tế và các công ty tài chính, ngân hang thương mại, quỹ đầu tư, các cơ quan quản lý của Nhà nước, các tổ chức xã hội ở Trung ương và địa phương Đồng thời sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành này cũng có thể đảm nhiệm những công việc nghiên cứu, giảng dạy ở các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu về kinh tế – tài chính.

Chuyên ngành Ngân hàng:

Cử nhân chuyên ngành Ngân hàng có thể đảm nhận các công việc chuyên môn tại Ngân hàng Nhà nước, các cơ quan quản lí Nhà nước về ngân hàng hoặc làm công tác nghiên cứu, giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng , các viện nghiên cứu.

Đăng ký xét tuyển

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Ngành

Quản trị kinh doanh

Chương trình

Thời gian đào tạo: 4 năm.

Khối lượng kiến thức: 137 tín chỉ.

Đối tượng tuyển sinh:

Công dân Việt Nam và người nước ngoài có đủ điều kiện, có nguyện vọng được tuyển vào Trường theo Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy định tuyển sinh của Trường ĐH Tài chính – Ngân hàng Hà Nội.

Mục tiêu đào tạo:

Cử nhân ngành Quản trị kinh doanh có phẩm chất chính trị, sức khỏe tốt; đạo đức, trình độ chuyên môn đáp ứng các yêu cầu về kiến thức cũng như kỹ năng.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

Kiến thức:

Có kiến thức lý thuyết chuyên sâu trong lĩnh vực quản trị kinh doanh; nắm vững kỹ thuật và có kiến thức thực tế để giải quyết các công việc phức tạp; tích lũy được kiến thức nền tảngvề các nguyên lý cơ bản, các quy luật tự nhiên và xã hội trong lĩnh vực quản trị kinh doanh để phát triển kiến thức mới và có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn; có kiến thức quản lý điều hành, kiến thức pháp luật và bảo vệ môi trường liên quan đến lĩnh vực quản trị kinh doanh.

Kỹ năng:

Có kỹ năng hoàn thành công việc phức tạp đòi hỏi vận dụng kiến thức lý thuyết và thực tiễn của ngành Quản trị kinh doanh trong những bối cảnh khác nhau; có kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin, tổng hợp ý kiến tập thể và sử dụng những thành tựu mới về khoa học công nghệ để giải quyết các vấn đề thực tế hay trừu tượng trong lĩnh vực quản trị kinh doanh; có năng lực dẫn dắt chuyên môn để xử lý các vấn đề quy mô địa phương và vùng miền.

Có kỹ năng ngoại ngữ ở mức có thể hiểu được các ý chính của một bài báo cáo hay bài phát biểu về các vấn đề quen thuộc trong công việc liên quan đến ngành quản trị kinh doanh; có thể sử dụng ngoại ngữ để diễn đạt, xử lý một số tình huống chuyên môn thông thường; có thể viết được báo cáo có nội dung đơn giản, trình bày ý kiến liên quan đến công việc chuyên môn.

Cơ hội nghề nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể đảm nhận vị trí là một quản trị viên và có khả năng tham gia quản lý một bộ phận của doanh nghiệp như: chiến lược phát triển, kế hoạch, tổ chức hành chính, quản lý chất lượng.vv. Tùy khả năng phát triển của bản thân, sinh viên có tiềm năng vươn lên để tạo lập một doanh nghiệp mới và đảm nhận vị trí giám đốc doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

Đăng ký xét tuyển

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Ngành

Công nghệ thông tin
Đăng ký xét tuyển

Kiểm toán

Kiểm toán

Kiểm toán

Ngành

Kiểm toán

Chương trình

Thời gian đào tạo: 4 năm.

Khối lượng kiến thức: 137 tín chỉ.

Đối tượng tuyển sinh:

Công dân Việt Nam và người nước ngoài có đủ điều kiện, có nguyện vọng được tuyển vào Trường theo Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy định tuyển sinh của Trường ĐH Tài chính – Ngân hàng Hà Nội.

Tổ hợp xét tuyển:

A00: Toán – Lý – Hóa

A01: Toán – Lý – Anh

D01: Toán – Văn – Anh

C01: Văn – Sử – Địa

Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo Cử nhân ngành Kiểm toán có phẩm chất chính trị, sức khỏe tốt;có đạo đức và trình độ chuyên môn đáp ứng các yêu cầu về kiến thức và kỹ năng.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

Kiến thức:

Có kiến thức khoa học xã hội, tự nhiên làm cơ sở; kiến thức kinh tế - tài chính, quản trị làm nền tảng; kiến thức cần thiết về ngoại ngữ, tin học, kiến thức chuyên sâu về kế toán; kiểm toán như: chuẩn mực kế toán, kiểm toán Việt Nam và quốc tế, các loại hình kiểm toán, nội dung, quy trình và hệ thống các phương pháp kiểm toán... để có thể thực hiện tốt các công việc của một trợ lý kiểm toán và kiểm toán viên.

Kỹ năng:

Có kỹ năng phát hiện, phân tích và thực hiện tốt các nghiệp vụ kiểm toán, tổ chức các cuộc kiểm toán, tư vấn về kế toán, kiểm toán, có khả năng sử dụng ngoại ngữ tiếng Anh và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán, có kỹ năng làm việc tập thể trong công việc chuyên môn kiểm toán.

Cơ hội nghề nghiệp:

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Kiểm toán có thể đảm nhận vị trí trợ lý kiểm toán, và sau một thời gian phát triển là kiểm toán viên, làm việc tại các công ty kiểm toán độc lập hoặc các cơ quan kiểm toán Nhà nước, các doanh nghiệp có bộ phận kiểm toán, các cơ quan quản lý Nhà nước về kế toán, kiểm toán; làm công tác nghiên cứu ở các viện nghiên cứu hoặc giảng dạy ở các cơ sở đào tạo có đào tạo kế toán, kiểm toán.

Đăng ký xét tuyển

Kế toán

Kế toán

Kế toán

Ngành

Kế toán

Chương trình

Thời gian đào tạo: 4 năm.

Khối lượng kiến thức: 137 tín chỉ.

Đối tượng tuyển sinh:

Công dân Việt Nam và người nước ngoài có đủ điều kiện, có nguyện vọng được tuyển vào Trường theo Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy định tuyển sinh của Trường ĐH Tài chính – Ngân hàng Hà Nội.

Tổ hợp xét tuyển:

A00: Toán – Lý – Hóa

A01: Toán – Lý – Anh

D01: Toán – Văn – Anh

C01: Văn – Sử – Địa

Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo Cử nhân ngành Kế toán có phẩm chất chính trị, sức khỏe tốt có đạo đức và trình độ chuyên môn đáp ứng các yêu cầu về kiến thức và kỹ năng.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

Kiến thức:

Có kiến thức lý thuyết chuyên sâu trong lĩnh vực kế toán; nắm vững kỹ thuật và có kiến thức thực tế để có thể giải quyết các công việc phức tạp; tích lũy được kiến thức nền tảng về các nguyên lý cơ bản, các quy luật tự nhiên và xã hội trong lĩnh vực kế toán để vận dụng kiến thức mới và có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn; có kiến thức quản lý, điều hành, kiến thức pháp luật liên quan đến lĩnh vực kế toán.

Kỹ năng:

Có khả năng hoàn thành công việc phức tạp đòi hỏi vận dụng kiến thức lý thuyết và thực tiễn của ngành kế toán trong những bối cảnh khác nhau; có kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin, tổng hợp ý kiến tập thể và sử dụng những thành tựu mới về khoa học công nghệ để giải quyết những vấn đề thực tế hay trừu tượng trong lĩnh vực kế toán; có năng lực dẫn dắt chuyên môn để xử lý những vấn đề quy mô địa phương và vùng miền.

Có kỹ năng ngoại ngữ ở mức có thể hiểu được các ý chính của một báo cáo hay bài phát biểu về các chủ đề quen thuộc trong công việc liên quan đến ngành kế toán; có thể sử dụng ngoại ngữ để diễn đạt, xử lý một số tình huống chuyên môn thông thường; có thể viết được báo cáo có nội dung đơn giản, trình bày ý kiến liên quan đến công việc chuyên môn.

Cơ hội nghề nghiệp:

Cử nhân chuyên ngành Kế toán có thể đảm nhận các công việc chuyên môn về kế toán ở các loại hình doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các đơn vị sử dụng kinh phí của Nhà nước; làm công tác giảng dạy, nghiên cứu trong các cơ sở đào tạo, các Viện nghiên cứu.

Đăng ký xét tuyển
 

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
8.8
Cơ sở vật chất
8.8
Môi trường HT
8.8
HĐ ngoại khoá
9.6
Cơ hội việc làm
8.8
Tiến bộ bản thân
8.4
Thủ tục hành chính
8.8
Quan tâm sinh viên
8.8
Hài lòng về học phí
9.6
Sẵn sàng giới thiệu
9.2
Giảng viên
8.8
Cơ sở vật chất
8.8
Môi trường HT
8.8
HĐ ngoại khoá
9.6
Cơ hội việc làm
8.8
Tiến bộ bản thân
8.4
Thủ tục hành chính
8.8
Quan tâm sinh viên
8.8
Hài lòng về học phí
9.6
Sẵn sàng giới thiệu
9.2

Giới thiệu

Địa điểm