Trường Đào tạo và Bồi dưỡng Nghiệp vụ Kiểm toán | Edu2Review
🎯 StudyNow ⚡ Luyện nói tiếng Anh chuẩn theo lộ trình cá nhân. Đăng ký ngay!
🎯 StudyNow ⚡ Luyện nói tiếng Anh chuẩn theo lộ trình cá nhân. Đăng ký ngay!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?
   Trường Đào tạo và Bồi dưỡng Nghiệp vụ Kiểm toán
   Trường Đào tạo và Bồi dưỡng Nghiệp vụ Kiểm toán
   Trường Đào tạo và Bồi dưỡng Nghiệp vụ Kiểm toán
   Trường Đào tạo và Bồi dưỡng Nghiệp vụ Kiểm toán
   5 hình
   0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Khóa học

   7 khóa học

   Tiền Kiểm toán Nhà nước

   Nghiệp vụ kiểm toán
   1 thời lượng
   Nghiệp vụ kiểm toán
   1 thời lượng

   Mục tiêu khóa học

   Chương trình rang bị những kiến thức căn bản về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, công chức công vụ, pháp luật kinh tế; hiểu biết về Kiểm toán Nhà nước (KTNN), quy tắc đạo đức nghề nghiệp KTVNN, chuẩn mực, quy trình kiểm toán; kiến thức cơ bản, nền tảng về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán; các kỹ năng làm việc trong hoạt động kiểm toán mà một kiểm toán viên cần phải có, để thực hiện công việc trong giai đoạn đầu bước vào nghề kiểm toán nhà nước.

   Những kiến thức này là kiến thức nền tảng để học các kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ kiểm toán trong các chương trình về sau.

   Đối tượng tham gia

   • Những công chức mới được tuyển dụng vào Ngành sau khi trúng tuyển kỳ thi công chức của KTNN được phân công thực hiện công tác kiểm toán.
   • Những công chức mới được tiếp nhận về Ngành để làm công tác kiểm toán hoặc công chức, viên chức khác trong Ngành có nhu cầu chuyển sang ngạch kiểm toán viên.
   • Các đối tượng khác cần bồi dưỡng, bổ trợ kiến thức và kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán.

   Nội dung chương trình học

   Tổng thời gian đào tạo của chương trình là 644 tiết. Trong đó:

   Hợp phần 1: Khối kiến thức cơ sở chuyên môn (492 tiết)

   TT

   Học phần và chuyên đề/môn học

   Số tiết

   I

   Học phần 1 - Kiến thức cơ sở chung

   56

   1

   Nhà nước và tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

   8

   2

   Công vụ, công chức và đạo đức công vụ

   8

   3

   Văn bản và kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý nhà nước

   8

   4

   Pháp luật kinh tế

   16

   Ôn tập, kiểm tra

   16

   II

   Học phần 2 - Kiến thức cơ sở ngành

   160

   5

   Một số vấn đề cơ bản về kinh tế học vận dụng trong hoạt động kiểm toán của KTNN

   40

   6

   Lý thuyết tài chính - tiền tệ

   40

   7

   Nguyên lý kế toán

   40

   8

   Những vấn đề cơ bản về tài chính công

   16

   Ôn tập, kiểm tra

   24

   III

   Học phần 3 - Kiến thức chuyên ngành

   252

   9

   Kế toán tài chính

   80

   10

   Kế toán quản trị

   40

   11

   Quản trị và phân tích tài chính doanh nghiệp

   60

   12

   Lý thuyết kiểm toán

   40

   Ôn tập, kiểm tra

   32

   IV

   Viết báo cáo chuyên đề thu hoạch hợp phần I

   24

   Tổng thời lượng hợp phần I: 492 tiết học

   Hợp phần 2: Khối kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ kiểm toán và đạo đức nghề nghiệp (152 tiết)

   TT

   Học phần và chuyên đề/môn học

   Số tiết

   I

   Học phần 1 - Kiến thức chung về KTNN

   64

   13

   Hiểu biết chung về KTNN

   8

   14

   Đạo đức và văn hóa ứng xử của KTVNN

   16

   15

   Tổng quan về Hệ thống chuẩn mực kiểm toán của KTNN

   16

   16

   Quy trình kiểm toán chung của KTNN

   8

   Ôn tập, kiểm tra

   16

   II

   Học phần 2 - Kỹ năng làm việc cơ bản trong hoạt động kiểm toán của KTNN

   64

   17

   Lập hồ sơ kiểm toán và ghi chép nhật ký KTV

   16

   18

   Kỹ năng thu thập bằng chứng kiểm toán

   16

   19

   Các kỹ năng làm việc cơ bản trong hoạt động kiểm toán của KTNN

   16

   Ôn tập, kiểm tra

   16

   III

   Viết báo cáo chuyên đề thu hoạch hợp phần II

   24

   Tổng thời lượng hợp phần II: 152 tiết học

   Phương pháp giảng dạy

   • Phương pháp đào tạo, bồi dưỡng: Kết hợp các phương pháp: giới thiệu của giảng viên và nêu vấn đề; thảo luận, trao đổi tại lớp học; tự nghiên cứu, thảo luận theo nhóm; viết báo cáo chuyên đề tại đơn vị...
   • Phương pháp đánh giá: Làm bài kiểm tra hết môn sau khi kết thúc môn học. Kết thúc hợp phần,học viên viết báo cáo chuyên đề về vận dụng kiến thức đã học vào công việc kiểm toán.
   Tư vấn

   Kiểm toán viên

   Nghiệp vụ kiểm toán
   1 thời lượng
   Nghiệp vụ kiểm toán
   1 thời lượng

   Mục tiêu khóa học

   Chương trình trang bị những kiến thức quản lý các lĩnh vực có liên quan đến hoạt động kiểm toán lĩnh vực công của KTNN; kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghiệp vụ kiểm toán nói chung để học viên có thể thực hiện nhiệm vụ ở cấp bậc kiểm toán viên.

   Sau khi được học các kiến thức nền tảng về kinh tế, tài chính ở chương trình tiền Kiểm toán viên và có một thời gian làm trợ lý kiểm toán, công chức sẽ được học chương trình này nhằm tích lũy kiến thức và kỹ năng cần thiết để hành nghề kiểm toán nhà nước (kiểm toán lĩnh vực công) một cách độc lập.

   Đối tượng đào tạo, bồi dưỡng

   • Những công chức làm công tác kiểm toán đã hoàn thành chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn tiền Kiểm toán viên
   • Những công chức mới được tiếp nhận về Ngành để làm công tác kiểm toán hoặc công chức, viên chức khác trong ngành có nhu cầu chuyển sang ngạch kiểm toán viên đã hoàn thành chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn tiền Kiểm toán viên
   • Các đối tượng khác cần bồi dưỡng, bổ trợ kiến thức và kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán

   Nội dung chương trình học

   Hợp phần 1: Khối kiến thức cơ sở chuyên môn (164 tiết)

   STT Học phần và môn học Số tiết
   1 Quản lý ngân sách nhà nước 32
   2 Thuế và quản lý thuế 60
   3 Quản lý các quỹ tài chính công ngoài NSNN 16
   4 Quản lý đầu tư công 16
   Ôn tập, kiểm tra 16
   Viết báo cáo chuyên đề thu hoạch hợp phần I 24

   Hợp phần 2: Khối kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ kiểm toán (216 tiết)

   STT Học phần và môn học Số tiết
   I Học phần 1 - Kiến thức chuyên môn kiểm toán 136
   1 Kiểm toán tài chính và kiểm toán tuân thủ 40
   2 Kiểm toán hoạt động 40
   3 Kiểm toán trong môi trường công nghệ thông tin 40
   4 Ôn tập, kiểm tra 16
   II Học phần 2 - Các kỹ năng làm việc của kiểm toán viên 56
   1 Kỹ năng lập kế hoạch kiểm toán của tổ kiểm toán 8
   2 Kỹ năng lập báo cáo kiểm toán của tổ kiểm toán và kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán 16
   3 Kỹ năng làm việc của kiểm toán viên 16
   Ôn tập, kiểm tra 16
   III Viết báo cáo chuyên đề thu hoạch hợp phần II 24

   Phương pháp giảng dạy

   • Phương pháp đào tạo, bồi dưỡng: Kết hợp các phương pháp: giới thiệu của giảng viên và nêu vấn đề; thảo luận, trao đổi tại lớp học; tự nghiên cứu, thảo luận theo nhóm; viết báo cáo chuyên đề tại đơn vị.
   • Phương pháp đánh giá: Làm bài kiểm tra hết môn sau khi kết thúc môn học. Kết thúc hợp phần, học viên sẽ phải viết báo cáo chuyên đề về vận dụng kiến thức đã học vào công việc kiểm toán.
   Tư vấn

   Kiểm toán viên chính

   Nghiệp vụ kiểm toán
   1 thời lượng
   Nghiệp vụ kiểm toán
   1 thời lượng

   Mục tiêu khóa học

   Chương trình trang bị cho học viên có đủ kiến thức và kỹ năng lãnh đạo, quản lý trong hoạt động kiểm toán và kiến thức, kỹ năng chuyên môn kiểm toán nâng cao và tương đối phức tạp để người học vận dụng vào hoạt động quản lý điều hành tổ kiểm toán, đoàn kiểm toán cũng như thực hiện nghiệp vụ chuyên môn của kiểm toán viên chính.

   Đối tượng đào tạo, bồi dưỡng

   • Những công chức làm công tác kiểm toán đã hoàn thành chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn ngạch kiểm toán viên
   • Những công chức từ ngành khác mới được tiếp nhận về ngành để làm công tác kiểm toán hoặc công chức, viên chức khác trong ngành có nhu cầu chuyển sang ngạch kiểm toán viên đã hoàn thành chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn ngạch kiểm toán viên
   • Các đối tượng khác cần bồi dưỡng, bổ trợ kiến thức và kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán

   Nội dung chương trình học

   Tổng thời gian đào tạo của chương trình là 184 tiết

   Hợp phần 1: Khối kiến thức cơ sở chuyên môn (72 tiết)

   STT Học phần và môn học Số tiết
   1 Phân tích báo cáo quyết toán NSNN 16
   2 Phân tích, đánh giá chính sách tài chính, chính sách tiền tệ và nợ công 24
   3 Phân tích, đánh giá chính sách đầu tư công 16
   Ôn tập, kiểm tra từng môn 8
   Viết báo cáo chuyên đề thu hoạch Hợp phần I 8

   Hợp phần 2: Kiến thức chuyên môn và nghiệp vụ kiểm toán (184 tiết)

   STT Học phần và môn học Số tiết
   I Học phần 1: Kiến thức chuyên môn 48
   1 Đảm bảo chất lượng kiểm toán và Kiểm soát chất lượng kiểm toán của KTNN 16
   2 Nội dung, phương pháp tổ chức quản lý hoạt động tổ kiểm toán và đoàn kiểm toán 16
   3 Tổ chức kiểm toán hoạt động, kiểm toán chuyên đề 8
   Ôn tập, kiểm tra từng môn 8
   II Học phần 2: Các kỹ năng làm việc của kiểm toán viên chính 56
   1 Lập, thẩm định kế hoạch kiểm toán và báo cáo kiểm toán của đoàn kiểm toán 16
   2 Xây dựng Kế hoạch kiểm toán trung hạn, kế hoạch kiểm toán năm và báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm 16
   3 Kỹ năng lãnh đạo, quản lý của kiểm toán viên chính 16
   Ôn tập, kiểm tra từng môn 8
   III Viết báo cáo chuyên đề thu hoạch hợp phần II 8

   Phương pháp giảng dạy

   • Phương pháp đào tạo, bồi dưỡng: Kết hợp các phương pháp: Giới thiệu của giảng viên và nêu vấn đề; Thảo luận, trao đổi tại lớp học; Tự nghiên cứu, thảo luận theo nhóm; Thực tập và viết báo cáo chuyên đề tại đơn vị.
   • Phương pháp đánh giá: Làm bài kiểm tra hết môn sau khi kết thúc môn học. Kết thúc hợp phần, học viên sẽ viết báo cáo chuyên đề về vận dụng kiến thức đã học vào công việc kiểm toán.

   Ngoài ra, trung tâm còn phân bổ thời gian nhằm đảm bảo nguyên tắc giảm dần tỷ lệ lý thuyết/thực hành (trao đổi, thảo luận, làm bài tập, thực hành,…) theo cấp độ đào tạo từ cơ bản đến nâng cao, từ kiến thức nền tảng đến kiến thức chuyên sâu, từ kiến thức đến kỹ năng, cơ cấu tỷ lệ thời gian xác định cho từng khối kiến thức như sau:

   • Khối kiến thức cơ sở chuyên môn: 70-80% lý thuyết; 20-30% thực hành
   • Khối kiến thức chuyên môn kiểm toán: 60-70% lý thuyết; 30-40% thực hành
   • Khối kỹ năng làm việc: 40-50% lý thuyết; 50-60% thực hành
   Tư vấn

   Kỹ năng Kiểm toán Ngân sách Nhà nước

   Nghiệp vụ kiểm toán
   1 thời lượng
   Nghiệp vụ kiểm toán
   1 thời lượng

   Mục tiêu khóa học

   • Chương trình cấp độ 1: Trang bị cho học viên các kỹ năng kiểm toán chi tiết tại các đơn vị sử dụng ngân sách mức độ cơ bản
   • Chương trình cấp độ 2: Trang bị cho học viên các kỹ năng kiểm toán chi tiết tại các cơ quan quản lý ngân sách
   • Chương trình cấp độ 3: Trang bị cho học viên một số kỹ năng kiểm toán chuyên sâu trong kiểm toán ngân sách nhà nước

   Đối tượng tham gia

   Chương trình cấp độ 1:

   • Công chức được phân công kiểm toán trong lĩnh vực ngân sách có từ 1-3 năm kinh nghiệm
   • Các đối tượng khác cần bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán lĩnh vực ngân sách nhà nước

   Chương trình cấp độ 2:

   • Công chức được phân công kiểm toán trong lĩnh vực ngân sách có từ 4-8 năm kinh nghiệm
   • Các đối tượng khác cần bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán lĩnh vực ngân sách nhà nước

   Chương trình cấp độ 3:

   • Công chức được phân công kiểm toán trong lĩnh vực ngân sách có từ 9 năm kinh nghiệm trở lên
   • Các đối tượng khác cần bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán lĩnh vực ngân sách nhà nước

   Nội dung chương trình học

   Tổng thời gian bồi dưỡng của chương trình là 200 tiết.

   Chương trình kỹ năng kiểm toán ngân sách nhà nước cấp độ 1 (80 tiết)

   STT Học phần và môn học Số tiết
   1 Quy trình lập, chấp hành và quyết toán ngân sách 16
   2 Kế toán và quyết toán tình hình sử dụng kinh phí tại các đơn vị sử dụng ngân sách 16
   3 Tổng quan quy trình kiểm toán NSNN 16
   4 Kỹ năng kiểm toán chi tiết tại các đơn vị sử dụng ngân sách 16
   Ôn tập, kiểm tra 16

   Chương trình kỹ năng kiểm toán ngân sách nhà nước cấp độ 2 (80 tiết)

   STT Học phần và môn học Số tiết
   1 Kỹ năng kiểm toán tại các đơn vị dự toán cấp I và cấp II thuộc ngân sách trung ương 8
   2 Kế toán NSNN và kiểm toán tại Kho bạc nhà nước địa phương 16
   3 Kỹ năng kiểm toán tại cơ quan tài chính 16
   4 Kỹ năng kiểm toán công tác quản lý thu NSNN tại địa phương 16
   5 Kỹ năng kiểm toán công tác quản lý đầu tư công tại địa phương 8
   Ôn tập, kiểm tra 16

   Chương trình kỹ năng kiểm toán ngân sách nhà nước cấp độ 3 (40 tiết)

   STT Học phần và môn học Số tiết
   1 Kỹ năng khảo sát và lập kế hoạch kiểm toán NSNN 8
   2 Kỹ năng phân tích, đánh giá trong kiểm toán tại các đơn vị sử dụng NSNN 8
   3 Kỹ năng phân tích, đánh giá trong kiểm toán NSNN các cấp 8
   4 Kỹ năng lập báo cáo kiểm toán NSNN 8
   Ôn tập, kiểm tra 8
   Tư vấn

   Kỹ năng Kiểm toán Doanh nghiệp

   Nghiệp vụ kiểm toán
   1 thời lượng
   Nghiệp vụ kiểm toán
   1 thời lượng

   Mục tiêu khóa học

   • Chương trình cấp độ 1: Trang bị cho học viên các kỹ năng kiểm toán chi tiết tại các khoản mục cụ thể trên báo cáo tài chính doanh nghiệp
   • Chương trình cấp độ 2: Trang bị cho học viên các kỹ năng kiểm toán để đánh giá công tác quản trị và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp
   • Chương trình cấp độ 3: Trang bị cho học viên một số kỹ năng kiểm toán chuyên sâu trong lĩnh vực doanh nghiệp

   Đối tượng tham gia

   Chương trình cấp độ 1:

   • Công chức được phân công kiểm toán trong lĩnh vực doanh nghiệp có từ 1-3 năm kinh nghiệm
   • Các đối tượng khác cần bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán lĩnh vực doanh nghiệp

   Chương trình cấp độ 2:

   • Công chức được phân công kiểm toán trong lĩnh vực doanh nghiệp có từ 4-8 năm kinh nghiệm
   • Các đối tượng khác cần bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán lĩnh vực doanh nghiệp

   Chương trình cấp độ 3:

   • Công chức được phân công kiểm toán trong lĩnh vực doanh nghiệp có từ 9 năm kinh nghiệm trở lên
   • Các đối tượng khác cần bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán lĩnh vực doanh nghiệp

   Nội dung chương trình học

   Tổng thời gian bồi dưỡng của chương trình là 160 tiết.

   Chương trình kỹ năng kiểm toán doanh nghiệp cấp độ 1 (72 tiết)

   STT Học phần và môn học Số tiết
   1 Tổng quan quy trình kiểm toán doanh nghiệp 16
   2 Kỹ năng kiểm toán các khoản mục về tài sản 32
   3 Kỹ năng kiểm toán doanh thu, chi phí, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 16
   Ôn tập, kiểm tra 8

   Chương trình kỹ năng kiểm toán doanh nghiệp cấp độ 2 (48 tiết)

   STT Học phần và môn học Số tiết
   1 Kỹ năng xác định rủi ro và trọng yếu kiểm toán trong kiểm toán tài chính tại doanh nghiệp 16
   2 Tìm hiểu các quy định và phương pháp lập báo cáo tài chính trong doanh nghiệp và những vấn đề cần lưu ý khi lập báo cáo tài chính doanh nghiệp 8
   3 Kỹ năng kiểm toán đánh giá tính kinh tế, hiệu quả và hiệu lực trong hoạt động của doanh nghiệp 16
   Ôn tập, kiểm tra 8

   Chương trình kỹ năng kiểm toán doanh nghiệp cấp độ 3 (40 tiết)

   STT Học phần và môn học Số tiết
   1 Kỹ năng khảo sát và lập kế hoạch kiểm toán doanh nghiệp 8
   2 Kỹ năng kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất 8
   3 Kỹ năng phân tích trong kiểm toán doanh nghiệp 8
   4 Kỹ năng phân tích trong kiểm toán doanh nghiệp 8
   Ôn tập, kiểm tra 8

   Phương pháp giảng dạy

   • Phương pháp giảng dạy: Kết hợp các phương pháp: Giới thiệu của giảng viên và nêu vấn đề; thảo luận, trao đổi tại lớp học
   • Phương pháp đánh giá: Làm bài kiểm tra hết môn sau khi kết thúc chương trình
   Tư vấn

   Kỹ năng Kiểm toán Dự án đầu tư xây dựng công trình

   Nghiệp vụ kiểm toán
   1 thời lượng
   Nghiệp vụ kiểm toán
   1 thời lượng

   Mục tiêu khóa học

   • Chương trình cấp độ 1: Trang bị cho học viên các kỹ năng kiểm toán chi tiết việc chấp hành pháp luật và chế độ về quản lý tư và xây dựng và báo cáo quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành
   • Chương trình cấp độ 2: Trang bị cho học viên các kỹ năng kiểm toán tính kinh tế, hiệu quả và hiệu lực của dự án đầu tư xây dựng công trình và kỹ năng kiểm toán đặc thù đối với một số loại hình dự án đầu tư
   • Chương trình cấp độ 3: Trang bị cho học viên một số kỹ năng kiểm toán chuyên sâu kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình

   Đối tượng tham gia

   Chương trình cấp độ 1:

   • Công chức được phân công kiểm toán dự án đầu tư có từ 1-2 năm kinh nghiệm công tác tại KTNN
   • Các đối tượng khác cần bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán dự án đầu tư (tương đương với tiền KTV)

   Chương trình cấp độ 2:

   • Công chức được phân công kiểm toán dự án đầu tư có từ 3-6 năm kinh nghiệm công tác tại KTNN
   • Các đối tượng khác cần bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán dự án đầu tư (tương đương KTV)…

   Chương trình cấp độ 3:

   • Các công chức được phân công kiểm toán dự án đầu tư có từ 6 năm kinh nghiệm công tác tại KTNN trở lên
   • Các đối tượng khác cần bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán dự án đầu tư (tương đương KTVC)

   Nội dung chương trình học

   Tổng thời gian bồi dưỡng của chương trình là 160 tiết.

   Chương trình kỹ năng kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình cấp độ 1 (56 tiết)

   STT Học phần và môn học Số tiết
   1 Tổng quan về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 8
   2 Tổng quan quy trình kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình 12
   3 Kỹ năng kiểm toán chi tiết việc chấp hành pháp luật, chế độ quản lý đầu tư xây dựng; chế độ tài chính kế toán 12
   4 Kỹ năng kiểm toán chi tiết giá trị khối lượng hoàn thành hoặc hạng mục công trình hoàn thành 12
   Ôn tập, kiểm tra 16

   Chương trình kỹ năng kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình cấp độ 2 (64 tiết)

   STT Học phần và môn học Số tiết
   1 Kỹ năng khảo sát, thu thập thông tin, phân tích xác định rủi ro, trọng tâm kiểm toán và lập KHKT dự án đầu tư 12
   2 Kỹ năng kiểm toán đối với dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng công nghiệp 12
   3 Kỹ năng kiểm toán đối với Dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, giao thông, công trình thủy lợi 12
   4 Kỹ năng kiểm toán đối với dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ODA 12
   Ôn tập, kiểm tra 16

   Chương trình kỹ năng kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình cấp độ 3 (40 tiết)

   STT Học phần và môn học Số tiết
   1 Kỹ năng phân tích kiểm toán dự án đầu tư trong việc lập Biên bản kiểm toán và báo cáo kiểm toán 8
   2 Kỹ năng kiểm toán đánh giá tính kinh tế, hiệu quả và hiệu lực của dự án đầu tư xây dựng công trình 8
   3 Kỹ năng kiểm toán chuyên sâu Báo cáo quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành 12
   Ôn tập, kiểm tra 12

   Phương pháp giảng dạy

   • Phương pháp giảng dạy: Kết hợp các phương pháp: Giới thiệu của giảng viên và thảo luận, trao đổi
   • Phương pháp đánh giá: Làm bài kiểm tra hết môn sau khi kết thúc chương trình.
   Tư vấn

   Kỹ năng Kiểm toán các Tổ chức Tài chính - Ngân hàng

   Nghiệp vụ kiểm toán
   1 thời lượng
   Nghiệp vụ kiểm toán
   1 thời lượng

   Mục tiêu khóa học

   • Chương trình cấp độ 1: Trang bị cho học viên kiến thức tổng quát về quy trình kiểm toán các tổ chức tài chính ngân hàng có vốn nhà nước ở Việt Nam hiện nay và kỹ năng kiểm toán chi tiết tại các tổ chức tài chính ngân hàng (TCNH) mức độ cơ bản
   • Chương trình cấp độ 2: Trang bị cho học viên các kỹ năng kiểm toán tổng hợp tại các tổ chức tài chính, ngân hàng
   • Chương trình cấp độ 3: Trang bị cho học viên một số kỹ năng khảo sát, lập kế hoạch kiểm toán, kỹ năng xác định rủi ro và trọng yếu kiểm toán, kỹ năng phân tích, đánh giá tính kinh tế, hiệu quả và hiệu lực tại các tổ chức tài chính- ngân hàng

   Đối tượng tham gia

   Chương trình cấp độ 1:

   • Công chức được phân công kiểm toán lĩnh vực tài chính – ngân hàng có từ 4-8 năm kinh nghiệm
   • Các đối tượng khác cần bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán các lĩnh vực tài chính – ngân hàng nâng cao

   Chương trình cấp độ 2:

   • Công chức được phân công kiểm toán lĩnh vực tài chính – ngân hàng có từ 4-8 năm kinh nghiệm
   • Các đối tượng khác cần bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán các lĩnh vực tài chính – ngân hàng nâng cao

   Chương trình cấp độ 3:

   • Công chức được phân công kiểm toán trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng có từ 9 năm kinh nghiệm trở lên
   • Các đối tượng khác cần bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán các lĩnh vực tài chính – ngân hàng nâng cao

   Nội dung chương trình học

   Tổng thời gian bồi dưỡng của chương trình là 208 tiết.

   Chương trình kỹ năng kiểm toán các tổ chức tài chính – ngân hàng cấp độ 1 (80 tiết)

   STT Học phần và môn học Số tiết
   1 Tổng quan quy trình kiểm toán các tổ chức tài chính ngân hàng 12
   2 Kỹ năng kiểm toán chi tiết tại Ngân hàng nhà nước 12
   3 Kỹ năng kiểm toán chi tiết tại Ngân hàng thương mại 12
   4 Kỹ năng kiểm toán chi tiết tại Ngân hàng chính sách 12
   5 Kỹ năng kiểm toán chi tiết tại Bảo hiểm Xã hội Việt Nam 12
   6 Kỹ năng kiểm toán chi tiết tại Công ty bảo hiểm 12
   Ôn tập, kiểm tra 8

   Chương trình kỹ năng kiểm toán các tổ chức tài chính – ngân hàng cấp độ 2 (80 tiết)

   STT Học phần và môn học Số tiết
   1 Kỹ năng kiểm toán tổng hợp một số nghiệp vụ chủ yếu của Ngân hàng nhà nước 12
   2 Kỹ năng kiểm toán tổng hợp một số nghiệp vụ chủ yếu của Ngân hàng thương mại 12
   3 Kỹ năng kiểm toán tổng hợp một số nghiệp vụ chủ yếu của Ngân hàng chính sách 12
   4 Kỹ năng kiểm toán tổng hợp một số nghiệp vụ chủ yếu của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam 12
   5 Kỹ năng kiểm toán tổng hợp một số nghiệp vụ chủ yếu của các Công ty bảo hiểm 12
   6 Kỹ năng phân tích trong kiểm toán các tổ chức TCNH 12
   Ôn tập, kiểm tra 8

   Chương trình kỹ năng kiểm toán các tổ chức tài chính – ngân hàng cấp độ 3 (48 tiết)

   STT Học phần và môn học Số tiết
   1 Kỹ năng khảo sát và lập kế hoạch kiểm toán các tổ chức TCNH 16
   2 Kỹ năng xác định rủi ro và trọng yếu kiểm toán trong kiểm toán các tổ chức TCNH 12
   3 Kỹ năng đánh giá tính kinh tế, hiệu quả và hiệu lực hoạt động của tổ chức TCNH 16
   Ôn tập, kiểm tra 4

   Phương pháp giảng dạy

   Tư vấn

   Đánh giá

   0 đánh giá

     Viết đánh giá

   Mức độ hài lòng

   Giáo viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   Thực hành kỹ năng
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0
   Giáo viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   Thực hành kỹ năng
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0

   Chi tiết từ học viên

   Giới thiệu

   Lịch sử hình thành và phát triển

   Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán (Trường) tiền thân là Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ (Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Kiểm toán nhà nước được thành lập theo Quyết định số 142/TTg ngày 10/3/1997 của Thủ tướng Chính phủ với nhiệm vụ chính là nghiên cứu khoa học về kiểm toán và tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán viên của Kiểm toán nhà nước.

   Trải qua quá trình hình thành và phát triển, Trung tâm đã từng bước nâng cao được vị thế, thực hiện tốt công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, đáp ứng nhu cầu đào tạo cho đội ngũ cán bộ, kiểm toán viên trong ngành, đồng thời mở rộng các hoạt động dịch vụ tư vấn về về kế toán, kiểm toán, tài chính cho các cơ quan nhà nước, các tổ chức, cá nhân quan tâm về lĩnh vực kiểm toán, kế toán, tài chính.

   Lễ kỷ niệm trườngLễ kỷ niệm trường

   Trước yêu cầu ngày càng cao của việc nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán và nguồn nhân lực của KTNN, tăng cường hợp tác quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu khoa học kiểm toán”, theo đề nghị của KTNN, ngày 15/10/2015 UBTVQH có Nghị quyết 1051/NQ-UBTVQH13 về việc thành lập Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán trực thuộc KTNN. Tổng KTNN đã Quyết định 1666/QĐ-KTNN ngày 08/12/2015 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán.

   Theo đó, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kiểm toán có các chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức như sau:

   Chức năng đào tạo, bồi dưỡng: Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức theo tiêu chuẩn chức danh các ngạch công chức, ngạch kiểm toán viên, hạng viên chức; bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành và các kiến thức khác cho cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm toán nhà nước theo phân công, phân cấp quản lý của nhà nước và của Kiểm toán nhà nước; bồi dưỡng kiến thức về quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công, nghiệp vụ về kế toán, kiểm toán và các kiến thức khác thuộc lĩnh vực chuyên môn của Kiểm toán nhà nước cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc các Bộ, cơ quan khác ở Trung ương, địa phương và các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

   Chức năng nghiên cứu khoa học: nghiên cứu những vấn đề về tổ chức bộ máy và hoạt động của Kiểm toán nhà nước và các vấn đề về nội dung, phương pháp và chuẩn mực kiểm toán; tham mưu, đề xuất về cơ chế chính sách, pháp luật có liên quan; tham mưu, giúp Tổng Kiểm toán nhà nước quản lý công tác nghiên cứu khoa học của Kiểm toán nhà nước theo quy định của pháp luật; quản lý Tạp chí Kiểm toán, cung cấp thông tin khoa học tin cậy.

   Chức năng cung cấp dịch vụ cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu: tổ chức thực hiện các dịch vụ đào tạo và tư vấn về tài chính, kế toán, kiểm toán; dịch vụ ăn, nghỉ cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu...

   Phát hành Tạp chí Nghiên cứu khoa học Kiểm toán theo định hướng tuyên truyền của KTNN...

   Liên hoan văn nghệ chào mừng 20 năm thành lập trườngLiên hoan văn nghệ chào mừng 20 năm thành lập trường

   Cùng với chức năng, nhiệm vụ Trường có các phòng, khoa như sau:

   • Ban Giám hiệu;
   • Hội đồng Khoa học và Đào tạo và 11 phòng, khoa, Trung tâm, Chi nhánh, gồm:
   • Văn phòng Trường
   • Phòng Quản lý đào tạo, bồi dưỡng.
   • Phòng Quản lý khoa học và hợp tác quốc tế.
   • Trung tâm Nghiên cứu khoa học kiểm toán.
   • Khoa Bổ trợ chuyên ngành
   • Khoa Kiểm toán
   • Phòng Thư viện và thông tin khoa học.
   • Tạp chí Nghiên cứu khoa học kiểm toán.
   • Trung tâm Tư vấn - Dịch vụ.
   • Chi nhánh Đào tạo Cửa Lò.
   • Chi nhánh Phía nam.

   Cùng với chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, đội ngũ nhân sự của Trường hiện tại có 48 người, trong đó có 4 lãnh đạo Trường, 6 người làm công tác đào tạo (trong đó có 3 giảng viên), 8 người làm công tác khoa học (trong đó có 4 nghiên cứu viên), 3 người làm công tác tạp chí, 3 người làm công tác dịch vụ, 7 người làm công tác văn phòng, 17 người công tác ở 2 Chi nhánh.

   Để thực hiện tốt hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo, bồi dưỡng, Trường còn có đội ngũ cán bộ quản lý, kiểm toán viên có kinh nghiệm của KTNN tham gia cộng tác gồm 85 người, gồm: 1 Giáo sư, 3 Phó giáo sư, 13 tiến sỹ, 47 thạc sỹ và 21 cử nhân và kỹ sư, trong đó hiện có 1 giảng viên đảm bảo tiêu chuẩn giảng dạy quốc tế.

   Lớp bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán doanh nghiệp cấp độ 3Lớp bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán doanh nghiệp cấp độ 3

   Trải qua quá trình hình thành và phát triển từ khi thành lập đến nay, Trường đã đạt được nhiều kết quả tiêu biểu:

   Công tác nghiên cứu khoa học

   Trong những năm qua, Kiểm toán nhà nước đã thực hiện nghiên cứu 306 đề tài các cấp, trong đó Trường chủ trì nghiên cứu 81 đề tài gồm: 02 đề tài cấp Nhà nước, đã nghiệm thu 01 đề tài; 47 đề tài cấp Bộ, đã nghiệm thu 40 đề tài; 34 đề tài cấp cơ sở, đã nghiệm thu 18 đề tài. Các đề tài do Trường chủ trì nghiên cứu đã nghiệm thu đều đạt kết quả khá và xuất sắc.

   Công tác đào tạo, bồi dưỡng

   Trường đã tổ chức được nhiều khóa, lớp đào tạo, bồi dưỡng như:

   • Đào tạo các ngạch kiểm toán viên nhà nước (gồm chuyên môn nghiệp vụ khối kinh tế, khối kỹ thuật; ngạch Kiểm toán viên dự bị; ngạch Kiểm toán viên; ngạch Kiểm toán viên chính; ngạch Kiểm toán viên cao cấp): 50 lớp cho 3.820 lượt người;
   • Tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của ngành và đơn vị: gần 1000 lớp cho hơn 51.000 lượt công chức;
   • Đào tạo về tin học là 115 lớp cho 3.932 lượt công chức; đào tạo về ngoại ngữ: 256 lượt công chức.
   • Kiểm toán nhà nước đã đào tạo 2 lớp cho Kiểm toán nhà nước Lào cho 26 lượt học viên.

   Công tác tạp chí

   Hoạt động tạp chí là hoạt động tự chủ tài chính 100% kể từ khi thành lập. Tạp chí được phát hành định kỳ hàng tháng, hoạt động đúng tôn chỉ mục đích, thường xuyên bám sát các hoạt động chính trị của ngành, kịp thời tuyên truyền các hoạt động chuyên môn, kết quả nghiên cứu khoa học về kế toán, kiểm toán chuyên tới đội ngũ cán bộ, Kiêm toán viên trong Ngành.

   Công tác tổ chức các hoạt động sự nghiệp có thu

   Hoạt động dịch vụ đã từng bước tạo thêm nguồn kinh phí cho Trường hoạt động và góp phần cải thiện thu nhập cho cán bộ, viên chức và người lao động của Trường. Trong bốn năm 2011-2014, có trên 6.000 lượt học viên tham dự các lớp bồi dưỡng, tập huấn, hoạt động dịch vụ tạo ra doanh thu bình quân 4 tỷ đồng mỗi năm và lợi nhuận trước thuế đạt gần 20% doanh thu. Bên cạnh đó, hoạt động dịch vụ đã hỗ trợ cho Trường thực hiện tốt hai nhiệm vụ khoa học và đào tạo bồi dưỡng, đồng thời góp phần làm công tác truyền thông cho ngành về các hoạt động chuyên môn của KTNN.

   Với việc thành lập Chi nhánh Đào tạo Cửa Lò vào tháng 3 năm 2011, Trường đã triển khai thực hiện một số hoạt động dịch vụ như: phục vụ các đơn vị thuộc KTNN tổ chức tập huấn, nghỉ dưỡng; tổ chức phục vụ các hội thảo, hội nghị cho các đơn vị trong và ngoài ngành thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Trường và của ngành đề ra.

   Với những thành tích to lớn đó, Trường đã được Đảng, Nhà nước trao tặng các phần thưởng cao quý như: Huân chương Lao động hạng 3 (năm 2006), nhiều năm liền Trường là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và được tặng Bằng khen, Cờ thi đua của KTNN..../.

   Nguồn: Trường Đào tạo và Bồi dưỡng Nghiệp vụ Kiểm toán

   *Thông tin trung tâm/ trường được cập nhật vào tháng 9/2019

   Địa điểm

   Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

   • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
   • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
   • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
   Tìm hiểu ngay