Trường đào tạo và tư vấn MTC - Khóa học Nghiệp vụ quản lý kho chuyên nghiệp | Edu2Review

Khóa học Nghiệp vụ quản lý kho chuyên nghiệp

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Nghiệp vụ quản lý kho

Tổng quan khóa học

Đối tượng

  • Nhân viên đang làm công tác quản lý kho, bãi cho doanh nghiệp.
  • Thủ kho, nhân viên nghiệp vụ quản lý điều hành kho bãi.
  • Những người quan tâm đến lĩnh vực quản lý điều hành kho hàng.

Lợi ích khóa học