Viện Quản trị Logistics và Chuỗi cung ứng Edins - Khóa học Quản trị mua hàng | Edu2Review

Khóa học Quản trị mua hàng

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Nghiệp vụ quản lý kho

Thời lượng

4 buổi

MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH

  • Hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của Mua hàng trong tổ chức, quan hệ của Mua hàng với các hoạt động khác trong Chuỗi Cung ứng;
  • Hiểu rõ, xây dựng và áp dụng được chính sách, quy trình Mua hàng một cách chuyên nghiệp, chặt chẽ;
  • Tổ chức phát triển nguồn hàng chiến lược, lựa chọn, đánh giá, quản lý quan hệ Nhà cung cấp;
  • Thương lượng, đàm phán, quản lý hợp đồng;
  • Thiết lập mục tiêu, chỉ tiêu, phân tích đánh giá và liên tục cải thiện hoạt động của bộ phận Mua hàng.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Module 1 (Buổi 1): Giới thiệu về mua hàng và chuỗi cung ứng(Ms Vân Hà và Ms Thục Hiền)

1. Đại cương về chuỗi cung ứng (Ms Vân Hà)
- Quá trình phát triển logistics và chuỗi cung ứng
- Mục tiêu và vai trò của chuỗi cung ứng
- Thành phần và Cấu trúc chuỗi cung ứng
- Hoạt động của của chuỗi cung ứng
- Đối tượng tham gia chuỗi cung ứng
- Phân biệt logistics, chuỗi cung ứng, và chuỗi giá trị
- Mua hàng liên quan đến chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị như thế
nào?
2. Mua hàng chuỗi cung ứng (Ms Thục Hiền)
- Khái niệm mua hàng
- Vai trò và mục tiêu của mua hàng trong chuỗi cung ứng
- Trách nhiệm mua hàng
- Các loại mua hàng
- Quy trình mua hàng (Quy trình đấu thầu => Lấy báo giá => Đánh giá offer => Đàm phán => lựa chọn nhà cung cấp => Hợp đồng => Ký hợp đồng ..)
- Các xu hướng, thách thức trong mua hàng
- Tình huống thực tiễn

Module 2 (Buổi 2 và buổi 3 ):Lựa chọn, đánh giá, KPI và phân hạng nhà cung cấp, tiết kiệm chi phí và đo lường hiệu quả hoạt động phòng mua hàng (Ms Thục Hiền)

3. Đánh giá và lựa chọn nhà chung cấp tiềm năng / Vendor
Appraisal.
- Nhận thức nhu cầu phải lựa chọn nhà cung cung cấp
- Thẩm định, đánh giá nhà cung cấp
- Quy trình đánh gía nhà cung cấp
- Định vị mặt hàng
- Các bước trong quy trình tiền đánh giá
- Xác định chiến lược tạo nguồn cung (Sourcing Strategy)
- Xác định những nguồn cung tiềm năng (Potential Supply
Sources)
- Các phương án nguồn cung có thể lựa chọn (Sourcing
Alternatives)
- Giới hạn các nhà cung ứng trong một vùng lựa chọn (Selection
Pool)
- Xác định Tiêu chí đánh giá NCC tiềm năng.
- Tình huống thực tiễn.
4. Đánh giá hoạt động của NCC, xây dựng chiến lược NCC
(Supplier performance evaluation)
- Quy trình đánh giá
- Phạm vi, tiêu chí đánh giá
- Những vấn đề quan trọng khi lựa chọn nhà cung cấp
Let us be your PARTNER
- Làm thế nào để giảm thời gian và lựa chọn nhà cung cấp
- Chính sách và chiến lược NCC
- Tình huống thực tiễn
5. KPI nhà cung cấp và đo lường hiệu quả hoạt động của
phòng mua hàng
- Đo lường hoạt động của nhà cung cung cấp &KPI nhà cung cấp
- Đo lường hoạt động của phòng mua hàng &KPI phòng mua hàng
- Giải pháp tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động mua hàng
- Tình huống thực tế

Module 3 (Buổi 4) Đàm phán, thương lượng, duy trì và phát triển nhà cung cấp (Ms.Thục Hiền)

6. Đàm phán và thương lượng với nhà cung cấp
- Các quan điểm về đàm phán, thương lượng
- Khung chiến lược trong đàm phán, thương lượng
- Lập kế hoạch đàm phán
- Sức mạnh trong đàm phán
- Chiến lược và tactics trong đàm phán và thương lượng
- Ảnh hưởng của Internet đến việc đàm phán
- Đàm phán quốc tế
- Tình huống thực tiễn

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Viện Quản trị Logistics và Chuỗi cung ứng Edins

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá