Edu2Review công bố bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đào tạo 2017 | Edu2Review
Edu2Review công bố bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đào tạo 2017

Edu2Review công bố bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đào tạo 2017

Cập nhật lúc 26/04/2018 14:10

Edu2Review công bố bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đào tạo 2017

Cập nhật lúc 26/04/2018 14:10
Ngày 15/03/2017, Edu2Review đã ra thông cáo báo chí công bố bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng các đơn vị đào tạo. Tập trung vào các trường đại học, cao đẳng và trung tâm ngoại ngữ trên toàn quốc.

[THÔNG CÁO BÁO CHÍ] EDU2REVIEW CÔNG BỐ BỘ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO 2017

Chương 1: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Bộ tiêu chuẩn này quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ (sau đây gọi chung là các trình độ của giáo dục đại học).

2. Bộ tiêu chuẩn này áp dụng đối với các đại học, học viện, trường đại học, viện nghiên cứu khoa học được phép đào tạo trình độ tiến sĩ, cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài.

3. Bộ tiêu chuẩn được áp dụng đối với các cơ sở đào tạo ngoại ngữ, kỹ năng.

Điều 2. Mục đích công bố bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.

1. Các cá nhân đang thụ hưởng dịch vụ đào tạo có kênh đánh giá, phản biện thuận tiện và khách quan. Các cơ sở giáo dục đại học sử dụng kết quả đánh giá để tự đo lường toàn bộ hoạt động liên quan đến chương trình đào tạo nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo.

2. Các cá nhân có nhu cầu học tập có cơ sở để tham khảo chất lượng dịch vụ đào tạo qua đánh giá người người đã/đang học để đưa ra quyết định phù hợp.

3. Các tổ chức, cá nhân có cơ sở để nhận định, đánh giá và tham gia phản biện xã hội đối với chương trình đào tạo của cơ sở giáo dục đại học mà họ quan tâm.

Điều 3. Thang đánh giá

1. Việc đánh giá từng tiêu chí trong mỗi tiêu chuẩn sử dụng thang 5 mức, trong đó:

a) Mức 1: Hoàn toàn không đáp ứng yêu cầu của tiêu chí

b) Mức 2: Chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu của tiêu chí

c) Mức 3: Đáp ứng yêu cầu của tiêu chí;

đ) Mức 4: Đáp ứng tốt hơn yêu cầu của tiêu chí;

e) Mức 5: Đáp ứng xuất sắc yêu cầu của tiêu chí.

2. Các tiêu chí được đánh giá từ mức 1 đến mức 2 là chưa đạt yêu cầu, từ mức 3 đến mức 5 là đạt yêu cầu.

Điều 4. Cơ sở khoa học của bộ tiêu chuẩn đánh giá

  1. Bộ tiêu chuẩn đánh giá của Edu2Review được xây dựng dựa trên bộ tiêu chuẩn đánh giá của Mạng lưới các trường đại học ASEAN (AUN-QA, 2016).
  2. Bộ tiêu chuẩn đánh giá của Edu2Review được xây dựng dựa trên thông tư hướng dẫn số 04/2016/TT-BGDĐT về việc “BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC TRÌNH ĐỘ CỦA GIÁO DỤC ĐẠI HỌC” ( Bộ Giáo Dục Đào Tạo, 2016). Edu2Review xây dựng bộ tiêu chuẩn dựa trên 6 tiêu chuẩn được công bố trong thông tư (trên tổng số 11 tiêu chuẩn bộ GDĐT cung cấp).
  3. Bộ tiêu chuẩn được tạo lập trên cơ sở lấy người học làm trung tâm của quá trình đào tạo. Kết quả đánh giá chất lượng hoàn toàn được xem xét dưới góc độ của người học.

Chương 2: TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Điều 5. Tiêu chuẩn 1: Mức độ hài lòng về chất lượng giảng viên

1. Dựa trên điều 10, tiêu chuẩn 6 khoản 4 trong thông tư 04/2016/TT-BGDĐT về việc: Năng lực của đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên được xác định và được đánh giá.

2. Dựa trên điều 10, tiêu chuẩn 6 khoản 7 trong thông tư 04/2016/TT-BGDĐT về việc: Các loại hình và số lượng các hoạt động nghiên cứu của giảng viên, nghiên cứu viên được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng.

3. Hình thức đánh giá: Học viên cho điểm theo thang điểm 5.

Điều 6. Tiêu chuẩn 2: Mức độ hài lòng về các dịch vụ hành chính

1. Dựa trên điều 11, tiêu chuẩn 7 khoản 3 trong thông tư 04/2016/TT-BGDĐT về việc: Năng lực của đội ngũ nhân viên được xác định và được đánh giá.

2. Hình thức đánh giá: Học viên cho điểm theo thang điểm 5.

Điều 7. Tiêu chuẩn 3: Nhận xét về hoạt động ngoại khoá tại trường?

1. Dựa trên điều 12, tiêu chuẩn 8 khoản 4 trong thông tư 04/2016/TT-BGDĐT về việc: Có các hoạt động tư vấn học tập, hoạt động ngoại khóa, hoạt động thi đua và các dịch vụ hỗ trợ khác để giúp cải thiện việc học tập và khả năng có việc làm của người học.

2. Hình thức đánh giá: Học viên cho điểm theo thang điểm 5.

Điều 8. Tiêu chuẩn 4: Mức độ quan tâm của trường tới từng sinh viên

1. Dựa trên điều 8, tiêu chuẩn 4 khoản 3 trong thông tư 04/2016/TT-BGDĐT về việc: Các hoạt động dạy và học thúc đẩy việc rèn luyện các kỹ năng, nâng cao khả năng học tập suốt đời của người học.

2. Hình thức đánh giá: Học viên cho điểm theo thang điểm 5 về mức độ quan tâm của trường tới từng học viên.

Điều 9. Tiêu chuẩn 5: Mức độ hài lòng về môi trường học tập?

1. Dựa trên điều 12, tiêu chuẩn 8 khoản 5 trong thông tư 04/2016/TT-BGDĐT về việc: Môi trường tâm lý, xã hội và cảnh quan tạo thuận lợi cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu và sự thoải mái cho cá nhân người học.

2. Hình thức đánh giá: Học viên cho điểm theo thang điểm 5

Điều 10. Tiêu chuẩn 6: Mức độ hài lòng về cơ sở vật chất?

1. Dựa trên điều 13, tiêu chuẩn 9 trong thông tư 04/2016/TT-BGDĐT về việc: Cơ sở vật chất và trang thiết bị

2. Hình thức đánh giá: Học viên cho điểm theo thang điểm 5

Điều 11. Tiêu chuẩn 7: Bạn tiến bộ bao nhiêu từ khi vào học?

1. Dựa trên điều 14, tiêu chuẩn 10 khoản 6 trong thông tư 04/2016/TT-BGDĐT về việc: Cơ chế phản hồi của các bên liên quan có tính hệ thống, được đánh giá và cải tiến.

2. Dựa trên điều 15, tiêu chuẩn 11 khoản 5 trong thông tư 04/2016/TT-BGDĐT về việc: Mức độ hài lòng của các bên liên quan được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng.

3. Hình thức đánh giá: Học viên cho điểm theo thang điểm 5

Điều 12: Tiêu chuẩn 8: Theo bạn, cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp?

1. Dựa trên điều 15, tiêu chuẩn 11 khoản 3 trong thông tư 04/2016/TT-BGDĐT về việc: Tỉ lệ có việc làm sau tốt nghiệp được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng.

2. Hình thức đánh giá: Học viên cho điểm theo thang điểm 5

Điều 13. Tiêu chuẩn 9: Bạn có sẵn sàng giới thiệu bạn bè tới học?

1. Tiêu chuẩn 9 được xây dựng dựa trên cở sở lý thuyết về chỉ số đo lường sự hài lòng của khách hàng Net Promoter Score được phát triển bởi giáo sư Fred Reichheld (2003). Chỉ số này được dùng như một thang đo để đánh giá sự trung thành của khách hàng, chỉ số càng cao chứng tỏ sự hài lòng của khách hàng với công ty cao. (Havard Business Review, 2003).

2. Hình thức đánh giá: Học viên cho điểm theo thang điểm 5

Điều 14. Tiêu chuẩn 10: Mức độ hài lòng về mức học phí của trường?

1. Tiêu chuẩn 10 được xây dựng trên cơ chế thị trường, quy luật cung cầu để đo lường mức độ cảm nhận của khách hàng về giá trị họ thụ hưởng trên tổng chi phí bỏ ra. Điều này sẽ giúp các đơn vị đào tạo cải thiện giá trị cung cấp cho sinh viên.

2. Hình thức đánh giá: Học viên cho điểm theo thang điểm 5

Chương 3: TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 15: Tổ chức thu thập phản hồi từ học viên/cựu học viên

1. Edu2Review phối hợp với các đơn vị đào tạo để tổ chức thu thập phản hồi của học viên/cựu học viên.

2. Edu2Review thiết lập cơ chế kiểm soát để đảm bảo tính công bằng, khách quan của thông tin đánh giá.

3. Edu2Review áp dụng bộ tiêu chí trên để đánh giá các trường đại học, cao đẳng, trung tâm đào tạo trên toàn quốc.

Thành phố Hồ Chí Minh 15/03/2017

Giám đốc (đã ký)

Hồ Đức Hoàn


Có thể bạn quan tâm

Hoạt động & Sự kiện

Hướng dẫn sử dụng Mã ưu đãi Shark Month từ Edu2Review

11/09/2019

Bạn đã đăng ký Shark Month Promotion của Edu2Review và đã được nhận tư vấn trong tháng 9 này? Hãy ...

Hoạt động & Sự kiện

Edu2Review – Startup gây bão Shark Tank tuyển dụng nhiều vị trí hấp dẫn năm 2019

06/09/2019

[Cơ hội duy nhất năm 2019] Edu2Review tuyển dụng chuyên viên Tư vấn, Kinh doanh, Graphic ...

Hoạt động & Sự kiện

MANG ĐẾN CỘNG ĐỒNG GIÁO DỤC TIN CẬY TỪ "ĐÁNH GIÁ XÁC THỰC BỞI EDU2REVIEW"

02/09/2019

Edu2Review xây dựng một cộng đồng giáo dục Tin Cậy - Chất Lượng bằng cách thu thập các Đánh Giá ...

Hoạt động & Sự kiện

EDU2SAVE - SHARK MONTH: HOÀN TIỀN NGÀN ĐÔ - ĐỔ XÔ ĐI HỌC!!!

11/09/2019

NHANH TAY SĂN ƯU ĐÃI KHÓA HỌC & QUÀ TẶNG TRONG THÁNG 9 CÙNG EDU2REVIEW. VÔ VÀN NHỮNG ƯU ĐÃI HẤP ...