ESWEST Leadership Training & Development - Khóa học Phát triển trí tuệ cảm xúc để lãnh đạo nhóm | Edu2Review

Khóa học Phát triển trí tuệ cảm xúc để lãnh đạo nhóm

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý nhóm

Giới thiệu khóa học

Đây là chương trình thứ 2 trong chuỗi khóa học phát triển EQ. Chương trình tập trung vào các lãnh vực phát triển EQ liên quan đến xây dựng nhóm hiệu quả. Các lãnh vực này bao gồm tạo sự tin tưởng, quản lý kết quả công việc, đưa ra các phản hồi và tạo động lực. Chương trình này không chỉ dành cho các nhà lãnh đạo mà còn cho các thành viên nhóm nhằm giúp họ hiểu rõ hơn về trách nhiệm và vai trò cá nhân trong việc xây dựng nhóm thành công.

Đối tượng tham gia:

Chủ doanh nghiệp, lãnh đạo công ty, và bất kì ai quan tâm đến việc phát triển tiểm năng cá nhân và muốn đạt được sự thành công cuộc sống và sự nghiệp.

Mục tiêu khóa học:

 • Các yếu tố xây dựng niềm tin
 • Những thách thức liên quan đến quy trình quản lý chất lượng công việc
 • Các yếu tố cần thiết của phản hồi mang tính xây dựng
 • Yếu tố tạo động lực bên trong và bên ngoài

Nội dung khóa học:

Các yếu tố xây dựng niềm tin

 • Thước đo niềm tin
 • Bài đánh giá về sự tin tưởng

Quản lý kết quả công việc

 • Những lo ngại chủ yếu về quá trình quản lý chất lượng công việc
 • Áp dụng EQ trong quá trình quản lý chất lượng công việc

Phản hồi mang tính xây dựng

 • Các yếu tố của công tác phản hồi hiệu quả (STARIE)
 • Thực hành phản hồi

Tạo động lực

 • Hồ sơ cảm xúc cá nhân
 • Yếu tố tạo động lực bên ngoài và bên trong

Lợi ích khóa học