Học viện CrossroadPlus - Khóa học Giám đốc tài chính (CFO) | Edu2Review

Khóa học Giám đốc tài chính (CFO)

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Xử lý khủng hoảng

Thời lượng

28 buổi

Tổng quan khóa học

Đối tượng tham dự

 • Chương trình đào tạo này phù hợp với các đối tượng tham dự sau:Giám đốc Tài chính (CFO) của các doanh nghiệp .
 • Kế toán trưởng, Kế toán tổng hợp, chuyên viên kế toán, chuyên viên tài chính, chuyên viên phân tích đầu tư của các doanh nghiệp mong muốn sớm trở thành Giám đốc Tài chính.

Mục tiêu chương trình

Chương trình này sẽ trang bị, cung cấp cho Học viên:

 • Những tư duy và nhận thức cốt lõi, mô hình, công cụ và phương pháp quản trị tài chính cập nhật nhất của thế giới mà một CFO chuyên nghiệp cần phải có trong môi trường kinh doanh toàn cầu.
 • Có giải pháp khắc phục và tháo gỡ những khó khăn thực trạng tại Doanh nghiệp
 • Quản trị TCDN
 • Lập KHTC
 • Thuyết trình TC
 • Phân tích TC trong từng dự án
 • Phân tích nguồn ĐTTC
 • Phân tích chiến lược TC dài hạn
 • Giải quyết phát sinh trong TC
 • Nâng cao nghiệp vụ kế toán

Sự khác biệt

Khóa học được đảm bảo kiểm tra chất lượng định kỳ.

 • Khóa học đảm bảo chất lượng theo lộ trình trước – trong – sau đào tạo
 • Kiểm tra định kỳ 3 tháng/lần tại doanh nghiệp
 • Đội ngũ Chuyên gia Học viện Crossroadplus có trách nhiệm đồng hành xuyên suốt định hướng cố vấn chiến lược tại doanh nghiệp người tham gia.

Nội dung chương trình

Phần 1: Tổng quan về tài chính / Overview.

 • Chức năng và nhiệm vụ giám đốc tài chính/ CFO’s functions + responsibilities
 • Bốn lĩnh vực tài chính/ 4 fields of finance
 • Tác động kinh tế vĩ mô đến tài chính/ Impact of macro – economic factors on finace

Phần 2: Các định chế tài chính / Finacial instutions

 • Các tổ chức tài chính/ Finacial organizations
 • Ngân hàng và các tổ chức tín dụng phi ngân hàng/ Banks and non-bank credit unions
 • Thị trường chứng khoán/ Stock exchanges
 • Các cơ quan chức năng hữu quan của nhà nước/ Functional agencies
 • Thực hành: Bài tập huấn luyện / Exercises

Phần 3: Giá trị tương lai của tiền/ The future value of money

 • Khảo sát giá trị tương lai và hiện tại thuần NPV/ Exploring NVP
 • Phương thức hoán đổi/ Swap metho

Phần 4: Báo cáo tài chính và phân tích báo cáo tài chính/ Finacial analysis and statements

 • Các loại báo cáo tài chính/ Fianlcial statements
 • Bảng cân đối tài sản có và tài sản nợ/ Balance sheet
 • Báo cáo kết quả kinh doanh/ Profit and loss statement
 • Báo cáo lưu chuyển dòng tiền/ Cash flow analysis
 • Thuyết minh tài chính/ Finalcial reporting
 • Thực hành: Bài tập huấn luyện / Exercises

Phần 5: Huấn luyện các hệ số tài chính cơ bản / Financial Reports & Standards

 • Lãi trên đầu tư/ Return on investment ratio (ROI)
 • Thanh khoản/ Liqviclity ratio
 • Tăng trưởng/ Growth ratio
 • Rủi ro/ Rish ratio
 • Lợi nhuận và tăng trưởng lợi nhuận/ Profit and profitability growth ratio
 • Thanh khoản nhanh/ Qvick ratio
 • Vòng quay và các tài khoản phải thu/ Receivables turnover
 • Vòng quay hàng tồn kho/ Inventory turnover
 • Ngày bình quân vòng quay hàng tồn kho/ Average inventory day turnover
 • Lợi nhuận biên/ Profit margin
 • Lợi nhuận biên hoạt động/ Operating profit margin
 • Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và chi phí khấu hao/ Earnings before interest tax (EBIT)
 • Chỉ số sinh lời nội bộ/ Internal revenues index (IRI)
 • Thực hành: Bài tập huấn luyện / Exercises

Phần 6: Ý nghĩa các hệ số ROI, ROA, ROE / Significance of ROI/ROA/ROE

Phần 7: Hoạch định tài chính và lập ngân sách/ Corporate Taxation Systems

 • Các giả định và phương pháp lập kế hoạch tài chính/ Assumptions and methods
 • Phân tích mẫu/ Sample Analysis.

Phần 8: Tài chính quốc tế/ International business

 • Kinh doanh toàn cầu/ Global business
 • Những vấn đề kinh tế vĩ mô và tác động của chính trị, xã hội, văn hóa, pháp luật đến các quy định tài chính/ Macro-economic factor, Socio-cultural factor.

Phần 9: Đầu tư tài chính và rủi ro/ Stock Markets

 • Đầu tư tài chính và rủi ro/ Stock Markets
 • Định nghĩa đầu tư từ góc độ tài chính/ What is investment ?
 • Phân tích dự án đầu tư/ Investment project analysis
 • Hệ số VAR/ VAR ratio
 • Quản trị rủi ro đầu tư tài chính/ Finacial risk management
 • Thực hành: Bài tập huấn luyện/ Exercises

Phần 10: Quản lý đội ngũ/ Team Management

 • Kỹ năng quản lý và lãnh đạo đội ngũ / Team – building and management
 • Tạo động lực làm việc

Phần 11: Đề tài tốt nghiệp “Lên đề án quản trị tài chính tại công ty”/ Final Exam “Project of financial management at the company”

Phần 12: Đối thoại cùng chuyên gia/ mentoring with trainer

Phần 13: Lễ trao “Chứng Chỉ Tốt Nghiệp”/ Graduation Ceremony

Phần 14: Huấn luyện áp dụng thực tế tại công ty/ Coaching in the company

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Học viện CrossroadPlus

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá