Học viện CrossroadPlus - Khóa học Huấn luyện Lập kế hoạch sản xuất | Edu2Review

Khóa học Huấn luyện Lập kế hoạch sản xuất

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kế hoạch sản xuất

Thời lượng

6 buổi

Tổng quan khóa học

Mục tiêu khóa học

Sau khoá học này học viên thực hiện xây dựng kế hoạch sản xuất trên 1 file Excel

 • Trình bày được qui trình thực hiện kế hoạch điều độ sản xuất của công ty
 • Thực hành, ứng dụng các công cụ tính toán điều độ sản xuất bố trí máy, tính toán nhu cầu vật tư , hoạch định công suất .
 • Ứng dụng công cụ triển khai kế hoạch sản xuất.
 • Nhận diện được các rủi ro, giải pháp khắc phục phòng ngừa rủi ro khi triển khai ,giám sát sản xuất.

Đối tượng tham gia

 • Nhân viên phụ trách kế hoạch công ty, xưởng, trong toàn hệ thống kế hoạch .
 • Nhân viên quan tâm và chuẩn bị nhận trách nhiệm kế hoạch sản xuất.

Nội dung

Phần 1: Tổng quan về lập kế hoạch và just in time

 • Mục tiêu lập kế hoạch sản xuất
 • Lý do cần có kế hoạch sản xuất đúng và đủ
 • Xu hướng đặt hàng của khách hàng thị trường cạnh tranh trong tương lai
 • Những nguồn lực chính khi lập KHSX

Phần 2: Quy trình, cơ sở lập kế hoạch điều độ sản xuất

 • Giới thiệu qui trình lập KHSX từ đầu vào đến đầu ra.
 • Cơ sở lập kế hoạch sản xuất
 • Các thông tin phải có khi lập KHSX
 • Các định mức phải có khi lập KHSX

Phần 3: Tính toán chuẩn bị nguồn lực kế hoạch sản xuất

Sắp xếp điều độ kế hoạch sản xuất

 • Mô hình lập kế hoạch sản xuất : đẩy và kéo (Push – Pull)
 • Các thông tin đầu vào nhận đơn hàng sản xuất
 • Hệ thống các đơn hàng thực hiện theo thời gian giao hàng .
 • Công cụ sắp xếp thứ tụ ưu tiên điều độ đơn hàng.
  • Phương pháp Heijunka
  • Phương pháp Johnson
  • Phương pháp Hungary

Tính toán nguồn lực nguyên vật liệu

 • Mục tiêu tính toán nguồn lực nguyên vật liệu
 • Các thông tin đầu vào tính toán nguồn lực NVL
 • Công cụ tính toán nhu cầu nguyên vật liệu
 • Kết quả đầu ra tính toán nhu cầu nguyên vật liệu.
 • Tính toán lượng nhu cầu tồn kho NVL.

Tính toán nguồn lực thiết bị

 • Mục tiêu tính toán nguồn lực thiét bị
 • Các thông tin đầu vào tính toán nguồn lực thiết bị
 • Công cụ tính toán hoạch định công suất năng suất định mức thiết bị.
 • Giải quyết thắt nút cổ chai thiết bị
 • Nguyên tắc bố trí máy sản xuất

Tính toán nguồn nhân lực

 • Định mức năng suất lao động
 • Tính toán số lao động bố trí kế hoạch sản xuất .
 • Giải quyết thắt nút cổ chai con người.

Công cụ ứng dụng tính toán triển khai thông tin kế hoạch

 • Sơ đồ PERT – Tính toán thời gian hoàn thành đơn hàng
 • Đường găng kế hoạch sản xuất
 • Biểu đồ Gantt

Phần 4: Kỹ năng triển khai kế hoạch sản xuất

 • Phương pháp truyền thông kế hoạch cho nhân viên.
 • Ứng dụng công nghệ thông tin trong kế hoạch.
 • Mục tiêu giám sát kế hoạch
 • Các nôi dung khi giám sát kê hoạch sản xuất
 • Các rủi ro thường gặp và giải pháp xử lý khi triển khai KHSX

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Học viện CrossroadPlus

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá