Học viện CrossroadPlus - Khóa học Huấn luyện Lập kế hoạch sản xuất | Edu2Review

Khóa học Huấn luyện Lập kế hoạch sản xuất

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kế hoạch sản xuất

Thời lượng

6 buổi

Tổng quan khóa học

Mục tiêu khóa học

Sau khoá học này học viên thực hiện xây dựng kế hoạch sản xuất trên 1 file Excel

 • Trình bày được qui trình thực hiện kế hoạch điều độ sản xuất của công ty
 • Thực hành, ứng dụng các công cụ tính toán điều độ sản xuất bố trí máy, tính toán nhu cầu vật tư , hoạch định công suất .
 • Ứng dụng công cụ triển khai kế hoạch sản xuất.
 • Nhận diện được các rủi ro, giải pháp khắc phục phòng ngừa rủi ro khi triển khai ,giám sát sản xuất.

Đối tượng tham gia

 • Nhân viên phụ trách kế hoạch công ty, xưởng, trong toàn hệ thống kế hoạch .
 • Nhân viên quan tâm và chuẩn bị nhận trách nhiệm kế hoạch sản xuất.

Nội dung

Phần 1: Tổng quan về lập kế hoạch và just in time

 • Mục tiêu lập kế hoạch sản xuất
 • Lý do cần có kế hoạch sản xuất đúng và đủ
 • Xu hướng đặt hàng của khách hàng thị trường cạnh tranh trong tương lai
 • Những nguồn lực chính khi lập KHSX

Phần 2: Quy trình, cơ sở lập kế hoạch điều độ sản xuất

 • Giới thiệu qui trình lập KHSX từ đầu vào đến đầu ra.
 • Cơ sở lập kế hoạch sản xuất
 • Các thông tin phải có khi lập KHSX
 • Các định mức phải có khi lập KHSX

Phần 3: Tính toán chuẩn bị nguồn lực kế hoạch sản xuất

Sắp xếp điều độ kế hoạch sản xuất

 • Mô hình lập kế hoạch sản xuất : đẩy và kéo (Push – Pull)
 • Các thông tin đầu vào nhận đơn hàng sản xuất
 • Hệ thống các đơn hàng thực hiện theo thời gian giao hàng .
 • Công cụ sắp xếp thứ tụ ưu tiên điều độ đơn hàng.
  • Phương pháp Heijunka
  • Phương pháp Johnson
  • Phương pháp Hungary

Tính toán nguồn lực nguyên vật liệu

 • Mục tiêu tính toán nguồn lực nguyên vật liệu
 • Các thông tin đầu vào tính toán nguồn lực NVL
 • Công cụ tính toán nhu cầu nguyên vật liệu
 • Kết quả đầu ra tính toán nhu cầu nguyên vật liệu.
 • Tính toán lượng nhu cầu tồn kho NVL.

Tính toán nguồn lực thiết bị

 • Mục tiêu tính toán nguồn lực thiét bị
 • Các thông tin đầu vào tính toán nguồn lực thiết bị
 • Công cụ tính toán hoạch định công suất năng suất định mức thiết bị.
 • Giải quyết thắt nút cổ chai thiết bị
 • Nguyên tắc bố trí máy sản xuất

Tính toán nguồn nhân lực

 • Định mức năng suất lao động
 • Tính toán số lao động bố trí kế hoạch sản xuất .
 • Giải quyết thắt nút cổ chai con người.

Công cụ ứng dụng tính toán triển khai thông tin kế hoạch

 • Sơ đồ PERT – Tính toán thời gian hoàn thành đơn hàng
 • Đường găng kế hoạch sản xuất
 • Biểu đồ Gantt

Phần 4: Kỹ năng triển khai kế hoạch sản xuất

 • Phương pháp truyền thông kế hoạch cho nhân viên.
 • Ứng dụng công nghệ thông tin trong kế hoạch.
 • Mục tiêu giám sát kế hoạch
 • Các nôi dung khi giám sát kê hoạch sản xuất
 • Các rủi ro thường gặp và giải pháp xử lý khi triển khai KHSX

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Học viện CrossroadPlus

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá