Học viện CrossroadPlus - Khóa học Tổ trưởng sản xuất chuyên nghiệp | Edu2Review

Khóa học Tổ trưởng sản xuất chuyên nghiệp

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý & lãnh đạo khác

Thời lượng

6 buổi

Tổng quan khóa học

Mục tiêu khóa học

 • Hiểu, nhận thức được một số đặc điểm chung nhất về điều hành sản xuất, vai trò của sản xuất đóng góp trong công ty.
 • Một số yếu tố chính khi quản lý điều hành doanh nghiệp: quản lý năng suất, quản lý chất lượng, quản lý chi phí.
 • Một số công cụ chính để quản lý năng suất, quản lý chất lượng và quản lý chi phí.

Đối tượng tham gia

 • Tổ trưởng SX, trưởng ca, trưởng chuyền.

Nội dung khóa học

Học phần Nội dung chính
Phần 1: Nhiệm vụ , vai trò của tổ trưởng sản xuất.
 • Công việc quản lý một công đoạn sản xuất
 • Vai trò của tổ trưởng trong việc hoàn thành công việc được giao
 • Hình ảnh của tổ trưởng trong nhân viên vận hành
 • Các kỹ năng cần thiết tổ trưởng
 • Tố chất cốt lõi để hoàn thành được nhiệm vụ tổ trưởng
Phần 2: Kỹ năng giao tiếp và trao đổi thông tin tổ sản xuất.
 • Thế nào là Giao tiếp hiệu quả với nhân viên
 • Qui trình giao tiếp hiệu quả
 • Các yếu tố tác động trực tiếp đến hiệu quả giao tiếp
 • Kỹ năng giao tiếp vói nhân viên vận hành.
 • Kỹ giao tiếp với cấp trên.
Phần 3: Kỹ năng phân công công việc và triển khai công việc tổ sản xuất
 • Mục tiêu triển khai công việc cho nhân viên
 • Phương pháp phân công công việc cho nhân viên : cụ thể, chi tiết, rõ ràng.
 • Sắp xếp công việc theo thứ tự ưu tiên trong sản xuất
 • Triển khai công việc đến từng nhân viên
 • Biểu mâu triển khai công việc cho nhân viên.
Phần 4: Kỹ năng giám sát tổ sản xuất
 • Phương pháp giám sát kết quả công việc
 • ứng xử khi giám sát vơi nhân viên
 • Các công cụ phải có khi giám sát kết quả công việc của nhân viên.
 • Những nội dung giám sát của tổ trưởng sản xuất.
 • Giám sát NVL
 • Giám sát Vận hành thiết bị
 • Giám sát qui trình sản xuất
 • Giám sát nhân viên vận hành
Phần 5 : Quản lý năng suất tại tổ sản xuất
 • Khái niệm năng suất của tổ sản xuất ..
 • Các yếu tố nhân viên vận hành và TTSX tác động trực tiếp đến năng suất
 • Làm thế nào để tăng năng suất xưởng sản xuất.
 • Phương pháp nhận diện lãng phí trong sản xuất
 • Ứng dụng cải tiến cắt giảm lãng phí tại tổ sản xuất.
Phần 6 : Quản lý chất lượng tại tổ sản xuất
 • Chất lượng sản phẩm trong sản xuất
 • Các yếu tố quyết định đến chất lượng sản phẩm tại tổ sản xuất
 • Vai trò của nhân viên vận hành trong việc tạo ra chất lượng sản phẩm
 • Vai trò QC và TTSX trong việc giám sát chất lượng sản phẩm
 • Công cụ quản lý chất lượng sản phẩm :
 • Phiếu thu thập thông tin chất lượng tại tổ sản xuất .
 • Phân tích nguyên nhân gây lỗi chát lượng sản phẩm.
Bài tập áp dụng tại nhà máy
 • Xử lý tình huống phát sinh, tìm giải pháp tối ưu

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Học viện CrossroadPlus

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá