Học viện Kế toán Đức Minh - Khóa học Kế toán phần mềm FAST | Edu2Review

Khóa học Kế toán phần mềm FAST

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kế toán - kiểm toán

Nội dung khóa học thực hành kế toán trên phần mềm kế toán FAST bao gồm:

1. Quản trị hệ thống phần mềm kế toán Fast
- Danh mục từ điển và tham số hệ thống
- Xây dựng danh mục tài khoản
- Cập nhật số dư đầu kỳ cho các tài khoản
- Xây dựng danh mục khách hàng, nhà cung cấp
- Vào số dư công nợ đầu kỳ
- Danh mục vật tư hàng hóa, kho hàng
- Vào tồn kho đầu kỳ
2. Kế toán mua hàng và công nợ phải trả. Báo cáo hàng nhập và công nợ phải trả
3. Kế toán bán hàng và công nợ phải thu. Báo cáo của phân hệ bán hàng và công nợ phải thu, báo cáo tổng hợp nhập - xuất - tồn
4. Kế toán vốn bằng tiền : Phiếu thu, phiếu chi, tạm ứng cho vay, bán ngoại tệ, trả trước tiền, giấy báo nợ,có, ủy nhiệm chi của ngân hàng. Hướng dẫn kiểm tra báo cáo, sổ sách liên quan đến tiền
5. Kế toán tài sản cố định: Tăng tài sản, giảm tài sản, trích khấu hao, phân bổ khấu hao.
6. Kế toán Công Cụ Dụng Cụ: Tăng, giảm công cụ dụng cụ, phân bổ, tính khấu hao CCDC
7. Kế toán tổng hợp: Khai báo các bút toán kết chuyển tự động
8. Kế toán thuế: Lập báo cáo thuế Giá trị gia tăng theo qui định mới nhất của Tổng cục thuế

9. Lên các báo cáo công nợ:
- Sổ chi tiết công nợ
- Bảng cân đối phát sinh công nợ phải trả
- Bảng cân đối phát sinh công nợ phải trả
10. Lên các báo cáo quyết toán, xác định kết quả, lên BCTC
- Bảng cân đối phát sinh các tài khoản
- Bảng cân đối kế toán
- Báo cáo kết quả kinh doanh phần I,II,III
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Bảng kê hóa đơn, chứng từ, hàng hóa dịch vụ mua vào
- Sổ chi tiết thuế GTGT được hoàn lại

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Học viện Kế toán Đức Minh

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá