Học viện Kế toán Đức Minh - Khóa học Kế toán Tổng hợp | Edu2Review

Khóa học Kế toán Tổng hợp

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kế toán - kiểm toán

Nội dung khoá học kế toán tổng hợp:

Tùy theo từng loại hình doanh nghiệp sẽ có những đặc thù riêng trong công tác quản lý kế toán. Các doanh nghiệp làm về Sản xuất, Xây dựng thường yêu cầu phức tạp hơn các DN làm về Thương mại và Dịch vụ. Nhưng tất cả đều phải đảm bào quy trình chung sau đây:

I. Từ chứng từ gốc kế toán hoàn thiện các chứng từ liên quan:

- Phiếu thu, phiếu chi

- Chứng từ ngân hàng

- Phiếu nhập mua NVL, hàng hoá...

- Phiếu xuất kho NVL sản xuất, phiếu bán thành phẩm hàng hoá....

II. Sắp xếp chứng từ, định khoản chính xác, phản ánh lên sổ sách theo quy định:

1. Lập sổ nhật ký chung: Phản ánh theo trình tự tất cả các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ

2. Lập các sổ chi tiết theo đối tượng( tùy theo yêu cầu quản lý của từng mô hình DN)

- Lập sổ chi tiết theo dõi công nợ phải thu, công nợ phải trả, kho NVL, kho thành phẩm...

- Lập bảng trính khấu hao TSCĐ, bảng phân bổ chi phí khầu hao TSCĐ

- Lập bảng phân bổ chi phí trả trước dài hạn và ngắn hạn

- Lập bảng thanh toán lương, bảng phân bổ lương.

- Lập bảng định mức, phân bổ chi phí riêng cho dịch vụ, sản xuất

- Lập bảng tính giá thành cho từng gói dịch vụ cung cấp, các sản phẩm đã sản xuất nhập kho.

3. Lập các sổ cái cho tất cả các tài khoản có phát sinh liên quan

III. Lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế theo trình tự.

Sử dụng các kỹ năng làm nhanh và khóa học kết hợp đối chiếu, so sánh, nhận biết đúng sai để làm ra được:

Bộ BCTC hoàn thiện gồm có:

- Bảng cân đối phát sinh tài khoản:

- Bảng cân đối kế toán:

- Bảng kết quả kinh doanh

- Thuyết minh BCTC.

- Lưu chuyển tiền tệ.

- Quyết toán thuế TNDN năm tài chính.

Các báo cáo thuế theo quy định của cơ quan thuế gồm có:

- Báo cáo thuế GTGT: tháng, năm

- Báo cáo thuế TNDN: quý, năm

- Tờ khai nộp thuế môn bài: năm

- Báo cáo thuế TNCN: tháng, quý, năm

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Học viện Kế toán Đức Minh

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá