Tổ chức Giáo dục Đào tạo PTI - Khóa học CFO Giám đốc tài chính chuyên nghiệp | Edu2Review
EduMember Giá hời mua chỉ có lời - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày
Giá hời mua chỉ có lời - Thêm bạn thêm ưu đãi - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày.

CFO Giám đốc tài chính chuyên nghiệp

Chương trình

Trình độ

Quản lý & lãnh đạo

Thời lượng

3 tháng

Thông tin liên hệ

Bằng việc đăng ký thông tin, bạn đồng ý cho phép Edu2Review và trung tâm liên lạc để tư vấn khóa học cho bạn.

Giới thiệu khóa học

Nắm bắt được thực tế và nhu cầu của các doanh nghiệp Việt Nam, Tổ chức Giáo dục Đào tạo PTI đã xây dựng chương trình đào tạo “Giám đốc Tài chính chuyên nghiệp” nhằm trang bị những kiến thức cơ bản mà một CFO chuyên nghiệp phải có: nắm được đầy đủ mọi hoạt động quản trị kế toán cho một doanh nghiệp, theo dõi thông tin bộ máy tài chính, chuyển thông tin kế toán thành “thông tin tài chính”.

Dựa trên kết quả đó Giám đốc tài chính thoát khỏi việc điều hành tác nghiệp để tiến tới mức độ cao hơn đó là vận dụng các công cụ tài chính nhằm thực hiện tối đa hóa vốn trong doanh nghiệp.

Đối tượng tham gia:

  • Đội ngũ quản lý cấp trung của các Doanh nghiệp;
  • Những người có hoài vọng trở thành Giám Đốc Tài chính trong tương lai
  • Kế toán trưởng, Kế toán tổng hợp, chuyên viên kế toán, chuyên viên tài chính, chuyên viên phân tích đầu tư của các doanh nghiệp mong muốn sớm trở thành Giám Đốc Tài chính;
  • Giám đốc Tài chính (CFO) của các doanh nghiệp;
  • Cấp Lãnh đạo Doanh nghiệp (HĐQT, HĐTV, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Giám Đốc);

Mục tiêu khóa học:

  • Biết cách đạt được hoài vọng của mình là trở thành một CFO chuyên nghiệp trong tương lai.
  • Nắm được những tư duy và kiến thức cốt lõi mà một CFO cần phải có
  • Biết được CFO chuyên nghiệp là một người như thế nào (chân dung của một CFO);

Nội dung khóa học:

TT CHUYÊN ĐỀ/SUBJECT THỜI LƯỢNG
Buổi Tiết
01 Chân dung Giám đốc tài chính

- Vai trò, vị trí của giám đốc tài chính trong bộ máy tổ chức Doanh nghiệp;
- Các công cụ tài chính của doanh nghiệp;
- Các tiền đề và quyết định chủ yếu của tài chính doanh nghiệp.

02 08
02 Tổ chức tài chính doanh nghiệp
- Kế toán và tài chính;
- Chức năng nhiệm vụ và tổ chức công tác tài chính.
01 04
03 Kế toán tài chính
- Tổ chức kế toán tài chính doanh nghiệp
- Giới thiệu chuẩn mực kế toán
02 08
04 Kế toán quản trị
- Nguyên tắc, mục đích
- Số liệu kế toán quản trị phục vụ lãnh đạo
02 08
05

Thuế và các chính sách Thuế

- Tổng quan hệ thống thuế hiện hành của Việt Nam;

- Một số loại thuế chủ yếu liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp;

- Hóa đơn, chứng từ.

02 08
06 Luật tài chính
- Tài chính trong pháp luật về doanh nghiệp;
- Pháp luật về hợp đồng.
02 08
07 Phân tích tài chính doanh nghiệp & chiến lược tài chính doanh nghiệp
- Phân tích báo cáo tài chính thông qua các hệ số tài chính;
- Phân tích Dupont, mô hình tài trợ vốn lưu động;
- Chính sách vay nợ của doanh nghiệp.
03 12
08 Giá trị thời gian của tiền
- Giá trị thời gian của tiền;
- Giá trị tương lai và giá trị hiện tại;
- Sử dụng phương pháp dòng tiền chiết khấu trong việc ra quyết định tài chính.
01 04
09 Quản trị dòng tiền
- Phân tích 3 dòng tiền trong doanh nghiệp
- Xác định dòng tiền ra - vào & dòng tiền dành cho 2 nhà đầu tư (FCFF)
- Quản trị dòng tiền
- Lập kế hoạch dòng tiền
02 08
10 Quyết định đầu tư vốn (thẩm định dự án đầu tư)
- Dòng tiền của dự án đầu tư;
- Các nguyên tắc xác định dòng tiền của dự án đầu tư;
- Các phương pháp đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư;
- Tác động của vay nợ tới hiệu quả dự án đầu tư.
02 08
11 Hệ thống đòn bẩy trong doanh nghiệp
- Phân tích hòa vốn và ý nghĩa;
- Tác động của đòn bẩy kinh doanh tới lợi nhuận của doanh nghiệp;
- Đòn bẩy và đo lường mức độ ảnh hưởng của đòn bẩy kinh doanh;
- Đòn bẩy tài chính và đo lường mức độ ảnh hưởng của đòn bẩy tài chính.
02 08
12 Phân phối lợi nhuận và chính sách cổ tức
- Nguyên tắc phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp;
- Quy định phân phối lợi nhuận của công ty mà Nhà nước làm chủ sở hữu;
- Các hình thức & chính sách cổ tức của công ty cổ phần;
- Quy trình chi trả cổ tức của công ty.
02 08
13 Lập kế hoạch tài chính cho doanh nghiệp
- Tổng quan về lập kế hoạch tài chính;
- Các công cụ và phương pháp lập kế hoạch tài chính;
- Tình huống lập kế hoạch tài chính.
01 04
14 Chuyên đề hội thảo
Đối thoại & chia sẻ kinh nghiệm với chuyên gia tài chính hàng đầu trong nước và quốc tế.
01 04
15 Hội thảo kinh tế & kinh doanh 02 08
16 Tổng kết & Trao "Chứng Chỉ Tốt Nghiệp" 01 04
TỔNG CỘNG 28 112