Tổ chức Giáo dục Kingsman - Khóa học Văn hóa doanh nghiệp | Edu2Review

Khóa học Văn hóa doanh nghiệp

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý khách hàng

Thời lượng

4 buổi

Mục tiêu đào tạo

  • Giúp bạn nhận thức rõ vai trò của "Văn hóa doanh nghiệp – VHDN" trong việc cấu thành nên một tài sản quan trọng nhất của công ty – đó là "đội ngũ"
  • Giúp bạn nhận thức rõ ý nghĩa của "VHDN" trong việc quản lý điều hành của Lãnh đạo công ty – đó là, VHDN là một trong những công cụ quan trọng nhất của lãnh đạo doanh nghiệp trong việc quản lý điều hành
  • Chuyển giao cho bạn những tư duy mới nhất về "văn hóa" và "văn hóa doanh nghiệp", cách thức xây dựng VHDN...

Nội dung chương trình

  1. Văn hóa doanh nghiệp là gì?
  2. Văn hóa doanh nghiệp là gì?
  3. Cấu thành của văn hóa doanh nghiệp
  4. Tinh thần và phương pháp xây dựng/ thay đổi văn hóa doanh nghiệp
  5. Kết quả của quá trình xây dựng hay thay đổi văn hóa doanh nghiệp

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Tổ chức Giáo dục Kingsman

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá