Giáo Viên Trẻ, Nhiệt Tình | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Aten (aten.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Giáo Viên Trẻ, Nhiệt Tình

Ưu điểm

- Giáo viên trẻ, nhiệt tình, năng động.
- Bạn trở giảng ôn lại bài sau khi học xong.
- Có bài tập về nhà, thầy và các bạn luôn sửa bài rất cẩn thận.

Điểm cần cải thiện

- Có chỗ gửi xe cho học viên.
- Cơ sở mặt bằng cần cải thiện.
- Các quy định của trung tâm cần được ký và đưa cho học viên trước khi vào học.

Trải nghiệm và lời khuyên

Không có ý kiến.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn