Giờ Giấc Linh Hoạt | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Aten (aten.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Giờ Giấc Linh Hoạt

Ưu điểm

- Giờ giấc linh hoạt.

Điểm cần cải thiện

- Cơ sở vật chất.
- Nên có chỗ gửi xe.

Trải nghiệm và lời khuyên

Khá thú vị.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn