Giáo Trình Phù Hợp | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ WeWin

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Giáo Trình Phù Hợp

Ưu điểm

Sự giảng dạy của giáo viên.
Giáo trình phù hợp.
Nhiều kiến thức mới.

Điểm cần cải thiện

Cơ sở vật chất.
Trật tự của lớp.

Trải nghiệm và lời khuyên

Vốn từ vựng tăng rõ rệt.
Lời khuyên: tập trung và tránh xao nhãng trong lớp.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn