Trung tâm đào tạo bồi dưỡng - Học viện ngân hàng - Khóa học Kế toán tổng hợp | Edu2Review

Khóa học Kế toán tổng hợp

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kế toán - kiểm toán

Thời lượng

8 buổi

Mục tiêu khóa học

Trang bị cho người học những kiến thức về phương pháp kế toán ho các khoản mục tài sản và nguồn vốn cơ bản của một doanh nghiệp. Ngoài ra khóa học còn trang bị cho người học kỹ năng cơ bản trong việc lập, trình bày và phân tích báo cáo tài chính đơn lẻ của một doanh nghiệp.

Nội dung chương trình

Phần 1: Kế toán tiền, các khoản phải thu và tài sản ngắn hạn khác

Phần 2: Kế toán Hàng tồn kho

Phần 3: Kế toán CFSX và thành phẩm

Phần 4: Kế toán Tài sản cố định và BĐS đầu tư

Phần 5: Kế toán nợ phải trả

Phần 6: Kế toán vốn chủ sở hữu

Phần 7: Kế toán các khoản đầu tư tài chính

Phần 8: Kế toán sửa chữa các sai sót kế toán

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm đào tạo bồi dưỡng - Học viện ngân hàng

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá