Trung tâm Đào tạo Kế toán Newtrain - Khóa học Kế toán cho Quản lý | Edu2Review

Khóa học Kế toán cho Quản lý

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kế toán - kiểm toán

BUỔI 1

Tổng quan về các loại thuế trong doanh nghiệp

 • Thuế giá trị gia tăng
 • Thuế thu nhập cá nhân
 • Thuế thu nhập doanh nghiệp

BUỔI 2

Kinh nghiệm, kỹ năng tối ưu các loại thuế trong doanh nghiệp

 • Tối ưu Thuế giá trị gia tăng
 • Tối ưu Thuế thu nhập cá nhân
 • Tối ưu Thuế thu nhập doanh nghiệp

BUỔI 3

 • Cấu trúc vốn kinh doanh
 • Quản trị vốn hiệu quả

BUỔI 4

 • Cân đối tài chính doanh nghiệp
 • Cấu trúc báo cáo tài chính

BUỔI 5

 • Các chỉ tiêu quan trọng
 • Ý nghĩa trong báo cáo tài chính

BUỔI 6

 • Các chỉ số tài chính phản ánh sức khỏe tài chính
 • Cách theo dõi thường xuyên

BUỔI 7

 • Tổ chức hệ thống kế toán tài chính
 • Kế toán quản trị bài bản

BUỔI 8

 • Lập kế hoạch tài chính kinh doanh
 • Theo dõi và quản lý dòng tiền

BUỔI 9

 • Quản trị rủi ro tài chính
 • Rủi ro công nợ chủ động
 • Kiểm soát nội bộ về chi phí
 • Chính sách tín dụng.

Lợi ích khóa học