Trung tâm Đào tạo Liên tục – Đại học Kinh tế Quốc dân - Khóa học Đào tạo nghề kế toán | Edu2Review

Khóa học Đào tạo nghề kế toán

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kế toán - kiểm toán

Thời lượng

6 tháng

Nội dung:

Chương trình nghề kế toán (6t) được thiết kế bởi 5 học phần:

1.Kế toán tổng hợp:

Nội dung chương trình được cấu trúc như sau:

Chương 1. Những vấn đề chung về hạch toán kế toán; Chương 2. Kế toán vật liệu, công cụ, dụng cụ; Chương 3. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương; Chương 4. Kế toán tài sản cố định và bất động sản đầu tư; Chương 5. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm; Chương 6. Kế toán thành phẩm và tiêu thụ; Chương 7. Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh; Chương 8. Kế toán vốn bằng tiền, các nghiệp vụ thanh toán và tiền vay; Chương 9. Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu; Chương 10. Báo cáo tài chính.

2.Thực hành lập, kiểm tra, luân chuyển chứng từ và ghi sổ kế toán:

Nội dung chương trình được cấu trúc như sau:

1.Bài tập thực hành ở doanh nghiệp sản xuất kinh doanh theo hình thức nhật ký chung bằng các chứng từ của các doanh nghiệp.

2.Bài tập thực hành tại doanh nghiệp xuất nhập khẩu theo hình thức chứng từ ghi sổ.

3.Bài tập thực hành hình thức nhật ký sổ cái tại một doanh nghiệp

báo cáo liên quan khác theo yêu cầu của cơ quan thuế.

3.Kế toán máy: Nội dung của chương trình này được cấu trúc như sau:

1.Giới thiệu tổng quan về chương trình kế toán máy;

2.Vào ra chương trình, xây dựng danh mục từ điển, vào số liệu, in báo cáo đầu tháng…;

3.Quản lý tài sản cố định;

4.Kế toán tiền mặt và ngân hàng;

5.Bán hàng và công nợ phải thu;

6.Mua hàng và công nợ phải trả;

7.Quản lý hàng tồn kho;

8.Kế toán chi phí và giá thành;

9.Kế toán tổng hợp.

4.Thuế và kế toán thuế: Nội dung chương trình bao gồm:

1.Giới thiệu pháp luật về thuế ( chủ yếu về Thuế Giá trị gia tăng, Tiêu thụ đặc biệt, Xuất nhập khẩu, Thu nhập doanh nghiệp và Thu nhập cá nhân ); 2. Thực hành hồ sơ khai thuế;

3.Thực hành kế toán thuế

4.Thực hành lập báo cáo thuế, các báo cáo liên quan khác theo yêu cầu của cơ quan thuế.

5.Lập, đọc, kiểm tra và phân tích Báo cáo tài chính:Nội dung chương trình:

1.Tổng quan về báo cáo tài chính (BCTC):

1.1.Cập nhật chế độ BCTC doanh nghiệp hiện hành; 1.2. Yêu cầu đọc hiểu BCTC;

1.3.Mục đích, trình tự và phương pháp kiểm tra BCTC;

1.4.Phương pháp phân tích BCTC.

2.Bảng Cân đối kế toán:

2.1.Khái niệm, kết cấu và nội dung Bảng cân đối kế toán;

2.3.Đọc, kiểm tra và phân tích Bảng cân đối kế toán;

2.3.Kinh nghiệm và liên hệ với một số loại hình DN đặc thù;

3.Báo cáo kết quả kinh doanh:

3.1.Khái niệm, kết cấu và nội dung Báo cáo kết quả kinh doanh;

3.2.Đọc, kiểm tra và phân tích Báo cáo kết quả kinh doanh;

3.3.Kinh nghiệm và liên hệ với một số loại hình DN đặc thù;

4.Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ:

4.1.Khái niệm, kết cấu và nội dung Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;

4.2.Đọc, kiểm tra và phân tích Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;

4.3.Kinh nghiệm và liên hệ với một số loại hình DN đặc thù

5.Thuyết minh báo cáo tài chính:

5.1.Khái niệm, nội dung Thuyết minh báo cáo tài chính;

5.2.Đọc, kiểm tra Thuyết minh báo cáo tài chính; 4

5.3.Kinh nghiệm và liên hệ với một số loại hình DN đặc thù;

6.Bài tập thực hành đọc hiểu, kiểm tra và phân tích Báo cáo tài chính (Có báo cáo tài chính mẫu của DN sản xuất cho trước).

Giảng viên:

Bao gồm các giảng viên có trình độ (TS, ThS, GVC) và có kinh nghiệm thực tiễn trong và ngoài trường.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Đào tạo Liên tục – Đại học Kinh tế Quốc dân

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá