Trung tâm Đào tạo Liên tục – Đại học Kinh tế Quốc dân | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Khóa học

13 khóa học

Đào tạo nghề kế toán

Kế toán - kiểm toán
6 tháng

Nội dung:

Chương trình nghề kế toán (6t) được thiết kế bởi 5 học phần:

1.Kế toán tổng hợp:

Nội dung chương trình được cấu trúc như sau:

Chương 1. Những vấn đề chung về hạch toán kế toán; Chương 2. Kế toán vật liệu, công cụ, dụng cụ; Chương 3. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương; Chương 4. Kế toán tài sản cố định và bất động sản đầu tư; Chương 5. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm; Chương 6. Kế toán thành phẩm và tiêu thụ; Chương 7. Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh; Chương 8. Kế toán vốn bằng tiền, các nghiệp vụ thanh toán và tiền vay; Chương 9. Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu; Chương 10. Báo cáo tài chính.

2.Thực hành lập, kiểm tra, luân chuyển chứng từ và ghi sổ kế toán:

Nội dung chương trình được cấu trúc như sau:

1.Bài tập thực hành ở doanh nghiệp sản xuất kinh doanh theo hình thức nhật ký chung bằng các chứng từ của các doanh nghiệp.

2.Bài tập thực hành tại doanh nghiệp xuất nhập khẩu theo hình thức chứng từ ghi sổ.

3.Bài tập thực hành hình thức nhật ký sổ cái tại một doanh nghiệp

báo cáo liên quan khác theo yêu cầu của cơ quan thuế.

3.Kế toán máy: Nội dung của chương trình này được cấu trúc như sau:

1.Giới thiệu tổng quan về chương trình kế toán máy;

2.Vào ra chương trình, xây dựng danh mục từ điển, vào số liệu, in báo cáo đầu tháng…;

3.Quản lý tài sản cố định;

4.Kế toán tiền mặt và ngân hàng;

5.Bán hàng và công nợ phải thu;

6.Mua hàng và công nợ phải trả;

7.Quản lý hàng tồn kho;

8.Kế toán chi phí và giá thành;

9.Kế toán tổng hợp.

4.Thuế và kế toán thuế: Nội dung chương trình bao gồm:

1.Giới thiệu pháp luật về thuế ( chủ yếu về Thuế Giá trị gia tăng, Tiêu thụ đặc biệt, Xuất nhập khẩu, Thu nhập doanh nghiệp và Thu nhập cá nhân ); 2. Thực hành hồ sơ khai thuế;

3.Thực hành kế toán thuế

4.Thực hành lập báo cáo thuế, các báo cáo liên quan khác theo yêu cầu của cơ quan thuế.

5.Lập, đọc, kiểm tra và phân tích Báo cáo tài chính:Nội dung chương trình:

1.Tổng quan về báo cáo tài chính (BCTC):

1.1.Cập nhật chế độ BCTC doanh nghiệp hiện hành; 1.2. Yêu cầu đọc hiểu BCTC;

1.3.Mục đích, trình tự và phương pháp kiểm tra BCTC;

1.4.Phương pháp phân tích BCTC.

2.Bảng Cân đối kế toán:

2.1.Khái niệm, kết cấu và nội dung Bảng cân đối kế toán;

2.3.Đọc, kiểm tra và phân tích Bảng cân đối kế toán;

2.3.Kinh nghiệm và liên hệ với một số loại hình DN đặc thù;

3.Báo cáo kết quả kinh doanh:

3.1.Khái niệm, kết cấu và nội dung Báo cáo kết quả kinh doanh;

3.2.Đọc, kiểm tra và phân tích Báo cáo kết quả kinh doanh;

3.3.Kinh nghiệm và liên hệ với một số loại hình DN đặc thù;

4.Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ:

4.1.Khái niệm, kết cấu và nội dung Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;

4.2.Đọc, kiểm tra và phân tích Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;

4.3.Kinh nghiệm và liên hệ với một số loại hình DN đặc thù

5.Thuyết minh báo cáo tài chính:

5.1.Khái niệm, nội dung Thuyết minh báo cáo tài chính;

5.2.Đọc, kiểm tra Thuyết minh báo cáo tài chính; 4

5.3.Kinh nghiệm và liên hệ với một số loại hình DN đặc thù;

6.Bài tập thực hành đọc hiểu, kiểm tra và phân tích Báo cáo tài chính (Có báo cáo tài chính mẫu của DN sản xuất cho trước).

Giảng viên:

Bao gồm các giảng viên có trình độ (TS, ThS, GVC) và có kinh nghiệm thực tiễn trong và ngoài trường.

Nhận tư vấn

Kế toán sổ

Nghiệp vụ kế toán
10 buổi
Học phí 1.000.000 ₫

Nội dung chương trình

Bài 1 :Bài tập thực hành với Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh theo hình thức nhật ký chung bằng các chứng từ thật của Doanh nghiệp

1-Kiểm tra phân loại chứng từ

2- Hướng dẫn viết phiếu thu, chi, phiếu xuất, nhập kho, lập hoá đơn bán hàng, khế ước vay.....

3- Mở sổ nhật ký chung

4- Sổ cái các tài khoản

5- Mở các sổ quỹ tiền mặt, sổ tài sản cố định, sổ chi tiết vật liệu thành phẩm, sổ lương, các sổ kế toán chi tiết

6- Mở sổ chi phí sản xuất kinh doanh, tính giá thành sản phẩm

7- Đối chiếu các sổ - lập bảng cân đối các tài khoản

Bài 2 : Bài tập thực hành với Doanh nghiệp xuất nhập khẩu theo hình thức chứng từ ghi sổ

1- Kiểm tra, phân loại, lập chứng từ thu chi, xuất nhập

2- Lập chứng từ ghi sổ: qui định thời gian, cách lập chứng từ ghi sổ

3- Vào sổ cái, sổ đăng ký chứng từ ghi sổ, sổ theo dõi tiền mặt tiền gửi bằng ngoại tệ (học viên tự vào sổ chi tiết đã học và lập các báo cáo như bài 1)

Bài 3 : Bài tập thực hành theo hình thức nhật ký sổ cái.

Hướng dẫn cách mở sổ nhật ký sổ cái (Các sổ chi tiết, các báo cáo kế toán học viên tự làm)

Giảng viên:

Các giảng viên có thâm niên công tác, có kinh nghiệm thực tiễn, có trình độ ThS, Tiến sỹ, GVC...

Phương pháp dạy và học.

- Học viên thực hành ghi chép trên các sổ sách, báo cáo kế toán

- Giáo viên hướng dẫn, kiểm tra nội dung và qui trình ghi chép

Nhận tư vấn

Kế toán máy

Nghiệp vụ kế toán
10 buổi
Học phí 1.000.000 ₫

Nội dung:

1.Giới thiệu tổng quan về chương trình kế toán máy

2.Giới thiệu tổng quan và tổ chức chương trình kế toán trên máy. Vào ra chương trình. Xây dựng danh mục từ điển. Vào số liệu . In báo cáo đầu tháng

3.Kế toán tiền mặt và ngân hàng

4.Quản lý hàng tồn kho A

5.Bán hàng và công nợ phải thu

6.Mua hàng và công nợ phải trả

7.Quản lý hàng tồn kho B

8.Kế toán tổng hợp

9.Kế toán chi phí và giá thành

10.Quản lý tài sản cố định

11.Ôn tập, hỏi đáp

12.Thi

Giảng viên:

Các giảng viên là các thầy cô có trình độ ThS, TS,…có kinh nghiệm thực tiễn.

Nhận tư vấn

Kế toán Hành chính Sự nghiệp

Nghiệp vụ kế toán
20 buổi
Học phí 2.500.000 ₫

Nội dung chương trình:

1. Kế toán Hành chính sự nghiệp

Chương 1. Tổng quan về kế toán trong các đơn vị HCSN

1.1. Bản chất, chức năng, vai trò, nhiệm vụ của kế toán;

1.2. Đối tượng của kế toán;

1.3. Các phương pháp kê toán;

1.4. Các hình thức tổ chức sổ kế toán

Chương 2. Kế toán tiền, nguyên vật liệu, sản phẩm hàng hóa, tài sản cố định và các khoản đầu tư tài chính

2.1. Kế toán tiền, đầu tư tài chính ngắn hạn;

2.2. Kế toán nguyên vật liệu, sản phẩm, hàng hóa;

2.3. Kế toán tài sản cố định, đầu tư tài chính dài hạn

Chương 3. Kế toán các khoản thanh toán

3.1. Kế toán các khoản phải thu;

3.2. Kế toán các khoản phải trả

Chương 4. Kế toán các khoản thu chi, nguồn kinh phí, nguồn vốn, quỹ

4.1. Kế toán thu, chi hành chính sự nghiệp;

4.2. Kế toán thu, chi các hoạt động kinh doanh

4.3. Kế toán thu, chi khác

Chương 5. Lập báo cáo tài chính

5.1. Bảng cân đối kế toán;

5.2. Tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng;

5.3. Báo cáo thu chi hoạt động sự nghiệp và hoạt động kinh doanh;

5.4. Báo cáo tăng giảm tài sản cố định;

5.5. báo cáo kinh phí chưa sử dụng đã quyết toán năm trước chuyển sang;

5.6. Thuyết minh báo cáo tài chính

4.2. Thực hành ghi sổ Kế toán Hành chính sự nghiệp:

Bài 1 :Bài tập thực hành với đơn vị Hành chính sự nghiệp theo hình thức nhật ký chung bằng các chứng từ thật của đơn vị;

1-Kiểm tra phân loại chứng từ;

2-Hướng dẫn viết phiếu thu, chi, phiếu xuất, nhập kho, lập hoá đơn bán hàng, khế ước vay.....;

3-Mở sổ nhật ký chung; 4-Sổ cái các tài khoản

5-Mở các sổ quỹ tiền mặt, sổ tài sản cố định, sổ chi tiết vật liệu thành phẩm, sổ lương, các sổ kế toán chi tiết; 6-Mở sổ chi phí sản xuất kinh doanh, tính giá thành sản phẩm; 7-Đối chiếu các sổ - lập bảng cân đối các tài khoản

Bài 2 : Bài tập thực hành với đơn vị Hành chính sự nghiệp theo hình thức chứng từ ghi sổ

1- Kiểm tra, phân loại, lập chứng từ thu chi, xuất nhập; 2- Lập chứng từ ghi sổ: qui định thời gian, cách lập chứng từ ghi sổ ; 3- Vào sổ cái, sổ đăng ký chứng từ ghi sổ, sổ theo dõi tiền mặt tiền gửi bằng ngoại tệ (học viên tự vào sổ chi tiết đã học và lập các báo cáo như bài 1);

Bài 3 : Bài tập thực hành theo hình thức nhật ký sổ cái: Hướng dẫn cách mở sổ nhật ký sổ cái (Các sổ chi tiết, các báo cáo kế toán học viên tự làm)

Giảng viên:

Giảng viên là các thầy cô giáo có học vị ThS, TS,…có trình độ giảng dạy và kinh nghiệm thực tiễn.

Phương pháp học:

Nghe giảng, làm bài tập thực hành, kiểm tra trên lớp, kết hợp tự học ở nhà.

Nhận tư vấn

Nghiệp vụ thuế và Kế toán thuế

Kế toán - kiểm toán
10 buổi
Học phí 1.000.000 ₫

Nội dung:

 • Các luật thuế và các văn bản pháp luật về thuế hiện hành, luật Kế toán Việt Nam.
 • Thực hành tính thuế;
 • Thực hành hồ sơ khai thuế;
 • Thực hành kế toán thuế;
 • Thực hành lập báo cáo thuế, quyết toán thuế, các báo cáo liên quan theo yêu cầu của cơ quan thuế…

Hướng dẫn thực hành kế toán thuế

– Hướng dẫn các thông tư nghị định, văn bản thuế mới nhất do Bộ Tài Chính và Tổng cục thuế ban hành.

– Tiếp theo hướng dẫn các bạn thực hành kê khai thuế, làm báo cáo thuế (thuế môn bài, thuế GTGT, thuế TNDN tạm tính, thuế TNCN, thuế Tiêu thụ đặc biệt, thuế Xuất nhập khẩu, lệ phí,..)dựa trên hóa đơn tài chính, chứng từ thực tế.

– Cách chỉnh sửa khi viết hóa đơn sai, cách xử lý khi quên kê khai hóa đầu ra, kê khai sót hóa đơn đầu vào, quên nộp tờ khai thuế

– Hướng dẫn kê khai thuế sẽ cầm tay chỉ việc, hướng dẫn từng thao tác trên máy tinh thông qua phần mềm HTKK của Tổng Cục Thuế (bản mới nhất).

– Học cách đăng ký Mã số thuế Thu nhập cá nhân cho các thành viên trong công ty thông qua phần mềm đăng ký Mã số thuế TNCN; Hướng dẫn cách làm hồ sơ giảm trừ gia cảnh, cách tính lương và tính thuế TNCN.

– Quan trọng hiện nay đang áp dụng phổ biến hình thức kê khai thuế qua mạng: Giảng viên sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng ký hình thức kê khai thuế qua mạng, nộp tờ khai báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý và hàng năm và cách kiểm tra xem mình đã nộp đầy đủ chưa hay nộp thiếu.

– Hướng dẫn cách sử dụng Token để ký lên các báo cáo thuế, hướng dẫn các bạn cách in tờ khai thuế ra File pdf, hướng dẫn xử lý các trường hợp bị lỗi khi nộp tờ khai bị lỗi.

Giảng viên:

Các giảng viên có thâm niên công tác, có kinh nghiệm thực tiễn có trình độ thạc sỹ, tiến sỹ…

Phương pháp học:

Học viên được học lý thuyết kết hợp thực hành trên hệ thống sổ sách, chứng từ thực tế của doanh nghiệp, làm bài tập tình huống dưới sự hướng dẫn của giảng viên.

Nhận tư vấn

Kế toán trưởng Hành chính Sự nghiệp

Kế toán trưởng
3 tháng
Học phí 3.000.000 ₫

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

I - PHẦN KIẾN THỨC CHUNG:

-Chuyên đề 1: Pháp luật về kinh tế áp dụng cho các đơn vị thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước

-Chuyên đề 2: Tổ chức quản lý dự toán, cấp phát, quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước, đơn vị có sử dụng kinh phí và đơn vị không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước

-Chuyên đề 3: Mở và quản lý tài khoản, kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước

-Chuyên đề 4: Tài chính các đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và đơn vị không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước

-Ôn tập và thi Phần I

II - PHẦN KIẾN THỨC NGHIỆP VỤ:

-Chuyên đề 5: Pháp luật về kế toán, tổ chức công tác kế toán, vai trò, nhiệm vụ của kế toán trưởng

-Chuyên đề 6: Kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc

-Chuyên đề 7: Kế toán đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và đơn vị không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước

-Chuyên đề 8: Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị hành chính sự nghiệp

-Chuyên đề 9: Phân tích báo cáo tài chính đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và đơn vị không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước

-Chuyên đề 10: Kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu, chi ngân sách nhà nước và đơn vị hành chính sự nghiệp

-Ôn tập và thi Phần II

Nhận tư vấn

Kế toán trưởng Doanh nghiệp

Kế toán trưởng
13 tuần
Học phí 3.000.000 ₫

Nội dung chương trình bồi dưỡng kế toán trưởng

(1) Phần kiến thức chung:

Chuyên đề 1

Pháp luật liên quan đến doanh nghiệp (Pháp luật trong kinh doanh)

Chuyên đề 2

Quản lý tài chính doanh nghiệp

Chuyên đề 3

Thẩm định và quản lý dự án đầu tư

Chuyên đề 4

Quan hệ tín dụng, thanh toán và bảo lãnh giữa DN với NH

Chuyên đề 5

Pháp luật Thuế

Thi kết thúc phần kiến thức chung : 04 tiết

(2) Phần kiến thức nghiệp vụ kế toán trưởng

Chuyên đề 6

Pháp luật về kế toán

Chuyên đề 7

Tổ chức công tác kế toán và vai trò, nhiệm vụ kế toán trưởng DN

Chuyên đề 8

Kế toán tài chính doanh nghiệp ( kể cả kế toán đặc thù )

Chuyên đề 9

Tổ chức kế toán quản trị doanh nghiệp

Chuyễn đề 10

Báo cáo tài chính và phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

Chuyên đề 11

Kiểm toán và kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp

Thi kết thúc phần kiến thức nghiệp vụ kế toán : 04 tiết

Giảng viên:

Giảng viên là các GS, PGS, TS, ThS, GVC Đại học Kinh tế quốc dân và ngoài trường có trình độ cao và kinh nghiệm thực tiễn Giúp học viên giải quyết những vấn đề đang gặp phải tại công ty.

Phương pháp học tập:Khoá học áp dụng các phương pháp giảng dạy tích cực, phương pháp đối thoại, kết hợp độc thoại với trao đổi với học viên ngay trên lớp và phương pháp tình huống.

Nhận tư vấn

Kế toán Hành chính Sự nghiệp cho các nhà Quản lý

Kế toán - kiểm toán
8 buổi
Học phí 1.800.000 ₫

Mục tiêu:

Chương trình nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về HẠCH TOÁN KẾ TOÁN trong các đơn vị hành chính sự nghiệp cho các nhà quản lý, lãnh đạo đơn vị: Trương học, Bệnh viện và các cơ quan Nhà nước.

Nội dung chương trình:

-Kiểm soát hóa đơn, chứng từ kế toán trong đơn vị HCSN.

-Các phương pháp xác định trị giá vật tư, tài sản trong hạch toán kế toán tại các đơn vị HCSN.

-Cơ chế quản lý tài chính đối với đơn vị HCSN.

-Đọc và kiểm soát Báo cáo tài chính trong các đơn vị HCSN.

-Chấp hành Thuế đối với các đơn vị HCSN

-Lập, chấp hành dự toán và quyết toán kinh phí ngân sách

Giảng viên:

Giảng viên là các thầy cô giáo có học vị ThS, TS,…có trình độ giảng dạy và kinh nghiệm thực tiễn.

Phương pháp học:

Nghe giảng, làm bài tập thực hành, kiểm tra trên lớp, kết hợp tự học ở nhà.

Nhận tư vấn

Quản trị Kinh doanh hiện đại

Quản lý & lãnh đạo
3 tháng
Học phí 3.500.000 ₫

Nội dung:

TT

Tên chuyên đề

Nội dung- Mục tiêu chuyên đề

T.gian

1

Tổng quan về Quản trị học

Cung cấp kiến thức: Khái niệm và sự cần thiết của quản trị trong các tổ chức. Bốn chức năng cơ bản của quản trị. Mô tả vai trò của nhà quản trị, Xác định được các cấp quản trị trong một tổ chức và nhiệm vụ chủ yếu của mỗi cấp quản trị. Hiểu được tại sao phải học quản trị và học như thế nào để trở thành nhà quản trị giỏi.

2 buổi

2

Khởi nghiệp

Kinh doanh là một nghề được không ít bạn lực chọn, nhưng hầu hết chúng ta đề lúng túng không biết lựa chọn kinh doanh cái gì? Như thế nào? Khi nào và điều kiện gì? Để dẫn đến thành công. Chuyên đề này giúp các bạn mạnh dạn, tự tin bước vào nghề kinh doanh, một nghề đầy vinh quang nhưng không hề ít gian khó.

3 buổi

3

Hợp đồng kinh tế và kỹ năng đàm phán, soạn thảo hợp đồng kinh tế

Cung cấp kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệp soạn thảo, ký kết các hợp đồng kinh tế trong các lĩnh vực khác nhau sao cho an toàn và ít rủi ro nhất

3 buổi

4

Kỹ năng mềm trong quản trị kinh doanh

Chuyên đề giới thiệu khái quát về kỹ năng mềm cơ bản trong kinh doanh như: kỹ năng giao tiếp, lãnh đạo, làm việc theo nhóm, tổ chức, tư duy sáng tạo, giải quyết vấn đề, quản lý thời gian...

3 buổi

5

Quản trị marketing

Trang bị những kiến thức, kinh nghiệm về quản trị marketing căn bản giúp cho người học có khả năng áp dụng marketing phục vụ cho hoạt động kinh doanh của mình.

3 buổi

6

Quản trị nguồn nhân lực

Chuyên đề tập trung giới thiệu khoa học và nghệ thuật về tuyển dụng, quản lý, đánh giá và đãi ngộ (lương thưởng) đối với người lao động trong các doanh nghiệp.

3 buổi

7

Quản lý Tài chính doanh nghiệp

Chuyên đề giới thiệu về vai trò của tài chính doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh, về quản lý chi phí, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp, về quản lý vốn kinh doanh và nguồn tài trợ của doanh nghiệp, về kế hoạch và chiến lược tài chính của doanh nghiệp.

3 buổi

8

Quản trị kinh

doanh hiện đại

Chuyên đề trang bị những kiến thức và kinh nghiệm về quản trị kinh doanh hiện đại nhằm giúp cho người học có thể biết và áp dụng những kiến thức mới nhất hiện nay quản lý hiệu quả doanh nghiệp của mình

3 buổi

9

Quản lý Hậu cần (logistics)

Logistics là một trong những dịch vụ thời sự hiện nay. Nắm vững và hiểu vê logistics giúp cho các nhà quản trị nắm vững và lựa chọn các dịch vụ đảm bảo nguồn cung (các yếu tố vật chất đầu vào như vật tư- kỹ thuật) ổn định, an toàn, bền vững với chất lượng tốt nhất.

3 buổi

10

Thi

Thi theo hình thức trắc nghiệm

1 buổi

Cộng: 27 buổi

Phương pháp:

Khóa học áp dụng các phương pháp giảng dạy mới, học viên nghe giảng, tự nghiên cứu tài liệu tham khảo, sinh hoạt khoa học.

Giảng viên: Là các GS, PGS, TS, ThS có trình độ và giàu kinh nghiệm.

Nhận tư vấn

Quản lý Tài chính – Kế toán

Kế toán - kiểm toán
6.5 tháng
Học phí 7.000.000 ₫

MỤC ĐÍCH

Xuất phát từ nhu cầu thực tế, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp chưa được đào tạo về tài chính, kế toán nên gặp rất nhiều khó khăn khi điều hành doanh nghiệp và ra nhiều quyết định sai lầm. Trước thực tiễn trên, Trung tâm Đào tạo liên tục, Trường Đại học Kinh tế quốc dân thiết kế Chương trình “Quản lý tài chính- Kế toán” nhằm mục đích để bổ sung kiến thức cho các nhà lãnh đạo.

NỘI DUNG

Các học viên được học các chuyên đề sau:

1.Pháp luật liên quan đến doanh nghiệp ( học với lớp Kế toán trưởng) (1 tuần)

2.Quản lý tài chính trong doanh nghiệp ( học với lớp Kế toán trưởng) (1 tuần)

3.Thẩm định Các dự án đầu tư ( học với lớp Kế toán trưởng) ( 1 tuần)

4.Kiểm toán báo cáo tài chính ( học với lớp Kế toán trưởng) ( 1 tuần)

5.Kế toán quản trị trong doanh nghiệp ( Học với lớp Kế toán Kế toán trưởng) (2 tuần)

6.Kế toán tài chính trong doanh nghiệp ( học cùng lớp Kế toán tổng hợp) (8 tuần)

7.Kế toán hành chính sự nghiệp ( Học lớp Kế toán HCSN) ( 8 tuần )

8.Lập, đọc, phân tích báo cáo tài chính ( Học với lớp ĐTN Kế toán) ( 3 tuần)

9Thi tốt nghiệp hoặc viết bài luận. (2 tuần)

Nhận tư vấn

Quản lý Kinh tế Tài chính

Điều hành
6.5 tháng
Học phí 7.000.000 ₫

NỘI DUNG

Phần I: Quản lý tài chính, Kế toán ( học 2,5 đến 3 tháng, cùng với chương trình Kế toán trưởng)

STT Chuyên đề
1 Pháp luật liên quan đến doanh nghiệp
2 Quản lý tài chính trong doanh nghiệp
3 Thẩm định Các dự án đầu tư
4 Kế toán tài chính trong doanh nghiệp
5 Kế toán quản trị trong doanh nghiệp
6 Báo cáo tài chính và phân tích báo cáo tài chính
7 Kiểm toán và kiểm toán báo cáo tài chính

Phần II: Quản lý, điều hành đơn vị ( học 2,5 tháng đến 3 tháng cùng với Chương trình Quản trị kinh doanh)

STT Chuyên đề
1 Tổng quan về quản trị, quản lý
2 Hợp đồng kinh tế và kỹ năng đàm phán, soạn thảo hợp đồng kinh tế
3 Kỹ năng mềm trong quản lý ( Kỹ năng lãnh đạo)
4 Quản trị marketing, truyền thông
5 Quản trị nguồn nhân lực
6 Quản trị kinh doanh hiện đại
7 Quản trị Hậu cần (logistics)
8 Quản trị tài chính

Phần III: Quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước ( 2 tuần )

STT Chuyên đề
1 Mở và quản lý tài khoản, kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc.
2 Tài chính các đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và đơn vị không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước.

Học viên kết thúc khóa học: Thi kiểm tra và Viết chuyên đề tốt nghiệp ( 2 tuần)

GIẢNG VIÊN:

Giảng viên có kiến thức, thực tiễn trong giảng dạy.

PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP:

Khoá học áp dụng các phương pháp giảng dạy tích cực, phương pháp đối thoại, kết hợp độc thoại với trao đổi với học viên ngay trên lớp và phương pháp tình huống.

Nhận tư vấn

Phân tích báo cáo Tài Chính

Phân tích tài chính
8 buổi

Nội dung chương trình:

1. Tổng quan về báo cáo tài chính (BCTC).

1.1. Cập nhật chế độ BCTC doanh nghiệp hiện hành (Mục đích, yêu cầu, nguyên tắc lập và trình bày BCTC)

1.2. Yêu cầu đọc hiểu BCTC.

1.3. Mục đích, trình tự và phương pháp kiểm tra BCTC.

1.4. Phương pháp phân tích BCTC.

2. Bảng Cân đối kế toán.

2.1. Khái niệm, kết cấu và nội dung Bảng cân đối kế toán

2.3. Đọc, kiểm tra và phân tích Bảng cân đối kế toán

2.3. Kinh nghiệm và liên hệ với một số loại hình doanh nghiệp đặc thù

3. Báo cáo kết quả kinh doanh.

3.1. Khái niệm, kết cấu và nội dung Báo cáo kết quả kinh doanh

3.2. Đọc, kiểm tra và phân tích Báo cáo kết quả kinh doanh

3.3. Kinh nghiệm và liên hệ với một số loại hình doanh nghiệp đặc thù

4. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ.

4.1. Khái niệm, kết cấu và nội dung Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

4.2. Đọc, kiểm tra và phân tích Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

4.3. Kinh nghiệm và liên hệ với một số loại hình doanh nghiệp đặc thù

5. Thuyết minh báo cáo tài chính

5.1. Khái niệm, nội dung Thuyết minh báo cáo tài chính

5.2. Đọc, kiểm tra Thuyết minh báo cáo tài chính

4.3. Kinh nghiệm và liên hệ với một số loại hình doanh nghiệp đặc thù

6. Bài tập thực hành đọc hiểu, kiểm tra và phân tích Báo cáo tài chính (Có báo cáo tài chính mẫu của DN sản xuất cho trước).

Nhận tư vấn

Quảng trị nhân lực

Phát triển nhân sự
3 buổi

Nội dung cơ bản của chương trình

1.Tổng quan về quản lý nguồn nhân lực

-Một số khái niệm cơ bản

-Mục tiêu quản trị nguồn nhân lực

-Đối tượng của quản trị nguồn nhân lực

-Vai trò của quản trị NNL

-Các trường phái quản trị nguồn nhân lực

2.Nội dung quản trị nguồn nhân lực

a.Hoạch định phát triển nguồn nhân lực

-Một số vấn đề cơ bản về hoạch định

-Chiến lược phát triển nguồn nhân lực

+Xây dựng chiến lực phát triển nguồn nhân lực

Nhận dạng chiến lược kinh doanh

Phân tích môi trường kinh doanh

Xác định mục tiêu chiến lược phát triển NNL

Các chính sách phát triển NNL

+Triển khai chiến lược phát triển NNL

Các chương trình thuộc chiến lược phát triển NNL

 • Chương trình chuẩn hóa cơ cấu tổ chức và công việc
 • Chương trinh xây dựng từ điển, khung năng lực
 • Chương trình xây dựng hệ thống quy trình, quy chế quản lý nguồn nhân lực
 • Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nguồn nhân lực

Lập quy hoạch phát triển nguồn nhân lực

Xây dựng kế hoạch hành động phát triển NNL

b.Tuyển dụng nhân sự và giảm nhân sự

-Mục tiêu, yêu cầu, điều kiện, tiêu chuẩn của tuyển dụng

-Lập kế hoạch tuyển dụng

+Xác định nhu cầu tuyển dụng

+Xác định chỉ tiêu tuyển dụng và nguồn tuyển dụng

+Xác định phương thức tuyển dụng và công cụ tuyển chọn

+Xác định thời gian tuyển dụng

+Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng

-Quy trình tuyển dụng

-Giảm nhân sự

+Mục địch, yêu cầu, điều kiện, tiêu chí giảm nhân sự

+Lập kế hoạch giảm nhân sự

+Quy trình giảm nhân sự

c.Sắp xếp, bố trí lao động

-Khái quát về sắp xếp, bố trí lao động

-Quy trình về sắp xếp, bố trí lao động

d.Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

-Khái quát về đào tạo và phát triển

-Kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

-Chuẩn bị đào tạo

-Tổ chức đào tạo

-Công tác sau đào tạo

đ.Đánh giá kết quả thực hiện công việc

-Khái quát về đánh giá kết quả thực hiện công việc

-Lập kế hoạch đánh giá kết quả thực hiện công việc

-Tổ chức triển khai đánh giá

-Ứng dụng kết quả đánh giá hiệu quả công việc

e.Trả lương, thưởng và phúc lợi

-Khái quát về lương, thưởng, phúc lợi

-Xây dựng quy chế trả lương

-Trả lương, thưởng...

Nhận tư vấn

Đánh giá

0 đánh giá

  Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Chi tiết từ học viên

Giới thiệu

Địa điểm

Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

 • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
 • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
 • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
Tìm hiểu ngay