Trung tâm Đào tạo Liên tục – Đại học Kinh tế Quốc dân - Khóa học Kế toán sổ | Edu2Review

Khóa học Kế toán sổ

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Nghiệp vụ kế toán

Thời lượng

10 buổi

Nội dung chương trình

Bài 1 :Bài tập thực hành với Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh theo hình thức nhật ký chung bằng các chứng từ thật của Doanh nghiệp

1-Kiểm tra phân loại chứng từ

2- Hướng dẫn viết phiếu thu, chi, phiếu xuất, nhập kho, lập hoá đơn bán hàng, khế ước vay.....

3- Mở sổ nhật ký chung

4- Sổ cái các tài khoản

5- Mở các sổ quỹ tiền mặt, sổ tài sản cố định, sổ chi tiết vật liệu thành phẩm, sổ lương, các sổ kế toán chi tiết

6- Mở sổ chi phí sản xuất kinh doanh, tính giá thành sản phẩm

7- Đối chiếu các sổ - lập bảng cân đối các tài khoản

Bài 2 : Bài tập thực hành với Doanh nghiệp xuất nhập khẩu theo hình thức chứng từ ghi sổ

1- Kiểm tra, phân loại, lập chứng từ thu chi, xuất nhập

2- Lập chứng từ ghi sổ: qui định thời gian, cách lập chứng từ ghi sổ

3- Vào sổ cái, sổ đăng ký chứng từ ghi sổ, sổ theo dõi tiền mặt tiền gửi bằng ngoại tệ (học viên tự vào sổ chi tiết đã học và lập các báo cáo như bài 1)

Bài 3 : Bài tập thực hành theo hình thức nhật ký sổ cái.

Hướng dẫn cách mở sổ nhật ký sổ cái (Các sổ chi tiết, các báo cáo kế toán học viên tự làm)

Giảng viên:

Các giảng viên có thâm niên công tác, có kinh nghiệm thực tiễn, có trình độ ThS, Tiến sỹ, GVC...

Phương pháp dạy và học.

- Học viên thực hành ghi chép trên các sổ sách, báo cáo kế toán

- Giáo viên hướng dẫn, kiểm tra nội dung và qui trình ghi chép

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Đào tạo Liên tục – Đại học Kinh tế Quốc dân

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá