Trung tâm Đào tạo Liên tục – Đại học Kinh tế Quốc dân - Khóa học Kế toán trưởng Hành chính Sự nghiệp | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000đ.

Kế toán trưởng Hành chính Sự nghiệp

Học phí 3.000.000đ

Chương trình

Trình độ

Kế toán trưởng

Thời lượng

3 tháng

Thông tin liên hệ

Bằng việc đăng ký thông tin, bạn đồng ý cho phép Edu2Review và trung tâm liên lạc để tư vấn khóa học cho bạn.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

I - PHẦN KIẾN THỨC CHUNG:

-Chuyên đề 1: Pháp luật về kinh tế áp dụng cho các đơn vị thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước

-Chuyên đề 2: Tổ chức quản lý dự toán, cấp phát, quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước, đơn vị có sử dụng kinh phí và đơn vị không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước

-Chuyên đề 3: Mở và quản lý tài khoản, kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước

-Chuyên đề 4: Tài chính các đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và đơn vị không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước

-Ôn tập và thi Phần I

II - PHẦN KIẾN THỨC NGHIỆP VỤ:

-Chuyên đề 5: Pháp luật về kế toán, tổ chức công tác kế toán, vai trò, nhiệm vụ của kế toán trưởng

-Chuyên đề 6: Kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc

-Chuyên đề 7: Kế toán đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và đơn vị không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước

-Chuyên đề 8: Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị hành chính sự nghiệp

-Chuyên đề 9: Phân tích báo cáo tài chính đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và đơn vị không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước

-Chuyên đề 10: Kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu, chi ngân sách nhà nước và đơn vị hành chính sự nghiệp

-Ôn tập và thi Phần II