Trung tâm Đào tạo Liên tục – Đại học Kinh tế Quốc dân - Khóa học Quảng trị nhân lực | Edu2Review

Khóa học Quảng trị nhân lực

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Phát triển nhân sự

Thời lượng

3 buổi

Nội dung cơ bản của chương trình

1.Tổng quan về quản lý nguồn nhân lực

-Một số khái niệm cơ bản

-Mục tiêu quản trị nguồn nhân lực

-Đối tượng của quản trị nguồn nhân lực

-Vai trò của quản trị NNL

-Các trường phái quản trị nguồn nhân lực

2.Nội dung quản trị nguồn nhân lực

a.Hoạch định phát triển nguồn nhân lực

-Một số vấn đề cơ bản về hoạch định

-Chiến lược phát triển nguồn nhân lực

+Xây dựng chiến lực phát triển nguồn nhân lực

Nhận dạng chiến lược kinh doanh

Phân tích môi trường kinh doanh

Xác định mục tiêu chiến lược phát triển NNL

Các chính sách phát triển NNL

+Triển khai chiến lược phát triển NNL

Các chương trình thuộc chiến lược phát triển NNL

  • Chương trình chuẩn hóa cơ cấu tổ chức và công việc
  • Chương trinh xây dựng từ điển, khung năng lực
  • Chương trình xây dựng hệ thống quy trình, quy chế quản lý nguồn nhân lực
  • Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nguồn nhân lực

Lập quy hoạch phát triển nguồn nhân lực

Xây dựng kế hoạch hành động phát triển NNL

b.Tuyển dụng nhân sự và giảm nhân sự

-Mục tiêu, yêu cầu, điều kiện, tiêu chuẩn của tuyển dụng

-Lập kế hoạch tuyển dụng

+Xác định nhu cầu tuyển dụng

+Xác định chỉ tiêu tuyển dụng và nguồn tuyển dụng

+Xác định phương thức tuyển dụng và công cụ tuyển chọn

+Xác định thời gian tuyển dụng

+Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng

-Quy trình tuyển dụng

-Giảm nhân sự

+Mục địch, yêu cầu, điều kiện, tiêu chí giảm nhân sự

+Lập kế hoạch giảm nhân sự

+Quy trình giảm nhân sự

c.Sắp xếp, bố trí lao động

-Khái quát về sắp xếp, bố trí lao động

-Quy trình về sắp xếp, bố trí lao động

d.Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

-Khái quát về đào tạo và phát triển

-Kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

-Chuẩn bị đào tạo

-Tổ chức đào tạo

-Công tác sau đào tạo

đ.Đánh giá kết quả thực hiện công việc

-Khái quát về đánh giá kết quả thực hiện công việc

-Lập kế hoạch đánh giá kết quả thực hiện công việc

-Tổ chức triển khai đánh giá

-Ứng dụng kết quả đánh giá hiệu quả công việc

e.Trả lương, thưởng và phúc lợi

-Khái quát về lương, thưởng, phúc lợi

-Xây dựng quy chế trả lương

-Trả lương, thưởng...

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Đào tạo Liên tục – Đại học Kinh tế Quốc dân

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá