Trung tâm Đào tạo Logistics Thành Đạt – TDgroup - Khóa học Định vị bản thân & Chiến lược phát triển sự nghiệp | Edu2Review

Khóa học Định vị bản thân & Chiến lược phát triển sự nghiệp

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Phát triển bản thân

Mục tiêu khóa học

 • Giúp học viên xác định điểm mạnh, điểm yếu bản thân
 • Định hình tư duy người chiến thắng
 • Thiết lập mục tiêu nghề nghiệp rõ ràng và cụ thể
 • Trở thành ứng cử viên nổi bật giữa đám đông
 • Hiểu rõ nhu cầu tuyển dụng và chiếm được lợi thế trong phỏng vấn
 • Đưa ra các quyết định nghề nghiệp quan trọng
 • Xây dựng thương hiệu cá nhân
 • Hiểu rõ thành công, thất bại và những thách thức nghề nghiệp.

Nội dung và Cấu trúc chương trình

1/ Self-awareness (Nhận thức bản thân)

 • Strengths and Weaknesses
 • SWOT matrix
 • Your potentials

2/ Winners’ Mindsets (Tư duy người chiến thắng)

 • Winner’s mindset
 • The key to exponential growth

3/ Career purpose and goals setting (Mục đích nghề nghiệp và thiết lập mục tiêu)

 • Exploring career option and your market positioning
 • Career path exploration
 • Proactive career goal settings

4/ Standing out candidates (Nổi bật trong các ứng cử viên)

 • Understand the Mind of Recruiter
 • Job search and Network for Success
 • Focus on the target
 • Build your own profiles
 • Resume Tips

5/ Hacking Job interviews (Hack phỏng vấn việc làm)

 • Telling about yourself
 • The career story bank method
 • NLP Techniques for interviews
 • Self-Confidence

6/ Progress Review and Decision making (Xem xét tiến độ và ra quyết định)

 • Tracking your job search progress
 • Review and say ‘thank you’
 • Choose between offers

7/ Personal braining in interviews (Thương hiệu cá nhân trong phỏng vấn)

 • Personal Styles and Dress Codes
 • Adopt positive Attitudes

8/ Success and Failure (Thành công và thất bại)

 • Never underestimate the value of failures
 • Ready for success

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Đào tạo Logistics Thành Đạt – TDgroup

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá